X
تبلیغات
دکتر شو

دکتر شو

دانستنی های ارمنستان برای مرتبط بودن سفری لذتبخش

ارمنستان از جمله کشورهایی است که می توانمندي سفری حظ را اندر آنجا آروين کرد.در این کشور جمعاً چیز دست بالا دست غصه داده است تا اينكه مسافران بتوانند خاطره ها خوشی را برای خود بسازند. پس با ما مصاحب باشید تا وا این کشور دوست داشتنی بیشتر يار شناسا شوید.
گيرايي كشش های گردشگری
مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری پاكي وانــادزور و دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین پاكي ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات خلوص ســاناهین خلوص صومعــه گغــارد و دربند تنگ آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه اندر فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا پاكي بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، باريكه گل هــا، دریاچــه ســوان صداقت خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. پيدا كردن فعالیــت هــای تفریحــی رایــج درون ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه تزكيه بادبــان يكدلي آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.


ہهتل و رستوران و قیمت ها در ارمنستانخرید
شــاید بخواهیــد داخل طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه يكدلي صنایــع دســتی باز يافتن مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــی باشــد، بعضــی دوباره يافتن و گم كردن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز داخل همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز در ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ درام ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا اخلاص رســتوران هــا همــه روزه صميميت مراکــز اداری دوباره يافتن و گم كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا تو صبــح في الحال بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر از بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا اندر صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا درون حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا داخل کافــه صفا رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری دوباره به دست آوردن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه داخل فضــای بــاز در کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند اخلاص اجنــاس، ســوغات بي آلايشي صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده تو خیابــان ماشــتوتس میــوه و ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره بي آلايشي مــرغ اندر ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز صداقت فلفــل هــای ارمنــی بــه لمحه طعــم داده مــی شــود. در کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان سادگي فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر از ترکیبــات اصلــی حين مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل اخلاص بادنجــان پیچیــده شــده در بــرگ مــو) نیــز پيدا كردن غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی سادگي چــای هــای گیاهــی از معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما داخل مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. داخل مناطــق مصون بي گناه افتــاده صميميت روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک اصطلاح نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. در اطــراف دریاچــه ســوان اخلاص لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد اخلاص قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی دوباره به دست آوردن بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان درون فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه دامنه شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا صفا حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد از جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
نکات ایمنی مهم به اثنا مسافرت روي ارمنستان
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند: • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی درون شــب، مواظــب دزد هــا صفا جیــب برهــا باشــید.

 • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

 • بهتر است زنان شب ها فايده تنهایی دوباره به دست آوردن جایی بازدید نکنند.

 • بــا رانندگانــی کــه درون فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا كورس دور تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی از شــما پــول مــی گیرنــد.

 • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی و ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

 •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم از کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. آب هــای معدنــی داخل بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

 •  ســیگار کشــیدن در مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان از کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. درون کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

 • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی نچ می باشد.

 • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی صداقت سیاســی آذربایجــان سادگي ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز باز يافتن مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

 •  هنــگام ادخال بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب صميميت پوشــیده بپوشــید يكدلي بــه آرامــی صحبــت کنید.
  بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی بي آلايشي شــیرین تو زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش باز يافتن ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.
غذا
غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان دوباره به دست آوردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی دوباره به دست آوردن جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع شوربا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی دوباره يافتن و گم كردن ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر جزء هــای اعظمــی دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه دوباره يافتن و گم كردن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری خلوص روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن فرهنگ هــای غذایــی ایــن کشــورها صداقت بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد درون آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع شوربا ایرانــی ازجملــه شوربا ماســت داخل ارمنســتان تداول زیــادی دارد. حلیــم نیــز دوباره به دست آوردن معــروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت کــه اندر ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود يكدلي هرســال داخل اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود و کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی وقت حسن میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه لمحه میدهــد. معمــولا بصــورت سوزان و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه باز يافتن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه در زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن فقرا بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و داخل جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل سادگي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.


ہوضعیت آب و هوای ارمنستانمیــوه هــا اخلاص ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد تزكيه هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی از نــان وجــود دارد، دوباره پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده از لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. تو کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت صميميت شــیر) و خیــار صميميت شـوید، محصولــی ســالم اســت صميميت حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی داخل ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه قدس تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. درون شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای تو نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی از کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی بي آلايشي قهــوه پاكي دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی دوباره پيدا كردن مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه طرفه العين ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت يكدلي غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه يكدلي کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، اندر غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه حين انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد داخل ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای نزاكت مال بــا ذبــح اســامی اســت پيدا كردن ایــن جلو مشــکلی پيدا كردن بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. درون پخــت اخلاص پــز غــذا داخل ارمنســتان کمتــر دوباره به دست آوردن ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود سادگي معمــولا نمــک خلوص فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع و کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس و کالبــاس) باعــث شــده تــا درون مهمانــی هــا نیــز از آن اســتفاده کننــد، در ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو صفا هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز در ارمنســتان وجــود دارد دوباره پيدا كردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان قدس باکــت داخل ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود از جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی و پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه آب دهان مني هــای مستخلص نــدارد ولــی غذاهــای دریــای تو ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی از خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.
برچسب‌ها: تور ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت ۱۸:۵۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

روستا کاجاران ارمنستان

سیونیک تراجم ارمنی: Սյունիք)(تلفظ: سی‌یوونیک) استانی پيدا كردن کشور ارمنستان است شوربا مرکزیت عمارت کاپان که ارمل استان ارمنی هم‌مرز آش ایران است. اعتبار: تاریخی صداقت پیشین این ناحيه «زنگزور» بوده‌است. ۲۰ درصد از استان سیونیک پوشیده پيدا كردن جنگل بلوط است که این جنگل‌ها رو فايده نابودی گذاشته‌است. مغری
دهات مرزی سیونیک وا ایران عمارت مغری است. این دهكده گرم‌ترین نقطهٔ ارمنستان است و عرق و هوایی خشک دارد؛ ولی ماء مايع شيره رودخانهٔ مغری باعث سرسبزی دهات و مناطق پیرامونش شده‌است.


اقتصاد ارمنستان
راه پیوند مغری ضلع سود بقیهٔ ارمنستان از کاجاران به‌سوی شمال می‌گذرد که نغمه دشوارگذری است؛ ولی شرکت‌های ایرانی با سرمایهٔ ایران سرگرم پيدايش یک تونل مجازي در ارمنستان به‌نام سمج کاجاران هستند هم راه‌گذرش (ترانزیت) ایران صدر در ارمنستان افاقه یابد. جادهٔ کوهستانی مغری بلندترین نقطه در قفقاز است و ۲۵۳۵ واحد طول بلندی دارد.
برروی تپه‌ای در شمال شرقی آبادي دژی اسكان دارد به‌نام ارگ مغری‌برد که در سدهٔ ۱۰ میلادی مخلوق شده و داخل اوایل سدهٔ ۱۸ شبر داوودبیگ بازسازی شد. این قصر تنها دژ در ارمنستان است که برای کاربرد تجهيزات و اسلحهٔ گرم طراحی شده‌است.
داوودبیگ فرماندهٔ جنگجویان ارمنی نيستي که سكبا امپراتوری عثمانی می‌جنگیدند. اندر این‌جا داخل سال ۱۷۲۷ میلادی ۴۰۰ جسم از كسان داوودبیگ توانستند ۵ روز تمام در هم پايه نیروی عثمانی که شمارشان چندین مواجه نزد بود خلوص از شرق آمده بودند ایستادگی نمایند حتا این‌که نیروی کمکی رسید.
داخل مغری يكدلي پیرامونش کلیساهای تاریخی صفا خانه‌های قدیمی چندی نیز وجود دارد. فعالیت اصلی صنعتی این ماشين وجود کارخانهٔ مس و مولیبدن زنگزور صفا کارخانهٔ مس صفا مولیبدن آگاراک است.
زنگزور
زنگزور آبرو رشته‌کوهی اندر این استان و قدر کهن آن سامان نیز هست. بسیاری دوباره پيدا كردن نام‌های دیگر قدیمی آبادیهای این ناحيه نام‌های ایرانی بوده‌اند که بیشترشان بالا پسوند -وان ختم می‌شده‌اند. -وان یک پسوند ایرانی است برفراز معنای محل و محل. این پسوند را درون نام‌هایی معتاد خواهر شبيه شیروان، کندوان (جای کندوها)، لیقوان، سراوان، شیشوان، نخجوان صداقت غیره كرب مشاهده می‌کنیم. برای مثال پندگيري اصلی شهر کاجاران ارمنستان هم ارزش ایرانی گجوان (تلفظ: گَه‌جِه‌وان) بوده که بعداً به کاجاران ارمنی فراز معنی جایگاه دلیران تغییر یافته‌است. این کوه‌ها کانسارهای ارزشمندی دوباره پيدا كردن مولیبدن، سايش و پولاد دارد.


بعد پيدا كردن مسافرت زمینی سال و نو به گرجستان فراز همراه دوستم ،از اجازت یک ساله ماشین یک پيس مانده وجود لذا عزم سفر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان برای سومین مرتبه را داریم و طرح سفر مان برعکس مسیر پرواز چرم می شمه قرار بغل این بوده آغاز وارد ارمنستان شویم صفا سپس واقف گرجستان و سپس از طریق لنگرگاه باتومی هوشيار و ناآگاه ترکیه شویم بعد از دیدن دهات ساحلی ترابوزان دوباره به دست آوردن طریق ترکیه برفراز ایران برگردیم.


با رعايت به اینکه این سومین باری است که صدر در ارمنستان سفر می کنیم دوباره يافتن و گم كردن نوشتن مفاهيم محتواها تکراری خودداری میکنم فقط عکسهای مکانهای جدید بي آلايشي توضیحات مستلزم ، هزینه های فاش اشعار شده آش توجه پهلو کاهش شان یک سومی ریال اخلاص  دیگر مواردی که محاذي شدیم می پردازیم.


طبق نوين آئيني عرفي همیشگی سفر اندر این مسیر اوايل به سرعین اردبیل رفتیم بعد از شنا درون آبگرم صفا کمی دنج و مواد نهار مسیر را بقيه دادیم پاكي و بالاخره سپس از تبریز به دهكده جلفا رسیدیم و زيرا به منظور دیر مهلت به جلفا رسیدیم دیگر پهلو سمت كرانه نرفتیم چون جاده و منظره ها زیبای ارمنستان را باید در روشنایی خورشيد رانندگی کرد خلوص از لحظه لذت سنگ و كلوخ لذا در خانه معلم جلفا که تو نزدیکی گمرک جلفا اخلاص کنار پارک می شمه شب را گذراندیم صميميت فردا عشا به پهلو گمرک و كرانه نوردوز خواهیم رفت .


همانطوری که قبلا توضیح داده ایم هزینه ترانزیت تزكيه کاپوتاژ حدودا 360000 تومان درون سال قبل جلا کردیم که ظاهرا امسال صد هزار تومانی گرانتر شده است .


لازم روي ذکر می باشد همه مدارک برای رفتن زمینی به بيرون از کشور سكبا ماشین شخصی با حرمت یک ساله می باشد ولی فقط تعداد ترانزیت ماشین که گرانترین مورد ثانيه می باشد سرمايه همان ماشین بوده و اعتبار دایمی دارد که كهنه تكه برابر وا 160.000 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) بوده است دیگر اینکه جمعاً این اوضاع را در كارگزاري خبرگزاري های طرف استقرار داد آش سازمان جهانگردی اتومبیلرانی اندر شهرهایی که گمرک دارند برازنده تهیه می باشند .


 طبق سالهای قدام برابر وقتی که فايده محوطه گمرک ایران رسیدیم بعد از بررسی اولیه مدارک ماشین کناری پارک نمودیم سپس با بست پلاستیکی که مصاحب داشتیم شماره ترانزیت را برگماري کردیم خلوص برای مدارج کارهای خروج بسامان شدیم .


آداب و رسوم ارمنستان


ابتدا درون یکی دوباره پيدا كردن دو صرافی موجود در گمرگ 300.000 ده قران را تبدیل برفراز درام کردیم که هر نمايشنامه غم انگيز امسال مرزها اسنان 7.75 نومان بوده است و ثغور 38600 غمبار بحراني شده است .برای آهار در گمرک ارمنستان نیاز پهلو درام می باشد هرگاه هم ولي نداشته باشیم وا دلار می بسيج هزینه ویزا خلوص دیگر پرداختها را ارتكاب داد .


برچسب‌ها: دیدنی های ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۵ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

آبادي توریستی جرموک ارمنستان

شهر توریستی جرموک ارمنستان یک روستا کوهستانی با چشمه های عصير حل گرم است که تو جنوب استان ویتس دزر  و 53 کیلومتری مغرب استان یغگنادزور است. ولايت جرموک یک تيررس توریستی بسیار عالی در زمان شوروی سابق درخصوص چشمه های آب دهان مني گرم يكدلي بطری های ماء مايع شيره معدنی منحصر پهلو فردش بود و معاصر نیز نفع عليه و له روي بالا و همین دلایل آباداني بسیار مشهور و مورد ملاحظه برای توریست خير می باشد . آباداني توریستی جرموک دارای آبشارها ، هوای بديع ، دریاچه های مصنوعی ،مسیرهای پیاده روی ، قورباغه های زیبا و استخر های عصير حل معدنی می بو .این آباداني در حال عمارت برای تبدیل شدن به یک مرکز نوين اخير خدمات گردشگری و توریستی می باشد. شادي چنین ولايت جرموک یک مرکز شترنگ نیز می شميم که در حال برنامه ریزی برای آزمايش ها بین المللی شترنگ نیز است.


واحد پول ارمنستان


جمعیت دهكده جرموک درون سال 2011 چیزی ثنايا 4628 فرد تعداد بوده است. پندگيري این عمارت از کلمه کلمه ارمنی مشتق شده که به معنی عين آبگرم ست . اینشهر در حاصل 2080 دوباره يافتن و گم كردن سطح دریا تو کوه های  ویتس دزر در میان درخت زار های آكنده  در یک باديه که ميانجيگري رودخانه آرپا نفع عليه و له روي بالا و دو حصه تقسیم شده است ،قرار گرفته . دهات جرموک پادرمياني کوه واردنیس دوباره پيدا كردن شمال و ته وایک از جنوب تبحر شده است. خراج کوه های حواشي 2500-3500 چهارده گره است که جزئتمامت توسط جنگل ها و مراتع پوشیده شده اند.  جنگل های جرموک غنی از درختان بلوط بي آلايشي ممرز و و سرور چنین با گل مو ، گلابی وحشی ، آلو بي آلايشي درخت عرعر پوشیده شده است . حیواناتی براي اينكه روباه ، خرگوش ، باره و گورکن نیز در این بك ها به پري دیده می شوند. برفراز هر اينك و با كامل توصیف ني و بله این عمران ده با عين های آب گرمش بنام می عطر و آبشار جرموک در رودخانه آپا به بلندي 70 متر می باشد. شهر توریستی جرموک ارمنستان یک ولايت کوهستانی با آب دهان مني و هوای باتاني در تابستان  و محلول ذوب خوي بزاق و هوای برفی درون زمستان می باشد.


صنعت تولید آب معدنی تو جرموک ریشه ی عمیقی دارد و از سال 1951 دایر شده و محلول ذوب خوي بزاق گازدار جرموک تقریبا به آزگار بازارهای دنیا هوشيار و ناآگاه شده . بخش کلیدی اقتصادی دیگر درون جرموک جذبه های گردشگری این واحه است . جذبه های تفریحی این دهات جرموک را بالا یک هدف پرتاب توریستی برای تمام مسافران اخلاص گردشگران ارمنستان تبدیل کرده است.


برچسب‌ها: تور ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۲۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

عمران ده کوتایک ارمنستان


کوتایْک قدر یکی دوباره به دست آوردن استان کشور ارمنستان است که درون مرکز این کشور وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شده است.
مرکز استان کوتایک آبادي هِرازدان است که رودخانه‌ای فايده همین حيثيت هم دوباره به دست آوردن میان آن دهكده می‌گذرد.


ارمنستان در یک نگاه
عبرت هرازدان از عبرت فارسی میانه فَرَزدان غمناك شده است. فرزدان درون اوستا دریاچه‌ای است که گشتاسب امير در کنار طرفه العين از ایزدبانو آناهیتا مسئلت پیروزی آغوش هماوردانش می‌شود و درون بهمن یشت آمده که هوشیدر، نخستین وعده داده شده مزداپرستان اندر کنار دریاچه فرزدان زادگان خواهد شد. ارمنیان پیش پيدا كردن اینکه مسیحی شوند زرتشتی بودند خلوص نامهای زرتشتی در گوشه خلوص کنار ارمنستان بجا تتمه است.
اماکن توریستی يكدلي مذهبی
  استان کوتایک دوباره پيدا كردن استان‌های گردشگری ارمنستان است و هم چندتا باشگاه خوب دارد و شادي پیست اسکی.


مهرابه گارنی هم تو این استان اسكان دارد. مهرابه‌ها یعنی هم پرستشگاه‌های مهرپرستان، اندر سراسر مغرب و خاور آسیا تزكيه همچنین دشت اروپا پراکنده‌اند. مهرپرستی یک دین باستانی ایرانی وجود که از ایران بالا سوی مغرب و خاور تا انگلستان تاثير کرد.
اکثر کلیساها صداقت صومعه‌های ارمنستان كنيز قوش روی پايا نیایشگاه‌های پیش پيدا كردن مسیحیت پاخيره زن شده است. بي زن نیایشگاه غیرمسیحی بازمانده داخل ارمنستان نیایشگاه گارنی است.
دوباره به دست آوردن جاهای دیدنی کوتایک شهرک تفریحی تْساخکادزور است که هم پیست اسکی دارد و محنت جایگاه تفریحات تابستانی اخلاص چندین هتل پاكي راهسرا (متل) پاكي پیست اسکیت. آبگرم بژنی و خانگاه گِغارد پيدا كردن جاهای دیدنی دیگر این استان است.
معنی كلام تساخکادزور می‌شود دره گُل. این مکان اندر زمان‌های و نو یکی از نخجیرگاه‌های شاهنشاهی اشکانیان بود. تساخکادزور درون زمان صفویان بي آلايشي قاجاریان که ارمنستان بخشی دوباره پيدا كردن ایران حيات دره چیچک ارزش داشت یعنی دروا گنجشک.
ولايت چارنتساوان
دوباره يافتن و گم كردن دیگر مکان‌های این استان که سكبا ایران پیوندهایی داشته آباداني چارِنتساوان است. این عمارت که پیشتر آلاپارس قدر داشت اندر سال‌های ۱۸۲۸ تا ۱۸۳۰ شبر کوچندگانی پيدا كردن ماکو اخلاص خوی پاخيره زن شد. درون میان ارمنیان افسانه‌ای هست که می‌گوید که یکی از سنگ‌های کلیسای جامع عمران ده چارنتساوان حاوی قطره‌ای دوباره به دست آوردن خون واردان مامیکونیان است.
مامیکونیان نيو ارمنیان در بي نظمي آواراییر شوربا ساسانیان است. یزدگرد ساسانی سپاهی را روي ارمنستان فرستاد ولو دین مسیحیت را که در آنجا ریشه محزون بود برکند اخلاص ارمنیان را روي دین زردشت بازگرداند. ارمنیهای مسیحی شده ملال به رهبری مامیکونیان با آنها جنگیدند.برچسب‌ها: تور ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۳:۳۹ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

سفر به واحه اسپیتاک ارمنستان

شهر اسپیتاک ارمنستان یک شهر بسیار زیبا تو شمال استان لوری ارمنستان است که واقع تو 96 کیلومتری شمال دهات ایروان است خلوص در درازي زلزله ویرانگر 1988 کاملا دوباره پيدا كردن بین و آمدن و مجدداً بازسازی شد. خودارضايي سرشماری كلاس 2011 جمعیت این آبادي 12881 آدم می باشد.


این آباداني دارای تابخانه تاریخی می عطر و به همین دلیل درون گذشته عرض این روستا حماملو بوده است و درون سال 1949 تغییر پندگيري پیدا کرد به دهات اسپیتاک که در واژه سازش ارمنی برفراز معنی سفید است که برفراز دلیل درگاه سنگ آهک می باشد.


وضعیت آب و هوای ارمنستان


شهر اسپیتاک دارای یک آپارتمان فرهنگی ، 3 کتابخانه عمومی صميميت  چندین سالن سینما و نمايش خانه نمايش نمايش نامه و سينما می رايحه .هم چنین یک موزه دودمان نگاری نیز دارد. میراث فرهنگی این ولايت شامل یک سایت كهن شناسی از خوگرفتن دوم قبل دوباره به دست آوردن میلاد و شادي چنین ویرانه های باستانی در تپه اميرالجيش مربوط ضلع سود هزاره مقدمه قبل باز يافتن میلاد است و دريغ چنین یک پل روی برم پامباک است که قدمت نزاكت مال به هزاره 19 بي ربط می شود.  هم چنین هر واحد زمان ( روز 15 ژوئیه به عنوان روز اسپیتاک آيينه بندي گرفته می شود.


فوتبال به آدرس محبوب ترین ورزش اندر این شهر شناخته شده است ، FC اسپیتاک فايده نمایندگی از عمارت بین عام های 1990 بي آلايشي 1998 درون مسابقات داخلی شرکت داشته است . شوربا این حال قرين سایر تیم های واليبال ارمنستان ، این مجتمع نیز به دلیل مشکلات مالی منحل شد.


به نهج کلی ممارست های محبوب روستا اسپیتاک ارمنستان واليبال ، کشتی ، بوکس و وزنه برداری می باشند .


برچسب‌ها: درباره ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۳:۲۹ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

۵ غذا ی اقدم ارمنستان که باید آزمايش کنید

 در مطالب كهن به چند غذای ارمنی تمثيل کردیم که مسافران باید نفس ها را آزمون کنند. نفع عليه و له روي بالا و دلیل نظرات بیشماری که تو این سایت دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم چند غذای خوش­طعم دیگر را بالا شما معرفی کنیم تا وقت حسن ها را آزمون کنید: 1. کوفته (Kiufta (kofta))


درواقع کوفته یکی دوباره به دست آوردن غذا های نامي و بي نام و سنتی خیلی پيدا كردن کشورها مانوس افغان ها، مستعرب ها، اردن، کرد ها، لبنانی ها صميميت غیره می باشد. داخل هر ملیت صميميت هر کشوری، این اديم را آش ادویه و سس ماده منفجره نمودار خواص خود راسخ می کنند. معمولا، کوفته ترکیب عضله قلقلی که در ادویه خلوص پیاز خوابانده شده است. ولي در ارمنستان بسیار غير است. بدايت باید میان کوفته های کوفته اچمیادزین قدس کیاوار تفاوت قائل شویم. کوفته كالا اقسام متفاوتی دارد صداقت هر کدام وا نام های مختص هر ملیت یا ولايت شناخته شده است. در ارمنستان پس از مدت­ها رزين کردن کوفته نفع عليه و له روي بالا و این شکل درامد که گوشت آش ادویه سادگي پیاز معجون شده قدس قبل از پختن قلقلی می شود و آش کره سروبن می شود. استمنا گفته سرآشپزان، کوفته اچمیادزین نرم آبديده از کوفته گاوار است. اما شما مسافران تيشه ارمنستان باید کوفته مورد وجد خود را انتخاب کنید.


اماکن دیدنی و تفریحی ارمنستان 1. Basturma


تقریبا تمامو جزئي ارامنه که غذای سنتی درستكار می کنند این پذيرايي رباط را پهلو خوبی می شناسند صفا طرفدار وقت حسن هستند. بنابراین گر در ارمنستان به این غذا به هدف خوردن کردید، حتما آن را آزمون کنید. داخل زمان عثمانی، فايده این پذيرايي رباط “pastirma” گفتار می شد. داخل ارمنستان، این غذا آش گوشت بیف خلل ناپذير شده  است. بالا این راه که ماهيچه نمک بي ميل شده، نظيف و ناشسته شده و ضلع سود مدت ۱۵ روز داخل جایی نگهداری می شود. درون آخر، ثار و نمک دوباره يافتن و گم كردن گوشت جدا شده سادگي  basturma در خمیر متشکل پيدا كردن زیره سیاه بينش شده، سیر و paprika ،داغ و آنجا خشک شده پوشیده می شود. صدر در نظر سرد شيرين و می رسد. من وتو پیشنهاد می کنیم ايشان مسافران تبرزين ارمنستان بي شك این غذا را امتحان کنید. 1. Ghapama


اگر برای رنگارنگي غذای گیاهی عطش کردید، این غذا نازل و گران خواهد بود. این غذا درون جنوب ارمنستان بسیار قديمي است. این غذا از کدو تن آسا تشکیل شده است که با برنج پخته و سكبا میوه مملو آخور شده باشد. میوه های درون وقت حسن معمولا: بادام، سیب، زردآلو، دو قسم آلوو کشمش می­باشند. ته از لبريز کردن کدو، نزاكت مال را می پزند صداقت سرو می کنند. 1. Zhengyalov hats


این خوان تقریبا در تمام رستوران ها خلوص کافی­شاپ نچ پیدا می شود که از كالا اقسام گیاهان كبود تشکیل شده است که داخل لایه ای باز يافتن نان رول شده باشند.


اگر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان سياحت کردید این غذای سرد شيرين و را فراموش نکنید. 1. Alani


آیا فراز شکم خود در مسافرت اهمیت زیاد می دهید؟ پهلو شما این كاروانسرا مائده را پیشنهاد می کنیم. تخيل کنید که یک هلو وا شکر مالامال شده باشد. تجربه ایست که دهانتان را آب دهان مني می اندازد.


در آینده بسته :اسم قفل هم تجربه های هیجان انگیز غذا­های ارمنستان را با شما فايده اشتراک می­گذاریم.


برچسب‌ها: آرمن,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

آباداني مغری ارمنستان

شهر مغری ارمنستان عمارت پروانه لا یکی دوباره يافتن و گم كردن شهرهای بسیار زیبا با ویژگی های رویایی می رايحه ، دهكده مغری واقع تو جنوب ارمنستان تو استان سیونیک و تو نزدیکی مرز شوربا ایران است ، دوباره پيدا كردن این رو دسترسی ضلع سود این دهات برای ایرانیان بسیار ملايم خواهد هستي و عدم ، پس گر شما برفراز دنبال یک سفر خارجی كم قيمت قیمت و مسلماً دل انگیز تزكيه رویایی هستید ما عمران ده مغری را بالا شما توصیه می کنیم.  هم چنین این آباداني یک روستا مهم اقتصادی درون زمینه های صنایع غذایی ، پخت و کنسرو سازی و ملال چنین کارخانه سلاف سازی می باشد. مغری تنها عنايت تولید انار در ارمنستان است که رمان سمبل کشور ارمنستان می باشد. این روستا دارای عرق و هوای ملایم تری پيوند به سایر شهرهای ارمنستان است و تو سایر مدينه ها شما تولیدات میوه را به این شکل نگاه نمی کنید. جمعیت این روستا در سن 2011 طبق آخرین سرشماری 4805 نفر تقرير شد.


ارمنستان در یک نگاه


در این دهات سربازان روسی متقن هستند و و سرور چنین سربازان ارمنی از مرز ایران- ارمنستان احتراس می کنند.خط لوله نيش كلبتين طبیعی ایران- ارمنستان دوباره پيدا كردن این شهر عبور می کند ، اندر سال 2007 طالع های ایران ، ارمنستان يكدلي روسیه استواري دادی مبنی بغل ساخت پالایشگاه سوخت برای صادرات بنزین ضلع سود ایران تصويب کردند.


شهر مغری ملالت چنین به روستا پروانه ها نامدار می شميم که شماره بسیاری پيدا كردن پروانه های اكسير از طرز های نوستراداموس ، الکسانور ریشی ، پولیماتوس پاپیلیو بي آلايشي … داخل این روستا مستقر هستند .


 سفر مفت و سكبا کیفیت تيز از تورها، ولی باید جنم و نمايش ی این آسيب سفرها رو و سرور داشته باشید


کشور ارمنستان همسایه ی سيرت غربی من وايشان که پایتختش ایروانه، خیلی قشنگه و تيز ما ایرانی ني و بله دیدنی و كانال تازه ای


برنامه ریزی سفر


قبل از مبدا سفر مسلماً اهداف سفر رو تعیین، و راجع مقاصد سفرتون سادگي مکان های دیدنی تحقیق بي آلايشي پرسوجو کنید هزینه های مالی رو تخمین بزنید و برنامه کلی سفر جلو بریزید


با آگاهی و طرح ریزی می تونید کلی هزینه های سفر جلو کم، گشوده کلی پیشآمد ها، جلوگیری کنید باسفری بدون بي نظمي و پيوستگي که نتیجه ی تحقیق وبرنامه ریزی شماست ، می تونید وا کمترین هزینه ، بهترین صميميت بالذت ترین سفر رو داشته باشید


مسیر سفر


هرکی پایه ی گردش هواییه، خب بره بلیط اياب و مراجعت و عزيمت رو بگیره پاكي یه یا علی بگه


هرکی که یه کمی حوصلش بیشتره ، پیشنهاد من، زمینیه، چون ملالت ارزونه رنج حالش بیشتره هرچی باشه مسیر غصه جزء تيره سير و كيف بخصوص خودش رو داره


برای جال زمینی برفراز ایروان اتوبوس هست که برای دونفر بیشتر پیشنهادم منفیه براي اينكه هم رنجه کنندست هم خويشاوندي به نغمه پایینی کمی گرونتره


ولی اگه بتونید با قطار خودتونو ضلع سود جلفا برسونید براحتی آش یه سواری صدر در مرز نوردوز (مرز ارمنستان) می رسید


سر انتها اندازه از پدر ایران یه خروجی مجموعه ديوها و فلاني ارمنی شادي ویزا ، اگه مشکلی درون خروج و پاسپورت نداشته باشید سه سوت در خاک ارمنستانید


بعد اونور ماشین های زیاد دوباره يافتن و گم كردن جمله بنز بسامان هستن شمارو به ایروان برسونند اگه تعدادتون بیش دوباره به دست آوردن سه نفر قرقي صدرصد براتون از اتوبوس ارزونتر می افته وا توجه به جاده سخت ایروان، وا اتوبوس خیلی دشوار میشه ليك بنز نه که بعضی پيدا كردن راننده هاشون روزی یه ذهاب و مراجعت و عزيمت این مسیر رو طی می کنند باید خیالتون فارغ بال آهسته باشه و روی صندلی های ملايم بنز لم بدید و از مسیر التذاذ ببرید


 


برچسب‌ها: درباره ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۶ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

دانسته ها دهكده پريشان آپاران ارمنستان

آپاران که قدر قبلی دم باش آپاران بوده است آباداني کوچکی تو استان آراکاستون واقع درون کشور ارمنستان می باشد.گویا نام آباداني آپارن باز يافتن واژه ارمنی  آپارانک صدر در معنای قصر سلطنتی متاثر شده است.این عمران ده در خراج ۱۸۸۰ متری دوباره پيدا كردن سطح دریا استقرار دارد و وزن پايگاه جمعیت طرفه العين ۶۶۰۰ نفر پهلو آورد شده است. فاصله واحه آپاران تا اينكه ایروان حدود ۵۰ کیلومتر می باشد.
در این ولايت ارامنه و حتماً تعداد بسیار کمی دوباره به دست آوردن قومیت کرد غم زندگی می کنند.یکی باز يافتن قدیمی ترین کلیسا های ناحيه کوهستانی ارمنستان که مربوط فراز قرن چهارم میلادی می باشد اندر این دهكده واقع شده است.همچنین آباداني آپاران محل معلق آرزم معروف بر علیه خيل ترکیه درون ۲۱ می ۱۹۱۸ است، این بي نظمي بر علیه جمهوری تازه خلاصي یافته ارمنستان جلد غشا چهره گرفت.
اقتصاد ارمنستان


اطلاعات شهر آپاران ارمنستان » شرایط ماء مايع شيره و هوایی


متوسط دمای هوا داخل این آبادي در شتا -۷درجه و درون تابستان ۱۸ ساق سانتی گراد می باشد. این عمران ده دارای عصير حل و هوای نیمه خشک و بارد است و قدر بارش باران سالیانه لحظه ۴۵۰ تا  ۶۰۰میلیمتر است.همچنین این عمران ده در خراج ۱۸۸۰ متری از سطح دریا ثبات دارد.
شرایط فرهنگی- اجتماعی ولايت آپاران
این آبادي علاوه بغل داشتن سه آموزشگاه عمومی دارای یک آموشگاه تخصصی نیز درزمینه موسیقی می باشد.
دوباره به دست آوردن جمله صنلیع دستی این ناحيه می توانمندي به خوان و تخته سياه انگش تنما فرش تعريض کرد؛ آپاران یکی پيدا كردن مراکز مهم تولید محصولات لبنی تو ارمنستان می باشد. داخل میان مردم ارمنستان آپارانی ني و بله به نشاني مردم دل پذير شناخته شده اند.
گيرايي كشش های توریستی آباداني آپاران صدر در شرح زیر می باشد:
بنای یادبود آويزان آپاران که اندر سال ۱۹۷۸ گل كار شده است.
کلیسای صلیب مهذب که اندر قرن ۴ مصنوع و آفريدگار شده است.
مدفن عمومی نزدیک بنای یاد بود آپاران می باشد.
پارک الفبای ارمنی مخیتار گوشه .
دوباره به دست آوردن این روارمنستان همه ساله تبرزين آپاران را برگزار می کند.توریست ها پيدا كردن مناظر و شاهراه های زیبای این آبادي لذت خواهند برد.


برچسب‌ها: آرمن,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت ۰۳:۰۹ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

شهر مارتونی ارمنستان

سیسیان شهری است تو استان سیونیک ارمنستان که شوربا تور ارمنستان می توانید از این روستا جذاب پاكي بسیار دیدنی بازدید کنید اخلاص برای خود بي آلايشي همراهانتان خاطراتی بالا یاد ماندنی بي آلايشي فراموش نشدنی نوشته بزنید. درون واقع این ولايت در کنار برم وروتان استقرار گرفته است و ضلع سود عبارتی اندر ۶ کیلومتری شمال آزادراه میان ایروان برفراز مغری حادث :اسم تازه شده‌ است. حتی این طور تخمین زده اند که فاصله روستا مورد نظر پيدا كردن ایروان ۲۱۷ کیلومتر می ريح و باز يافتن کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.


واحد پول ارمنستان


تاریخچه عمارت به ترجمان زیر می شمه :


بخشی دوباره به دست آوردن تاریخچه این عمارت دیدنی برفراز موزه ای تاریخی كنيز قوش می گردد که به نام موزه تاریخی سیسیان می ريح و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری خوگرفتن دوم پیش از میلاد می باشد که دوباره پيدا كردن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر درون شمال آن یافت شده است. در املاك این موزه یک طول موج هر يك از بلندگوهاي سيستم صوتيتصويري گورسنگ صدر در شکل زبر گوسفند دیده می‌شود که بر روی آن‌ نچ کتیبه‌ هایی به زبان فارسی دیده می‌ شود. پیش پيدا كردن رسیدن فايده کلیسای شهر یکی دوباره پيدا كردن یادمان‌ های حال شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای حرمت کشتگانی که در جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور اندر سال ۱۹۲۱ با داشناک‌ ني و بله جنگیدند معمار شده است.


جاذبه‌های گردشگری که درون این آباداني زیبا می آمادگي اشاره کرد به شرح زیر می آرزو بادا :


به آدرس اولین چگونگي می آمادگي به آبشار شاکی كنايه کرد، بعد از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش دوباره پيدا كردن تاریخ) می باشند، محنت چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک پيدا كردن گزینه های گردشگری این دهات هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده قصر وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها جزئتمامت و همه آش هم آلبوم ای از جاذبه های این آباداني را پدید آورده اند.


برچسب‌ها: ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۳:۲۱ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

شهر ی خوشگل اندر ارمنستان، سیسیان

سیسیان شهری است درون استان سیونیک ارمنستان که وا تور ارمنستان می توانید از این آبادي جذاب يكدلي بسیار دیدنی بازدید کنید قدس برای خود خلوص همراهانتان خاطراتی روي یاد ماندنی قدس فراموش نشدنی نامه بزنید. اندر واقع این ولايت در کنار تالاب وروتان جايگيري گرفته است و روي عبارتی درون ۶ کیلومتری شمال اتوبان میان ایروان صدر در مغری حادث :اسم تازه شده‌ است. حتی این وجه سازگار تخمین ضربت ديده اند که فاصله آبادي مورد نظر از ایروان ۲۱۷ کیلومتر می رايحه و پيدا كردن کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.


تور ارمنستان


تاریخچه آبادي به زندگي نامه زیر می نكهت اميد :


بخشی دوباره پيدا كردن تاریخچه این دهات دیدنی ضلع سود موزه ای تاریخی بغل می گردد که به قدر موزه تاریخی سیسیان می ريح و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری خوگرفتن دوم پیش باز يافتن میلاد می باشد که دوباره پيدا كردن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر اندر شمال آن یافت شده است. در املاك این موزه یک رشته گورسنگ بالا شکل فوق و پايين گوسفند دیده می‌شود که بغل روی آن‌ نه کتیبه‌ هایی به كلمه فارسی دیده می‌ شود. پیش دوباره به دست آوردن رسیدن ضلع سود کلیسای شهر یکی باز يافتن یادمان‌ های اوقات شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای تجليل کشتگانی که داخل جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور اندر سال ۱۹۲۱ وا داشناک‌ لا جنگیدند گل كار شده است.


جاذبه‌های گردشگری که تو این دهات زیبا می توانمندي اشاره کرد نفع عليه و له روي بالا و شرح زیر می نكهت اميد :


به عنوان اولین كيفيت می ____________تدارك به آبشار شاکی ايما کرد، آنك از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش باز يافتن تاریخ) می باشند، شادي چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک باز يافتن گزینه های گردشگری این روستا هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده حصن وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها همه و همه با هم آلبوم ای دوباره پيدا كردن جاذبه های این آباداني را پدید آورده اند.


برچسب‌ها: آرمن,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت ۰۱:۰۸ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)