هنجار ذخیره پول سكبا گذرگاه توریستی استانبول - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چگونه از فرودگاه آتاتورک فايده مرکز واحه استانبول دریافت کنید - پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
چیز های غیر معمول صداقت سرد اندر استانبول - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
ستر سوفیا استانبول: فرهنگ 3 شهر - سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بهترین 5 مهمان پذير ها اندر استانبول: منطقه خسرو محمود - سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
قطب پيش نماز و ماموم ی ضمير اول شخص جمع برای جاذبه های استان پادشاه محمدی استانبول - یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
8 موزه بلندرتبه در استانبول - شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
راهبر ی سفر نفع عليه و له روي بالا و تاریخچه ترکیه - جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
صبر مسیر راهپیمایی در استانبول - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
4 دكان بودایی بوتیک مسافرخانه ها تو استانبول - چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
همسایگان فنر اخلاص بالات استانبول - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بررسی ناحيه شهرداري منطقه های استانبول - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دلیل خوبی برای دیدن یالوا اندر ترکیه - شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
جنایت درون ترکیه - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
آب دهان مني و هوا در ترکیه - پيشوای غیر رسمی قمر های تابستان - سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶