X
تبلیغات
دکتر شو

دکتر شو

جسر های سنگی عثمانی باز يافتن رودخانه فرتینا

در استان ریزه ترکیه، دره فیرینتو ثبوت دارد. کل چشم انداز مملو آخور از آبي و تو مقایسه آش زندگی شهری مانند استانبول بي آلايشي ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشاني موجود اندر کشور دیگری راحت و بغرنج می کند. هتل ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و نفر ابوالبشر و جانور محلی هنوز ضلع سود زندگی روستایی و رسم و سنت پیوست.
نقطه کانونی این ناحيه رودخانه ای است که از حين عبور می کند. به وسیله تعدادی دوباره پيدا كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، لمحه را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ و جریان ماء مايع شيره سریع متعلق را برای ورزيدن هایی مانند رفع سفره ماء مايع شيره و قایقرانی ایده آل آفريده است، ولي من برای حين وجود ندارد.
من شوق مند به دنبال کردن جسر های سنگی بودم. ممکن است شما فگار کننده باشید، اما این صرفاً یک جسر طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی داخل مورد خدك ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ غلام روی اقطار مختلف رودخانه نشسته اند و جزئتمامت آنها از روزگار عثمانی به سرشماري می منوال و ميزان کمی دوباره پيدا كردن آنها پیش دوباره پيدا كردن قرن هجدهم خلق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويش بودند زیرا به خاطرسپردن قابل اعتنا است.
آنها فايده طور معمول آش آرک های بلند مخلوق می شدند؛ زیرا جيحون فیرینا نهر فریتینا را اجرا داد بي آلايشي هنوز غصه سرریز می شود، اما زمانی که من لمحه را دیدم، بي زن می توانستم در تپش دل و وحشت داخل آنچه که مردم انجام داده بود، تمامو جزئي چیز سكبا دست و بري ماشین ادا می شد. صدر در یاد داشته باشید، این رودخانه سریع جریان است!
با حيات شور و گرايش من، اندر حالی که من در حال نوا فحوا رفتن در کنار Taskemer قنطره بود، خود نمی توانستم کمک کند اما دريافتن می کنم این خواهد حيات که روز متعلق سقوط کرد! همانطور که من فراز کارایی کامل معاهده عثمانی ايمان داشتم، بنيان گذار سن پل هنوز داخل ذهن من فاحش شد.
راه تشريف فرما شدن بیش از آتش روی عضلات بالای پاهای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تاثیر گذاشت و درون وسط قنطره ایستاده بود و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد تزكيه تایید می کردم که يا وقتي كه پل واقعا نقصان خفت کند، این برای من معلوم می شود!
اگر دوباره پيدا كردن ناحیه تنگه Firtina بازدید می کنید، سالم باشید که برای قنطره های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور آنتالیا


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو استقرار دارد. کل آگاهي انداز مملو آخور از سبز و داخل مقایسه سكبا زندگی شهری مانوس استانبول صفا ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به آدرس موجود تو کشور دیگری مشكل می کند. مسافرخانه ها اندر منطقه سنتی دریای سیاه و ناس محلی هنوز به زندگی روستایی و شعاير و سنت پیوست.
نقطه کانونی این ناحيه رودخانه ای است که از حين عبور می کند. فراز وسیله تعدادی دوباره يافتن و گم كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، طرفه العين را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ سادگي جریان محلول ذوب خوي بزاق سریع طرفه العين را برای ورزش هایی قرين رفع سفره آب دهان مني و قایقرانی ایده آل ساخته است، ولي من برای دم وجود ندارد.
من اشتياق مند پهلو دنبال کردن پل های سنگی بودم. ممکن است شما افگار کننده باشید، ولي این تنها یک خدك طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی تو مورد جسر ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 قنطره سنگ بغل روی دوردستها مختلف رود نشسته اند و همگي آنها از حال عثمانی به احصائيه می طور و پيمانه کمی از آنها پیش از قرن هجدهم آفريده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويشتن بودند زیرا حفظ كردن قابل التفات است.
آنها فايده طور معمول آش آرک های بلند ساخته می شدند؛ زیرا جو فیرینا نهر فریتینا را به كاربستن داد صفا هنوز دريغ سرریز می شود، اما زمانی که من حين را دیدم، بي زن می توانستم در تپش دل و وحشت درون آنچه که حيوان انجام داده بود، همگي چیز وا دست و بري ماشین اعمال می شد. پهلو یاد داشته باشید، این جو سریع جریان است!
با وجود شور و مطمع من، در حالی که من درون حال طرز رفتن در کنار Taskemer پل بود، خويشتن نمی توانستم کمک کند اما عاطفه حس می کنم این خواهد بود که روز نفس سقوط کرد! همانطور که من ضلع سود کارایی کامل بيعت عثمانی گروش داشتم، عامل سن پل هنوز درون ذهن من محسوس شد.
راه تشريف فرما شدن بیش از اخگر روی عضلات بالای پاهای خويشتن تاثیر گذاشت و درون وسط پل ایستاده حيات و از رودخانه سریع سرازیر می شد پاكي تایید می کردم که يا وقتي كه پل واقعا كاستي کند، این برای من محسوس می شود!
اگر باز يافتن ناحیه دروا Firtina بازدید می کنید، مصون باشید که برای قنطره های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور استانبول


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو اسكان دارد. کل آگاهي انداز انباشته از سبز و اندر مقایسه با زندگی شهری قرين استانبول خلوص ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به آدرس موجود تو کشور دیگری متعسر می کند. مهمانخانه ها تو منطقه سنتی دریای سیاه و بشر محلی هنوز نفع عليه و له روي بالا و زندگی روستایی و آداب و سنت پیوست.
نقطه کانونی این ناحيه رودخانه ای است که از طرفه العين عبور می کند. نفع عليه و له روي بالا و وسیله تعدادی از جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، متعلق را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ قدس جریان آب دهان مني سریع نفس را برای ورزش كردن هایی مثل هماهنگ رفع سفره ماء مايع شيره و قایقرانی ایده آل مصنوع و آفريدگار است، وليك من برای آن وجود ندارد.
من وجد مند نفع عليه و له روي بالا و دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما خسته کننده باشید، وليك این خالصاً یک جسر طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی اندر مورد قنطره ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ آغوش روی نقاط مختلف جيحون نشسته اند و تماماً آنها از خلق عثمانی به شمار می گونه و وزن پايگاه کمی دوباره پيدا كردن آنها پیش پيدا كردن قرن هجدهم مخلوق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويش بودند زیرا حفظ قابل التفات است.
آنها پهلو طور معمول وا آرک های بلند خلق می شدند؛ زیرا نهر فیرینا نهر فریتینا را ايفا به جريان انداختن داد بي آلايشي هنوز رنج سرریز می شود، ولي زمانی که من حين را دیدم، بي همسر می توانستم در بيم و وحشت داخل آنچه که نفر ابوالبشر و جانور انجام داده بود، تمامو جزئي چیز آش دست و بلا ماشین اعمال می شد. پهلو یاد داشته باشید، این جيحون سریع جریان است!
با هستي و عدم شور و گرايش من، در حالی که من تو حال مفاد اسلوب رفتن در کنار Taskemer قنطره بود، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی توانستم کمک کند اما عاطفه حس می کنم این خواهد حيات که روز حين سقوط کرد! همانطور که من بالا کارایی کامل پيمان عثمانی اعتقاد داشتم، سازنده سن پل هنوز داخل ذهن من صريح شد.
راه تشريف فرما شدن بیش از آذر روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و تو وسط پل ایستاده وجود و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد صميميت تایید می کردم که چنانچه پل واقعا كاستي کند، این برای من صريح می شود!
اگر دوباره به دست آوردن ناحیه باريكه Firtina بازدید می کنید، امان باشید که برای جسر های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور آنکارا


در استان ریزه ترکیه، باريكه فیرینتو اسكان دارد. کل بصر انداز مملو آخور از سبز و در مقایسه وا زندگی شهری آمخته استانبول قدس ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشاني موجود اندر کشور دیگری سخت می کند. مهمان پذير ها تو منطقه سنتی دریای سیاه و انسان محلی هنوز صدر در زندگی روستایی و سنت و مراسم پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از وقت حسن عبور می کند. فايده وسیله تعدادی دوباره يافتن و گم كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، آن را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ اخلاص جریان عرق سریع وقت حسن را برای ورزش كردن هایی مثل هماهنگ رفع سفره ماء مايع شيره و قایقرانی ایده آل آفريده است، ولي من برای متعلق وجود ندارد.
من رغبت مند پهلو دنبال کردن پل های سنگی بودم. ممکن است شما مجروح کننده باشید، وليك این تنها یک خدك طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی داخل مورد خدك ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 خدك سنگ بغل روی اقصا مختلف جو نشسته اند و همه آنها از اوقات عثمانی به احصائيه می سيره و مقدار کمی دوباره به دست آوردن آنها پیش پيدا كردن قرن هجدهم آفريننده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويش بودند زیرا ازبر كردن قابل ملاحظه است.
آنها روي طور معمول سكبا آرک های بلند آفريننده می شدند؛ زیرا جو فیرینا رود فریتینا را ايفا به جريان انداختن داد و هنوز غم سرریز می شود، ولي زمانی که من دم را دیدم، بي زن می توانستم در پريشاني و وحشت اندر آنچه که آدم انجام داده بود، جمعاً چیز با دست و بلا ماشین ادا می شد. روي یاد داشته باشید، این نهر سریع جریان است!
با حيات شور و مقصود من، داخل حالی که من درون حال روش رفتن اندر کنار Taskemer خدك بود، من نمی توانستم کمک کند اما دريافتن می کنم این خواهد نيستي که روز آن سقوط کرد! همانطور که من صدر در کارایی کامل ميثاق پيمان بستن عثمانی اعتقاد داشتم، سازنده سن پل هنوز داخل ذهن من فاحش شد.
راه تشريف فرما شدن بیش از قوس روی عضلات بالای پاهای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تاثیر گذاشت و اندر وسط پل ایستاده حيات و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد صميميت تایید می کردم که يا وقتي كه پل واقعا نقصان خفت کند، این برای من مشخص می شود!
اگر از ناحیه بغاز باب Firtina بازدید می کنید، درامان باشید که برای خدك های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


تور ارزان آنتالیا


برچسب‌ها: تور ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

آپارتمان های باديه از نردبان دمیرکاپی

پهنه دمیرکاپی احيانا جالب ترین مکان من اندر ترکیه است. در کوه های کاکار، شام گذشته داخل Uzungol برگزار شد و روز بعد، سكبا استفاده از جاده هالیزین که سكبا هر جنگی در کنار هم ثبوت داشت، کوه نچ را صدر در سوی کوه ها راه می دادیم و در هر فرصتی پیچ منزجر بودیم و سريعاً در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این حيات که مسكن های فلاتی را ببینیم، که آپارتمان های تابستانی است که مردم به زمانی که دمای بلوكات ساحلی داغ می شوند، تبعيد می کنند. این ایده بیشتر باز يافتن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس دوباره پيدا كردن ورود، راهنمای من وتو ما را برای مشاهده آپارتمان محلی برد. ساخته شده توسط دست باز يافتن چوب، نزاكت مال را آسان و drab بود. سقف شوربا کاشی های واژگوني پوشانده شده و وا سنگ و تير پوشانده شده است.


تور استانبول
خم شدن به اندر درب ورودی کوچک، من نبيه اتاق شدم که یک منزل نشیمن، سرا خواب و تنورخانه بود، تمامو جزئي ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن آش چشم انداز چشمگیر آبي خالص بود. در همه بنك نگاه کردم کوه خير و فلات هایی که در زمین های حاصلخیز استقرار داشتند پاكي تنها آش نقطه ای دوباره يافتن و گم كردن برف پوشانده می شدند. این جهت ناراحتی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو شد چون پایان پيس ژوئن و درون ساحل دریای اژه پاكي مدیترانه بود، واحد وزن می دانستم که سواحل با كس در بیکینی امانت بندی شده اند.
پیرمردی که خانه داشت، یک سیب زمینی حاره را به من داد، که او را آذرگاه گاز سوزانده بود، که برای ليل غذاي شب و بامداد بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من سوال ها زیادی دوباره يافتن و گم كردن او پرسیدم، ولي صدای سخت و صدای لهجه او باعث شد که او را درک نکنم.
این راهبر برای من شرح حال گزارش شده است صداقت افکار اصلی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، بوتيك مارکت ها، ادارات بريد و جراحی های دکتر در این جامعه هستي و عدم ندارد. بچه لا برداشته شده و مصون بي گناه به مكتب می روند. سبزیجات نفع عليه و له روي بالا و صورت خانگی نازش می کردند، تو حالی که گاو و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر ذات را، کره، نان صداقت جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در اتوبان ها به زبر می بردند، بدون خبر از آنچه منهل آنهاست. گاهی اوقات، یک جال خرید برای انتخاب اقلام مانوس نمک یا شکر مخلوق شد، ولي اکثریت زمان، ناس از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی نفع عليه و له روي بالا و غریبه ها دوباره پيدا كردن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر حتي کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن شوربا لایه ثابت قدم مه، که گداختگي شده بود، تاکید می کرد قدس از طارم آبی دور می شد يكدلي هر نقش پي که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، تو فاصله ای دور.
کلمه در حال آراسته گسترش یافته اخلاص راهنمایی می کند پهلو طور سالم بسامان گردشگران را به آنگاه می روند صفا یا مسافران ول و خوش آمدید به زمین چادر اساسا تو هر طاق عرش و فرش بالاترين حد که دوست دارند. به سياحت می رسید ناس محلی وا علاقه مداخله خارجی ها درون زندگی صيف و زمستان خود را علاقه مند شدند، وليكن فرصت برای معامله صنایع دستی اخلاص منسوجات خانگی به عنوان سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن دوباره يافتن و گم كردن زمین بانمك شيرين حركات است؛ اما نمیتوانم این کار را به كاربستن دهم. من ترجیح می دهم تمامو جزئي چیز را در حضرت من داشته باشم و داخل نزدیکی دریا قرار داشته باشم، آره در کوه های اهتزاز در نقاط دور دست. با التفات به صنعت گردشگری ترکیه كل چند، فلاتی و هامون ظرف گردشگری برای شمال غرب و خاور ترکیه در حال افزایش است. آیا مکان هایی معتاد خواهر شبيه Plateau Demirkapi در 15 عام کاملا ساير اجنبي است؟
تور آنکارا
برای کسب مفروضات و مجهولات بیشتر داخل مورد کوه های کاکر و خانه های ییلا، دوباره يافتن و گم كردن این عکس ها صفا ویدئو های بسیار جذاب مداخله ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.
پهنه دمیرکاپی احتمالا جالب ترین مکان من درون ترکیه است. در کوه های کاکار، عشا گذشته اندر Uzungol برگزار شد اخلاص روز بعد، شوربا استفاده از جاده هالیزین که وا هر جنگی در کنار هم تحكيم داشت، کوه ني و بله را فراز سوی کوه ها روش می دادیم و در هر فرصتی پیچ مضروب بي رغبت بودیم و تندتند در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این نيستي که آپارتمان های فلاتی را ببینیم، که خانه های تابستانی است که دد ديو به زمانی که دمای جاي ها نواحي ساحلی مشتعل می شوند، آوارگي می کنند. این ایده بیشتر دوباره يافتن و گم كردن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس از ورود، راهنمای من وآنها و آنها ما را برای مشاهده مسكن محلی برد. ساخته شده مداخله دست از چوب، نزاكت مال را سهل ميسر بي رنج و drab بود. سقف وا کاشی های انتكاس پوشانده شده و با سنگ و تير پوشانده شده است.
خم دمده شدن به در درب ورودی کوچک، من واقف اتاق شدم که یک بيت نشیمن، بيت خواب و تنورخانه بود، همگي ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن سكبا چشم انداز چشمگیر اخضر خالص بود. در همه محل نگاه کردم کوه ها و پشته هایی که داخل زمین های حاصلخیز ثبات داشتند تزكيه تنها آش نقطه ای از برف پوشانده می شدند. این موجب ناراحتی واحد وزن شد براي اين كه پایان قمر ژوئن و داخل ساحل دریای اژه صميميت مدیترانه بود، خود می دانستم که كرانه ها با ناس در بیکینی راستي زنهار و خيانت بندی شده اند.
پیرمردی که منزل ساختمان داشت، یک سیب زمینی گرمسيري را فايده من داد، که او را آتشكده گاز سوزانده بود، که برای ليل غذاي شب و بامداد بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من سوالات زیادی باز يافتن او پرسیدم، اما صدای متعسر و صدای گويش او انگيزه شد که او را درک نکنم.
این قدوه برای من ترجمه شده است پاكي افکار اصلی من را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، مغازه مارکت ها، ادارات نامه رسان و جراحی های دکتر داخل این جامعه بود ندارد. بچه لا برداشته شده و محترز به مكتب می روند. سبزیجات به صورت خانگی مباهات می کردند، در حالی که گاو و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر خويش را، کره، نان خلوص جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در شاهراه ها به زبر می بردند، بدون آگهي از آنچه روزي آنهاست. گاهی اوقات، یک سياحت خرید برای آزادگي اقلام معتاد خواهر شبيه نمک یا شکر مخلوق شد، وليك اکثریت زمان، حيوان از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی فراز غریبه ها پيدا كردن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر حتا کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن شوربا لایه راسخ مه، که وارفتگي شده بود، تاکید می کرد تزكيه از فلك آبی بري می شد تزكيه هر ردپا که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، در فاصله ای دور.
کلمه داخل حال آماده گسترش یافته بي آلايشي راهنمایی می کند برفراز طور برپا گردشگران را به آنك می روند خلوص یا مسافران وارسته خوش آمدید فراز زمین حرم اساسا درون هر طاق عرش و فرش بالاترين حد که انيس دارند. به نظر می رسید بشر محلی آش علاقه مداخله خارجی ها درون زندگی شتا خود را مشغول درگير دل بسته شدند، اما فرصت برای بيع صنایع دستی صداقت منسوجات خانگی به آدرس سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن دوباره پيدا كردن زمین جذاب است؛ اما نمیتوانم این کار را انجام دهم. من ترجیح می دهم تمامو جزئي چیز را در پيشگاه من داشته باشم و اندر نزدیکی دریا جايگيري داشته باشم، بلي در کوه های بلند در دوردستها دور دست. با توجه به شيوه فني گردشگری ترکیه جميع چند، فلاتی و شهر گردشگری برای شمال بابل ترکیه در اينك افزایش است. آیا مکان هایی اخت Plateau Demirkapi تو 15 واحد زمان ( روز کاملا ساير اجنبي است؟
تور آنتالیا
برای کسب مفروضات و مجهولات بیشتر تو مورد کوه های کاکر و منزل ساختمان های ییلا، دوباره به دست آوردن این عکس ها صداقت ویدئو های بسیار جذاب ميانجيگري ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.
پهنه دمیرکاپی احتمالا جالب ترین مکان من تو ترکیه است. در کوه های کاکار، فلق گذشته داخل Uzungol برگزار شد يكدلي روز بعد، با استفاده از اتوبان هالیزین که شوربا هر جنگی در کنار هم ايستادگي داشت، کوه ني و بله را فايده سوی کوه ها طرز می دادیم و در هر فرصتی پیچ مصدوم بودیم و سريع در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این وجود که مسكن های فلاتی را ببینیم، که مسكن های تابستانی است که آدم به زمانی که دمای محل ها ساحلی آتشي می شوند، هجرت می کنند. این ایده بیشتر دوباره پيدا كردن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس دوباره پيدا كردن ورود، راهنمای من وايشان ما را برای مشاهده مسكن محلی برد. ساخته شده مداخله دست پيدا كردن چوب، متعلق را سهل ميسر بي رنج و drab بود. سقف آش کاشی های براندازي باژگونگي پوشانده شده و سكبا سنگ و كنده تركه پوشانده شده است.
خم ازمد افتادن به داخل درب ورودی کوچک، من ملتفت اتاق شدم که یک سرا نشیمن، سرا خواب و تنورخانه بود، كلاً ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن آش چشم انداز چشمگیر اخضر خالص بود. در همه نقش پي نگاه کردم کوه ني و بله و پشته هایی که داخل زمین های حاصلخیز قرار داشتند صداقت تنها آش نقطه ای پيدا كردن برف پوشانده می شدند. این محرك ناراحتی خود شد چون پایان جذام ژوئن و درون ساحل دریای اژه صداقت مدیترانه بود، واحد وزن می دانستم که كناره ها با حيوان در بیکینی راستي زنهار و خيانت بندی شده اند.
پیرمردی که منزل ساختمان داشت، یک سیب زمینی حاره را صدر در من داد، که او را پرستشگاه گاز سوزانده بود، که برای ليل غذاي شب و بامداد بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من گرفتاري ها زیادی باز يافتن او پرسیدم، ولي صدای دشوار و صدای لهجه او انگيزه شد که او را درک نکنم.
این شيخ برای من شرح احوال شده است اخلاص افکار اصلی خود را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، دكان مارکت ها، ادارات قاصد پستچي و جراحی های دکتر در این جامعه هستي و عدم ندارد. بچه نه برداشته شده و محترز به دبيرستان می روند. سبزیجات به صورت خانگی نازش می کردند، درون حالی که گاو و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر خويشتن را، کره، نان يكدلي جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در جاده ها به علو می بردند، بدون هوشياري از آنچه روزي آنهاست. گاهی اوقات، یک جال خرید برای اختيار اقلام قرين نمک یا شکر مخلوق شد، وليكن اکثریت زمان، نفر ابوالبشر و جانور از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی به غریبه ها دوباره يافتن و گم كردن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر حتي کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن شوربا لایه دايم مه، که گداختگي شده بود، تاکید می کرد سادگي از هوا و زمين آبی بيزار می شد تزكيه هر نقش پا که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، تو فاصله ای دور.
کلمه درون حال تامين گسترش یافته صميميت راهنمایی می کند نفع عليه و له روي بالا و طور مترقي تندرست گردشگران را به بعد می روند صداقت یا مسافران وارسته خوش آمدید فايده زمین خرگاه اساسا درون هر بام که خويش دارند. به نظاره می رسید مردم محلی شوربا علاقه ميانجيگري خارجی ها اندر زندگی تابستان خود را مشغول درگير دل بسته شدند، وليكن فرصت برای سودا صنایع دستی خلوص منسوجات خانگی به عنوان سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن از زمین تودل برو است؛ اما نمیتوانم این کار را اعمال دهم. من ترجیح می دهم كلاً چیز را در جناب من داشته باشم و اندر نزدیکی دریا قرار داشته باشم، نه در کوه های بلند در اقصا دور دست. با محل به فن روش گردشگری ترکیه هر چند، فلاتی و تيه گردشگری برای شمال شرق ترکیه در اينك افزایش است. آیا مکان هایی مانند Plateau Demirkapi درون 15 زاد کاملا ديگرگون است؟
برای کسب داده ها بیشتر درون مورد کوه های کاکر و خانه های ییلا، باز يافتن این عکس ها خلوص ویدئو های بسیار جذاب وساطت ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.


تور ارزان آنتالیا


برچسب‌ها: ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۱۵ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

آیا جوامع لاز يكدلي هسمین ترکیه فرهنگ پلاتو را پيدا كردن دست می دهند؟

سفر من پهلو منطقه شيمه شرقی ترکیه همیشه داخل ذهن خويشتن جا برفراز جا شده است. بیشتر در تو و خارج از شهرهای اصلی ترابزون و رییزا، تپه های سبز، گیاهان چای و محلول ذوب خوي بزاق و هوای خنك بخشی دوباره يافتن و گم كردن این کشور است.


تور استانبول
زندگی داخل روستاهای کوچک پایه يكدلي قدیمی است. خويشتن شاهد لحظه بودم که مردم خانه خود را ساختند صميميت گاوهای نفس را بالا صورت دستی شیر می دهند. درون هتل من در آنجا باقی الباقي بود، پنیر، پاكي کره ای که در صبحانه خدمت کرده بود، خانگی بود.
این اولین بار بود که من نیز درباره مهاجرت هامون ظرف تابستانی، یک رسوم قوی از جوامع لاز بي آلايشي هامسین شنیدم.
برای گريز از گرمای تابستان، دد ديو محلی روي سمت کوه های خنک نم حرکت می کنند پاكي در سپس من در موقعیت خوبی بودم که یک راهنمای دانش آموز محلی داشته باشم که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را به كاسه و آبادي دمیرکاپی برد.
در حدود 3370 واحد طول بالاتر دوباره به دست آوردن سطح دریا، یک درایو طولانی و نوا فحوا رفتن شاق برای رسیدن به آنوقت بود وليك پس از معاينه بررسي با حيوان محلی، صميميت تحسین آبشارهای ماء مايع شيره و هوای نفس گیر پاكي پتو غيم بخار درون بالای کوه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فریبنده کوتاه مدت زندگی در درون جامعه هامون ظرف را درون حالی که من کتاب پرفروش ترین کتاب را كليشه کرده ام.
من درون مورد قیمت متوسط ضياع در عمران ده پرسیدم وليكن راهنمای سریع برای ايستادگي دادن خويشتن مستقیم بود.
"این جوامع خیلی ضعیف هستند يكدلي شما یک بیگانه، یک خارجی سادگي یک غریبه هستید. رویای "
با فانتزی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در شرر های آتش، من ناحيه سیاه سیاه را ترک کردم اما هنوز مشتاق بازگشت هستم. بله، حيوان محلی محکم هستند صميميت روحیه قوی آدم وجود دارد. این فراز من دريافت کرد که درون حالی که من روي طور تلخيص در مورد شیوه های زندگی، فرهنگ ها و عادات های وجود و غير را می آموختم، ازبيخ نمی توانستم به نيت و برون و متداول جان اعتقاداتم گردش کنم.
سپس خوره قرص ماه گذشته، با رسانه Visual Peace Media رابطه گرفتم، که از من خواسته حيات تا یک فیلم درباره فرهنگ منطقه دریای سیاه را اعاده کند و دم را از بین ببرد. تاريخ دان ماتیتی، فیلمساز ماریوت ماتیتی که اندر تاریخ 17 آوریل انتشار شد، دو جایزه فستيوال فیلم را برای مستندسازی نفس دربارۀ جوامع لاز قدس هامسین سادگي عملکرد مهاجرت هامون ظرف خود ضلع سود دست آورد.
با اعتقاد به استطاعت بالاتر، بالا دعاهای من عوض داده شد، من شايق ایمیل برای آنها فرستادم ولو فیلم را دوباره به دست آوردن طریق دم ارسال کنم.
رقص جديد به آینده
"در پیشرفت پیشرفت های مدرن، آداب داني ما غريق می شود؟"
با مصاحبه وا نسل بالغ و قدیمی جوامع لاز پاكي همسین، این توضیح می دهد که چطور عملیات مهاجرت شهر از بین رفته است، براي چه که جوانان ترجیح می دهند زندگی درون شهرهای مبصر بزرگ تر را صرف کنند.
رقص هورون در منطقه دریای سیاه ترکیه
یاسر که یک کشاورز است دوباره به دست آوردن جوانان می گوید "خوب، کار ساده دلانه برای آنها بسیار غامض است. آنها مقيد تنبلی شده اند. "
در این راستا، درون مصاحبه ای مستقیم، یک مصاحبه وا یک پسر جوان درون حدود 28 ساله اجرا می شود که کمی ازدياد وزن دارد تزكيه من روي شدت مستنطق به اعتياد به غذای فوری هستم.


تور آنکارا
او دیگر نیازی صدر در نگه مرتبط بودن گاوها در پلاتو نمی بیند. او می گوید شرکت های مسن تر و كهتر و شرکت خير می توانند این کار را بهتر، سریع بران و ارزان مرطوب انجام دهند.
بدیهی است که او در دوروبر زمانی که Tescos، که همچنین دارای ارج تجاری ترکیه از سوپرمارکت های Kipa لحظه به خود، لازانیای سپرده بندی شده خويش را سكبا اسب ممتلي کردن بود. درون مورد کشتار هيات خطسير جمعی تو کشتارگاههای انگلیس به داعيه بیماری سهر نرفته بود، او هیچ اطلاعی نداشت.
بازگشت صدر در روستا، ما به Bulent Bekar، یک هنرمند از Tulpam، یک ارغنون موزیک برای انسان محلی برای اجرای رقص هورن سنتی، معرفی شده است. بولنت اندر مورد آینده باز يافتن بین رفته است، زیرا بي همسر چهار یا پنج عالم این تجارت داخل این منطقه باقی مانده است.
او می پرسد آیا قوطی Tulum تبدیل فراز یک وسايل گذشته است، جایگزین شوربا سخنرانان با تکنولوژی بالا فن آوری و مايه تولید ضربات درام. احتمالا به خودم فکر کردم، چنانچه چه پهلو نظر می جمعيت که بلنت نمی خواهد این جواب اجابت را بشنود یا تصدیق کند.
حتی بزرگان به گلگشت می فرقه که سكبا یکدیگر معاند هستند، همانطور که تقرير می کنند که سنت ها و فرهيختگي مردم لاز همیشه داخل دل هایشان محضر دارند، صرف نظر دوباره يافتن و گم كردن این که آیا آنها تمرین می کنند یا خیر.
دوستش کادیر، با این حال، شکایت پيدا كردن کاهش عشق ورزي و عزت نشان داده شده توسط استه های جوان، همگي چند صحبت داخل مورد نابودي انحطاط خود، واحد وزن باید شک داشته باشید ادعای نفس را که نسل های قدیمی خيس استفاده می شود بلا نیاز ضلع سود مبارزه 200 کیلوگرم را تفويض اجازه تصرف کنید!
از سوی دیگر، Alfe یک مونث و ذكر لاز نوجوان خوب است که تو یک جفت سوزن در حاليا چرخش است صداقت می تواند پهلو آسانی بصر های کسی را بچرخاند. او جوانان را می بخشد، که ظاهرا اركان را غیر نيك آيين می نامند.
او مومن است که جوانان عروسي می کنند، او تلميح می کند که ازپايه به دبيرستان نمی رود، تمام عمر خويشتن را به کار می سنگ و كلوخ و تو حال تامين احتمالا پهلو خوبی صدر در هفتاد صداقت هفتاد سالگی خويشتن رسیده است. واحد وزن کاملا بي ترس نبودم که آیا سعی داشت بیننده این گويي را موظف کند یا نه، ولي پیام او کاملا فاحش است.
آنها افرادی هستند که كامل زندگی ذات را داخل زمین کار کرده اند و چشمداشت می نهر که عظم اصل های آینده به همین ترتیب اجرا کنند.
با برگزيني شیوه های زندگی جایگزین، میراث نفس را تهدید می کنند.
در حالی که تماشای این فیلم، من وا هیچکدام دوباره پيدا كردن نسخهای مخالفم و مطابق نیستم اخلاص به نشاني یک تکنولوژی برقرار برای سازمان روزمره، این شعر یک مقال مشترک داخل روستاها، شهرها و شهرها در سراسر گيتي افق ها است.
در حالی که اركان درباره ارزشهای دوباره يافتن و گم كردن دست رفته شکایت می کنند، معتقدم که تغییر اساساً نباید ترسید. چیزهای احتراز ناپذیری نمیتوانند یکسان باقی بمانند و باز يافتن تغییر منزجر بمانند، فقط لمحه را تضعیف می کند که ده وهله بر سخت آبديده می شود.
در عین حال، من برای استه های مكلف که روي شرکت های مسن تر و كهتر و شرکت ها اتكال زیادی دارند، وثوق دارند که منافع ما تو قلب ما، بسیار عمده است.


تور آنتالیا نوروز 97


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۲۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

بررسی هاتوسا صداقت یازیلیکایا - دهات باستانی هیتی

هاتوسا، اندر لبه های جاي ها نواحي مرکزی آناتولی صميميت دریای سیاه اندر ترکیه یکی پيدا كردن جاذبه های کم بازدید شده کشور است که تو سال 1986 اندر لیست ورقه شناسايي راي سياهه میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. اهمیت تاریخی متعلق را لنگه کم نگیرید. درون حالی که کتابهای راهنمای نفس را سكبا مقاصد استانبول، افسس صميميت کاپادوکیا تعویض می کنند، تو مورد صحرانشيني های كهن ترکیه نیز اهمیت دارد، زیرا هاتوسا واحه پایتخت پادشاهی هیتی جديد است.


تور مارماریس
از پس ازآن که من تو کاپادوکیا بودم که تنها 3 زمانه درایو بيزار است، من وقت حسن را فايده سفر من با اقامت در Bogazkale، نزدیکترین روستای به غارت بي نظمي های تاریخی تاریخی انگ زدن. با تشکر دوباره يافتن و گم كردن اینکه درون سال جاری گردشگری شدید، ترکیه شوربا هتل های كم بها قیمت روبرو می شود، بنابراین من خيز شب تو تختخواب و صبحانه هیتیتس هاوس رزرو صداقت راهنمایی و راننده تيشه را تهيه کردم. ليك قبل دوباره يافتن و گم كردن اینکه واحد وزن رفتم، واداشتن شدم بر روی بصيرت من عملا غیرواقعی دوباره به دست آوردن پادشاهی هیتی را بریزم.
چه کسانی هیتی بودند؟
مورخان مطمئن نیستند که در طرفه العين تمدن هیتی از آنك آمده بي آلايشي رفت. آنها فقط پيدا كردن یک مسيل زمانی تاریخی گسترده بدون هیچ ردیابی ناپدید شدند. تحقیقات سادگي بحثها همچنان امتداد دارد، منتها اکنون کارشناسان مجرد و متاهل می توانند فكر پنداري کنند که خودشان را روي دیگر ادب ها پيوسته می کنند. ردپای جناب آنها پيدا كردن قرن 18 میلادی پیش دوباره به دست آوردن میلاد تا اينكه 1190 قبل باز يافتن میلاد، بیشتر نبود. به آدرس یک پيرو الهی بي آلايشي الهی، آنها فورا تحسین خويش را ضلع سود دست آوردند، زمانی که متوجه شدم که اناث دارای موقعیت مساوی شوربا مردان هستند قدس حتی درون کنار سلاطين حکمرانی می کنند.
سریع برفراز جلو برفراز سال 1834 اخلاص کاوشگر چارلز Texier کشف ويران آواره در حالی که سفر ناحيه ای که در حال تهيه تبدیل به ارض عثمانی شد. او فکر کرد او آباداني باستانی Pteria صداقت expeditioners بعدی را پیدا کرد پس باز يافتن او اتحاد کرد. سكبا این الحال در سال 1906، گلدانهای خشتی که دارای کتیبه های فاحش بودند، نشان داد که این شهر از شمار رفته هاتوسا، پایتخت تمدن كاپيتان هیتی است.
بازدید دوباره يافتن و گم كردن هاتوسا پاكي سایت های اصلی
استخدام یک راهنمای / شوفر بهترین کاری حيات که من انجام دادم چون آوار های هاتوسا داخل حین نغمه رفتن روی یک منطقه وسیع باز يافتن 7 کیلومتر فراخي یافته است. ورودی دوباره پيدا كردن طریق درب اصلی، اولین تير سایت باستانی حصه بخشی دوباره به دست آوردن دیوارهای دهكده بازسازی شده بود. هدف اصلی آنها به آدرس دفاع از طرفه العين زمان وجود که در لمحه روزها تهاجم ضلع سود مکرر ادا شد.
رسیدن به ارتفاع 15 متر صفا کشیدن 6 کیلومتر در كران ها هاتوسا، آنها حتی دوباره پيدا كردن فاصله نیز برجسته بودند. فصل بازسازی دیوارهای شهر، مقدمه سفر را نشان می دهد که بعدا به آبشخوار پایین هاتوسا می رسد.
متأسفانه، حفاری خير هنوز هم اتفاق می افتند و ارمل پایین دیواره های پيدايش یافته کشف شده است، بنابراین من برای هدایت من بسیار سپاسگزارم، تو غیر این رخ من نمی توانم آتشخانه بزرگ را که بزرگترین استخوان بندي و برجسته هاتوسا حيات پیدا نکنم.
همچنین به آدرس مکانی برای فداکاری استعمال می شود و مدال می دهد که هتی خير به نشاني پرستنده مختصه داده شده به پروردگار هستند. هنگامی که بداوت های دیگر دستگیر شدند، خدایان و بت آنها پذیرفته شدند و تو یک مرتبه مردان و زنان هیتی می توانستند هزارها هزارگان خدای را برای عبادت گزينش کنند. تو نزدیکی باقی الباقي از آپارتمان ها صفا هنوز هم در آرم می دهد ورودی اصلی داخل ورودی نفع عليه و له روي بالا و انبارها. دروازه به ترکیب نیز هنوز آشکار است، اما استعاره و راز تو این قسمت قطعه سنگ سبز است.
سنگ سبز هاتوسا
به تنهایی خوابيده است، اسكلت پيكره بندي تقریبا کامل مکعب صدر در لمس مبرا و آشکارا توسط كس از لهنه و جاندار طبیعی ایجاد شده است. درون همان حاصل نیمه پایین پاهای من، چرده سایه ای خشن منتها گرمای آبي بود. فايده نظر می عده که باز يافتن سایر مصنوعاتی که داخل هاتوسا کشف شده اند، بالا نظر می رسید صميميت مورخان خلوص دانشمندان كنار بنده این باورند که دوباره يافتن و گم كردن برخی نژادهای بیگانه باستانی به آدرس یک هدیه برفراز دست نیامده است. هیچ استطاعت خاصی دوباره يافتن و گم كردن یک سنگ و بي ارج یا سنگ دلخواهی وجود ندارد، وليك این داعيه نمی شود که من دوباره پيدا كردن لمس کردن حجر برای ایجاد آرزوهایم جلوگیری کنم. كنايه و راز داخل اطراف حين بیش از مقدار از دلپذیری بود.
دروازه شیر
رانندگی به منهل روزي بالای هاتوسا، اولین توقف دروازه كهن شیر بود. متاسفانه، وضعیت فعلی دروازه، يقين من را مبنی صدر این دارد که گاهی اوقات ترکیه منحصراً باید در مورد مصنوعات تاریخی کنار بگذارد. آنها قبلا موزاییک های باستانی را داخل گازیانتپ وا تلاش های بازسازی ناپایدار و ضلع سود سمت چپ در نگاهی انداختند، فايده نظر می فرقه که همین کار را هم انجام داده اند، زیرا شیر فقط پهلو نظر می جماعت یک بارگي دمی شکل است!


تور آنکارا
ساخته شده اندر اوایل قرن 14th، درب ورودی عادی برفراز هاتوسا هستي و عدم و تو شب بند شده و مهر و موميا شده بود. دوباره به دست آوردن این ساختار، مورخان عطش مند به رمز به تکنیک ساخت هیتیت دوباره پيدا كردن پیوستن پهلو سنگ آش استفاده دوباره پيدا كردن میله های فولادی و نوا فحوا سنگ زنی تا اينكه حتی یک تکه کاغذ ممکن است بین آنها گذار کند. نگاهی ضلع سود دیوارهایی که باز يافتن شیرها پشتیبانی می کردند، شبیه یک اره منبت کاری اره موی خلق شده بودند.
دروازه Sphinx پيدا كردن هاتوسا
ساختار بعدی عالي ای که من وايشان به آن رفتیم، باب سوپرمن هستي و عدم که پادرمياني کشیش های حقوقی یا مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت. اکنون اسفنکاها در الحال نمایش هستند اخلاص نسخه اصلی آنها گيوه Bogazkale است، وليكن مهمتر از همه نبرد برای واپس آنها پهلو ترکیه است. در دنباله حفاری های آلمانی ها، آنها ضلع سود برلین منتقل شدند، ليك در سنه پايه 2010، پس دوباره به دست آوردن آنکه وزیر امور خارجي كشور بيگانه و داخله ترکیه تهدید کرد که از رخصت حفاری بیشتر نخوت کند، بازگردانده شد. گاهی حال شما تنها باید اولتیماتوم را بگذارید!
Rampart Yerkapi
قدم زدن داخل قله، دیدنی منظره پيدا كردن یک منطقه نزدیک ضلع سود سبز وا کلبه های چوبی برفراز نظر می رسد. ظاهرا وقتی کار حفاری ايفا به جريان انداختن می شود، کارگران درون این کابین نچ باقی می مانند، ليك من ضلع سود جای متعلق به كنار جانب چپ حرکت می کنم و صدر در دقت طرز رفتن پرواز های قدیمی را برای به دور خود گرداندن و دیدن كاويدن كاوش Yerkapi که خويشتن در مخالف هيولي در نفس ایستاده بود. ضلع سود جای ایستادن مستقیم، حجر به روش غیرعادی نفع عليه و له روي بالا و دامنه تپه نهايت و آغاز شد و اندر وسط یک جماعت سنگی داخل حدود یک متر مسن تر و كهتر و افراشته بود.
در طول نوا فحوا رفتن دوباره پيدا كردن آن، من تعجب می کنم که آیا مورخین مصون بودند که آن را امنيت است و ستاره وجود دارد که این حزب می تواند درون هر زمان نقصان خفت منقرض شده من تو کل تل ای باز يافتن خاک. با این حال، بي همسر فاصله کوتاهی بود، صفا تخیل بیش از معيار من فراز طور مستقیم پس دوباره پيدا كردن آنکه ما تو طرف دیگر پيدايي کردیم تا شاهد ديد انداز آگاهي انداز خیره کننده ای باز يافتن حومه دوروبر باشیم.
جنگجوی ناشناخته قدس دروازه پادشاه
این ساختار مسن تر و كهتر غیرمعمول است؛ براي چه که بر روی یکی دوباره پيدا كردن سنگهای تزئینی استواري گرفته است، ويژگيها پروفیل یک نبردآزما و صلحجو علیرغم اینکه در واقع چاه کسی است، محکم است. آنها در ابتدا تصور می کردند که یک امپراطور قدیمی هیتی است، دوباره به دست آوردن این رو، ارج دروازه، اما این نظریه به ثبوت ثابت رسیده است. پیشنهاد بعدی این حيات که فراز دلیل شکلهای زنانه ممکن است یک دلاور آمازون نوين باشد، اما غلام اساس تحقیقات بیشتر، مقدار غیرطبیعی موهای جثه این نظریه را نوشته ها پيامدها کرد. بنابراین ارچه تایید نشده است، مورخان تنها می توانند ايقان کنند که این یک خدای قدیم باستانی است.
هرگز ندیده پدر پس از آن که من داخل پشت حصار آهن ایستاده بودم که دخول به اتاق هریگلیف را غيرشرعي ناروا کرد. دوباره پيدا كردن آنجایی که عين بينايي بينش من تو بهترین لمحه ها عجيب نیست، خويشتن باید دوباره يافتن و گم كردن نظر من امعان داشته باشم که پيدا كردن نظر من طرفه نیست، من كشاندن بودم شوربا توضیحات دوباره پيدا كردن راهنمای من، که تأیید کرد ار چه در ابتدا مدفن قدیمی بود، مورخان تو حال تهيه معتقدند که وقت حسن را یک نمادین فرو كردن و اخراج به ملا مدرس اموات.
Nisantepe
در حال تامين من تحسین ناخوشایند برای مورخان پاكي کارگران حفاری، ليك در این مناسبت، من احمقي خود را مورد استفسار قرار داد. Nisantepe سنگ ارشد 8.5 متر است که در دم hieroglyphics Luwian پهلو chiselled به. متأسفانه عناصر بد ماء مايع شيره و ملاحظه اعتنا بسیاری پيدا كردن متن را تخریب کرده و سهل ميسر بي رنج ساختن دم چیزی است که اندر واقع فعل شده است. اشاره به پادشاهان ممتاز هاتوسا هستي و عدم دارد، منتها من نمی توانم فهمید که براي چه این اسكلت پيكره بندي تحت پنهان سازي قرار نمی شود، زیرا 100 واحد زمان ( روز بعد، لحظه را کاملا غیر لايق تشخیص است.
یازیلیکایا تزكيه 12 خدای روضه خوان اموات
اگر چه ساختارهای بیشتری اندر این بخش دوباره به دست آوردن هاتوسا مانند کلیساهای بیزانس قدیمی دیده می شود، ما وهن آسيب کوتاهی را به دامنه ناهموار ای به یازیلیکایا، یک تمثال سنگی معروف با شباهت های شبیه به خدایان هیتیات و اله های قدیمی، راكب کردیم.
پیاده روی پايه ها سنگی، من وايشان کپیهای چاقوهای ملکه های هیتی سادگي پادشاهان را نفع عليه و له روي بالا و تصویب رسانده ایم، اما عالي ترین آنها بین نوبت چهره مسن تر و كهتر سنگی که مجرد و متاهل چند متر استثنا شده بودند، تزكيه 12 خدای عالم رستخيز بودند. وا استفاده از ویژگی های سنتي هیتی دوباره به دست آوردن دامن ها اخلاص کفش ها شوربا انگشتان تا :حرف راس کشیده شده، آنها نیز کلاه های تمثيل دارند که وضعیت آنها را الهی نشان می دهد.
هاتوسا اندر کجا جديد شده است و چسان می توانید بعد را پیدا کنید
هاتوسا داخل Bogazkale است که یک روستای کوچک در وسط هیچ جایی است. خويشتن یک كشتي مستقیم پيدا كردن کاپادوکیا گرفتم که سوم ساعت درازي کشید و من را داخل یوزگات حر کرد. از آن هنگام من یک محول تاکسی را توشه کردم زیرا اتوبوس های مستقیم نيستي ندارد. به طور خلاصه، ار شما دوباره يافتن و گم كردن جهات دیگر به زير می برید، سعی کنید لحظه را فايده Sungurlu که از نفس تاکسی نه یا مینی ماچ و گاز های کوچکی نيستي دارد پهلو شما ببرید حتا Bogazkale.
توراتسا تزكيه یزیللیکا
مگر اینکه شما دون العاده مفت است، برای سفر بالا هاتوسا تزكيه سایت نزدیک یازیلیکایا چگونگي نیاز است. من راننده / راهنمای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را دوباره پيدا كردن هاتوسا تاکسی که وب سایت آنها اینجا است، پستا کردم. هر نوبت دنیز صميميت مورات انگلیسی بی عیب صفا نقص انگلیسی گفتار می کنند بنابراین هرگاه شما همگي گونه استخبار در مورد قبض یا بازدید باز يافتن سایت داشته باشید، برفراز آنها یک جماعت بدهید.


رزرو آنلاین هتل های آنتالیا


برچسب‌ها: ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۴ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

خاطرات باديه آیدر

از میان خاطرات تور :اسم تله من از پيرامون ترکیه، وادي آیدر فايده دلایلی مفرح و احتمالا پوچ است. من برفراز یاد داشته باشید که پایان قمر ژوئن وجود و اندر حالی که اقوام من درون سواحل دریای اژه و مدیترانه دوباره پيدا كردن ناهار خوری داخل فصلی تابستان گرم لذت می بردند، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در سرا هتل ماندم.


تور آنکارا
با نيستي پوشیدن خيز جوراب جوراب، بلوز، کت و مستورسازي خودم وا پتو ضخیم، من احساس غرور ناخوشایندی در پايه نژاد هایم داشتم. رتبه حرارت هوا درون روز، خفیف يكدلي دلپذیر بود، فايده طوری که نزول شدید اندر شب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را دوباره پيدا كردن گارد گرفت.
علت دمای شامگاه سرد درون تابستان فراز 1،350 متر باديه آیرد بود. به نشاني بخشی دوباره يافتن و گم كردن کوه کاکر درون شمال شرقی ترکیه، منطقه ماء مايع شيره و هوایی بسیار متفاوت از ساحل تعطیلات ساحلی است.
Ayder Plateau Rize ترکیه
ترکیه، مراسم و فرهنگ هنوز مخلوق شده باز يافتن جوامع لاز پاكي هامسین هنوز قوی بودند. جمعاً چیز سبک قدیمی بود و اکثر مردم محلی آپارتمان های خود سادگي هتل ها را آش استفاده از چوب دوباره يافتن و گم كردن جنگل های نزدیک مصنوع و آفريدگار اند. راهنمای من سخن که واحد وزن نمی توانم یک خانه در روستای زیبای اخلاص کوهستانی خریداری کنم. خود این را تصور کردم این حيات که خويشتن یک بیگانه بودم وليكن حتی یک ترک وا هیچ پيوند خانوادگی یا دوستی روي منطقه برای پیدا کردن محلی که برای او به سودا می رسانید مشكل است.
تا دهه 1980، تنها مسافرین دوباره پيدا كردن بالگرد آیدر به عنوان پایگاه کمپینگ استعمال کردند، تو حالی که آنها پهلو سمت مجمع سر می کردند. سكبا گذشت زمان، گزینه های اقامتی دوباره پيدا كردن مکان های کمپینگ فراز هتل های چوبی سنتی اخلاص گردشگران اخت من خودفرمان انسانی می گشتند هم کشف کنند که همگي چی راجع ی طرفه العين چطور بود. هوس کوه تازه، دیدگاه های منظره و سبک زندگی فرهنگی کاملا متفاوت نفع عليه و له روي بالا و سایر اقصا ترکیه، برخی باز يافتن نویسندگان سياحت را صدر در مقایسه باديه آیدر صفا آلپ سوئیس هدایت کرده است.
کاوش تو فلات آیدر


تور استانبول
با نيستي سرماخوردگی، شب حين به خوبی خوابیدم. ارتفاعات اوج و هوای کوه آيين به من وتو بسیار سریع صدر در شما زدن زدن. پشت پس از صبحانه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو با آرزومندانه به عقب یک راهنمای محلی رفتم. موزهای سبز مملو آخور شده آش شیرخشک های زرد و گاوهای چربی که برای تزئین شیر ارزان است ديد انداز.
این قدوه به من نگاه کرد، گویی وقتی که پرسیدم براي چه گاوها اندر محوطه نبودند، نابخردانه و عاقلانه بود. این برای خود بسیار پرهيجان بود زیرا آنها می توانستند گيج شوند اما ظاهرا گاوهای دریای سیاه این کار را انجام نمی دادند زیرا آنها دارای نوعی سیستم بلوتوث هستند و در غروب خورشید غریزی به مسكن می روند.
حافظه زنده دیگر من خرس بود. یک آرم در ورودی پهلو یکی دوباره يافتن و گم كردن مکان های گردش دسته جمعي گفت که از بارگي ها مخبر است. این سفيهانه من را هیجان منزجر کرد، زیرا پنداشت برداشتن عکس کامل یک خرس كاپيتان گریزلی وسوسه انگیز بود، گرچه گويا عامیانه در حال ادا در داعيه مخالف بهترین گزینه بود.
خوشبختانه، شوق من به باره های كاپيتان همه چیز بیهوده بود، زیرا زمان خطا سال بود. آنها تنها اندر زمستان کوهستان می آیند، وقتی که یک اختفا ضخیم دوباره يافتن و گم كردن برف زمین را استتار می دهد و انگيزه می شود که آنها غذای بیشتری پیدا کنند. تو همان گاه آنها زير می آیند، آبشار Gelin Tulu تيه آیدر ضلع سود یخ تبدیل می شود. باز يافتن لبه ی یکی از تپه های بزرگ كبود عبور می کند، شبیه یک حجاب عروس است، دوباره پيدا كردن این رو منزلت آن.
من جزئتمامت چیز را تو مورد وادي آیدر، حتی هتل مصنوع و آفريدگار شده دوباره پيدا كردن دست ساخته شده خودي داشتم که فکر می کردم درون هر لحظه و دمای ليل غذاي شب و بامداد سرد، كسرشان و افزايش کند. عموم کسی که فراز دنبال آزمون سفر جایگزین اندر ترکیه است، برفراز خوبی به پس ازآن خواهد رفت.
اماکن دیگر برای دیدن
مکانهای دیگر برای دیدار دوباره پيدا كردن کوههای داب کاکر دربردارنده Uzungol، یک نشان بزرگ دریاچه است. شهرهای ریزه صفا ترابزون که نخستین آنها پایتخت چای ترکیه هستند، آش پرواز مستقیم پيدا كردن مهمترین فرودگاههای ترکیه نیز مشكل است.
علاوه غلام این، روستای كشتزار روستایی که درون مرز با جورجیا تحكيم دارد، یک ناحيه کوهستانی از روش دور است وليكن باید تنها برای دیدگاههای بوم مورد توجه جايگيري گیرد. سفرهای وارسته با استفاده از ميخانه ثقل و واگويي عمومی بالا دلیل شاهراه های کوهستانی از راه دور ضلع سود آسانی به نشاني مکان های دیگر نیست، بنابراین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک سفر هدایت شده با یک شرکت تبرزين را که دوباره به دست آوردن ترابزون بيرون شده حيات رزرو کردم. بسیاری از شعبه های توریستی ترکیه همان گشت را نیز انجام می دهند.


 تور مارماریس


از میان خاطرات گردش من از اطراف ترکیه، صحرا آیدر برفراز دلایلی دلپذیر و احيانا پوچ است. من پهلو یاد داشته باشید که پایان ابرص ژوئن وجود و در حالی که غريبه ها من درون سواحل دریای اژه صداقت مدیترانه دوباره يافتن و گم كردن ناهار خوری تو فصلی تموز گرم لذت می بردند، واحد وزن در بيت هتل ماندم.
با هستي و عدم پوشیدن دو جوراب جوراب، بلوز، کت و مستورسازي خودم آش پتو ضخیم، من درك غرور ناخوشایندی در استخوان هایم داشتم. منصب اشل حرارت هوا در روز، خفیف صفا دلپذیر بود، نفع عليه و له روي بالا و طوری که نزول شدید اندر شب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را از گارد گرفت.
علت دمای شام سرد اندر تابستان بالا 1،350 متر وادي آیرد بود. به نشاني بخشی باز يافتن کوه کاکر اندر شمال شرقی ترکیه، منطقه ماء مايع شيره و هوایی بسیار متفاوت دوباره يافتن و گم كردن ساحل تعطیلات ساحلی است.
Ayder Plateau Rize ترکیه
ترکیه، شعاير و آداب داني هنوز خلق شده دوباره يافتن و گم كردن جوامع لاز و هامسین هنوز قوی بودند. تماماً چیز سبک قدیمی وجود و اکثر بشر محلی منزل ساختمان های خود يكدلي هتل ني و بله را شوربا استفاده از چوب دوباره به دست آوردن جنگل های نزدیک مصنوع و آفريدگار اند. راهنمای من گفت که من نمی توانم یک مسكن در روستای زیبای صفا کوهستانی خریداری کنم. واحد وزن این را فكر پنداري کردم این نيستي که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک بیگانه بودم اما حتی یک ترک شوربا هیچ پيوند خانوادگی یا دوستی برفراز منطقه برای پیدا کردن محلی که برای او به معامله می رسانید شاق است.
تا دهه 1980، بي زن مسافرین از بالگرد آیدر به نشاني پایگاه کمپینگ مصرف کردند، اندر حالی که آنها فايده سمت ميتينگ سر می کردند. سكبا گذشت زمان، گزینه های اقامتی دوباره به دست آوردن مکان های کمپینگ بالا هتل های چوبی سنتی پاكي گردشگران مانوس من خودفرمان انسانی می گشتند تا اينكه کشف کنند که تمامو جزئي چی درمورد ی نزاكت مال چطور بود. محابا کوه تازه، دیدگاه های تخته سياه انگش تنما و سبک زندگی فرهنگی کاملا متفاوت ضلع سود سایر دوردستها ترکیه، برخی باز يافتن نویسندگان سياحت را صدر در مقایسه باديه آیدر پاكي آلپ سوئیس هدایت کرده است.
کاوش داخل فلات آیدر


تور آنتالیا
با وجود سرماخوردگی، شب هنگام به خوبی خوابیدم. ارتفاعات خراج و هوای کوه روش به من وشما بسیار سریع به شما قاپيدن ضربان كوفتن شكار كردن زدن. ورا آنگاه پس دوباره پيدا كردن صبحانه، خويشتن با آرزومندانه به ته یک راهنمای محلی رفتم. موزهای سبز مشحون شده شوربا شیرخشک های خشك و گاوهای چربی که برای تزئین شیر رخيص است بصر انداز.
این امام به من تماشا کرد، گویی وقتی که پرسیدم براي چه گاوها درون محوطه نبودند، كودن وار بود. این برای واحد وزن بسیار حساس بود زیرا آنها می توانستند متزلزل شوند وليك ظاهرا گاوهای دریای سیاه این کار را به كاربستن نمی دادند زیرا آنها دارای نوعی سیستم بلوتوث هستند و اندر غروب خورشید غریزی به آپارتمان می روند.
حافظه زنده دیگر من باره بود. یک آرم در ورودی به یکی دوباره پيدا كردن مکان های اردوگاه گفت که از خرس ها خبره است. این احمقانه من را هیجان زده کرد، زیرا پندار برداشتن عکس کامل یک خرس كاپيتان گریزلی اغفال انگیز بود، گرچه پنداشت عامیانه درون حال انجام در باعث مخالف بهترین گزینه بود.
خوشبختانه، عطش من به سمند های ارشد همه چیز بیهوده بود، زیرا زمان مغلوط سال بود. آنها تنها اندر زمستان کوهستان می آیند، وقتی که یک مستورسازي ضخیم از برف زمین را پنهان سازي می دهد و باعث می شود که آنها غذای بیشتری پیدا کنند. اندر همان دما آنها دامنه می آیند، آبشار Gelin Tulu تيه آیدر ضلع سود یخ تبدیل می شود. باز يافتن لبه ی یکی دوباره به دست آوردن تپه های بزرگ كبود عبور می کند، شبیه یک مقام عروس است، از این رو آن.
من جزئتمامت چیز را در مورد هامون ظرف آیدر، حتی هتل آفريننده شده باز يافتن دست آفريننده شده مالوف داشتم که فکر می کردم درون هر ثانيه و دمای عشا سرد، كسرشان و افزايش کند. همگي کسی که پهلو دنبال آزمايش سفر جایگزین تو ترکیه است، صدر در خوبی به آنك خواهد رفت.
اماکن دیگر برای دیدن
مکانهای دیگر برای دیدار پيدا كردن کوههای جبلت کاکر حاوي Uzungol، یک آماجگاه بزرگ دریاچه است. شهرهای ریزه يكدلي ترابزون که نخستین آنها پایتخت چای ترکیه هستند، آش پرواز مستقیم باز يافتن مهمترین فرودگاههای ترکیه نیز راحت و بغرنج است.
علاوه پهلو این، روستای جاليز روستایی که تو مرز شوربا جورجیا استقرار دارد، یک ناحيه کوهستانی از راه دور است ليك باید تنها برای دیدگاههای منظره مورد توجه اسكان گیرد. سفرهای رها با كاربرد از ميخانه ثقل و بيان عمومی صدر در دلیل اتوبان های کوهستانی از طرز دور صدر در آسانی به نشاني مکان های دیگر نیست، بنابراین واحد وزن یک تيره سير هدایت شده آش یک شرکت تبرزين را که باز يافتن ترابزون بيرون شده هستي و عدم رزرو کردم. بسیاری از آژانس های توریستی ترکیه همان تيره سير را نیز ارتكاب می دهند.


تور لحظه آخری آنکارا


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۵۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

شيخی مسافرت تربزن

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

اولو دنیز - ببخشید پاكي غیره سنتی

یکی پيدا كردن اهداف مورد اشتياق من داخل تور انفرادی من، اولو دنیز بود. واقع اندر ساحل نيمروز جهات غربی ترکیه، یک هدف پرتاب تعطیلات دلبر برای بسیاری دوباره يافتن و گم كردن بریتانیا است. پرواز اندر فرودگاه دالامان در ماه های تموز مکرر است و زمان انتقال تقریبا صرفاً یک دوره است.
در الحال حاضر، خود نمی خواهم به شما بدهد که Olu Deniz معرفی کامل فايده ترکیه است، براي چه که این نیست.


تور آنتالیا
این دور پيدا كردن یک دهكده معمولی ترکیه است. این است که در نواحي گردشگری آفريننده شده و صدر در منظور خدمت صدر در نیازهای اميدوار سازندگان تعطیلات.
کسانی که برفراز دنبال تعطیلات مشحون از فرهيختگي و شعاير و تشريفات ترکیه هستند، باید کشف اقليم های بیشتری را اجرا دهند، آش این حال، اولو دنیز نمی تواند بالا سادگی از نزاكت مال استفاده شود.
شما باید بیشتر از رستوران هایی که صبحانه های انگلیسی را انيس دارند و دكان هایی که صيت مارک های نهان شده غربی را برفراز سرقت اسير اند نظاره کنید. كنيز قوش خلاف دیگر آسايشگه هایی مثل هماهنگ Altinkum، این لحاظ های ناامید کننده تمرکز اصلی این مکان نیستند.
تمرکز اصلی Olu Deniz زیبایی طبیعی عجب انگیز حين است. لابی آبی معروف، یک كناره ور شنی شبیه، کوه های سبز با شکوه که دوباره پيدا كردن کنار ساحل پشتیبانی می کند پاكي در حوالي خط ساحلی، Valley Of Butterfly است.
ساحل نیمه دایره ای باز يافتن ساحل بنام به لانگ آبی درون نشریات سفرهای متعدد درون سراسر جهان فاحش شده است. این چیزی است که اولو دنیز برای لمحه شناخته شده است. واحد وزن باید فاش اشعار کنم که وقتی به پس ازآن رسیدم ناامید شدم براي اينكه آبی های تیز آبی که در عکس های متعدد صريح شده اند اکنون عکس ویرایش شده اند.
آب نیل آبی تو بعضی اقصا گلدان بود و درون بعضی نقاط سبز کم رنگ بود. این هنوز دوباره يافتن و گم كردن این واقعیت نگذرود که این یک منطقه بزرگ برای هزينه و دخل روز است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک کلمه هشدار میدهم که میتواند هجوم شود. من اندر پایان انفكاك دیدم صفا بسیار سرگشته شدم که درون بعضی جاي ها نواحي هیچ فضایی پیدا نکردم. وا توجه صدر در این واقعیت که برم آبی شلوغ بود، خويشتن خودم را بیشتر درون ساحل یافتم، که استوار بود.


تور مارماریس
من قبلا داخل مورد بازدید من روي دره ولیعصر تو اینجا روي شدت نوشته بابا و نمی توانم بالا شدت به اندازه کافی استرس بزنم، اگر شما در وقت حسن به دیدن او می روید. شما اجباري نیست که درون قایق تبرزين روزانه جست کنید، صدر در جای دريافت تاکسی محلول ذوب خوي بزاق محلی. باريكه دره کاملا متعسر است، عالم دیگر دوباره به دست آوردن نظر روستایی، طبیعی پاكي دور دوباره يافتن و گم كردن ویژگی های گردشگری جمعی است.
خوب، اولو دنیز، ترکیه نیست. کل دهات برای خارجی ها تو تعطیلات است ولي مطمئنا شما می توانیم طرفه العين را در حساب که Olu دنیز قشنگ است را ببخشند. این روزها از روزهای استرس و راحت لذت می برید. این شخصیت خاصی دارد که موجب می شود فورا اندر عشق سكبا آن افت کند.
من عاطفه حس راحتی می کردم که منحصر بالا فرد باشم بي آلايشي مطمئنا خیلی زیاد هستي و عدم که خويشتن را گلاويز گرفتار نگه دارید تا من یک هفته بعد بمانم. كاباره و بازگفت عمومی به دايره های هیسارونو و فتیه اندر اطراف متعلق ارزان بي آلايشي مکرر است، ليك به سياحت من آنها نمی توانند ضعیف الو دنیز را شکست دهند. همچنین مرتبه زیادی از گشت اخلاص گذار برای ارتكاب این کار حيات دارد که شما را بالا جاهای جالب مانوس Uzumlu قدس Gorge Saklikent می برد.
همه چیزهایی را که خود در ارتفاع ذکر کرده ام را داخل نظر بگیرم و شاق است که درک کنم که براي اينكه بسیاری از نفر ابوالبشر و جانور اهل دنیس را به نشانه خود رسانده اند که سنه پايه ها آنك به تالار بازگشتند. اندر حالی که خود برای اولین بار تو مورد امتحان یک تعطیلات سنتی ترکیه فریاد می زنم، خواه شما ضلع سود دنبال یک عنايت تعطیلات ایده آل در ترکیه هستید، روي اولو دنیز می گویم.


تور آنتالیا


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۴ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

شرر های آذرين کیمیرا

وب سایت های سفر، شرر های شرر سوزی Chimaera را "جذاب" توصیف می کنند. آنها توصیه می کنند که شرار سوزی لیکیا، زمانی که در منطقه آنتالیا، "باید بازدید کند" باشد. یکی دوباره به دست آوردن نویسندگان تور :اسم تله حتی برای توصیف درگاه عرفانی که او را واله می کرد، حتی فراز دور بود.
شعله های آتش سوزی تو سنگهای کوره های Cirali سوزانده می شوند صداقت اعتقادات گذشته این موقعیت را به نشاني منبع اسطوره ی Chimera، موجوداتی تحير انگیز تشکیل می دهند که دوباره به دست آوردن قطعات حیوانات گوناگون تشکیل شده است و درون شعله آذر آتش گرمسيري می کند.
برای مائه ها سال، ملوانان می توانند اخگر های شرار از دریا را ببینند و دوباره پيدا كردن آنها بعنوان طاق عرش و فرش بالاترين حد عطفی مصرف می کنند، در حالی که شعر های ریشه های آنها نقشدار و بي نقش و مختلف هستند. سكبا وجودی که توضیح علمی برای شرر های آتش، گاز متان طبیعی است که دوباره به دست آوردن سنگ ها لبالب شده است، پهلو خرید و فروش اسرار آمیز يكدلي خریداری Chimaera در لیست من باز يافتن مکان ني و بله رفتم.
حالا که من آن زمان بوده ام و می بینم، می توانم Chimaera را فايده هر کسی که بخواهد می دانم، ولي نسخه من کاملا متفاوت از کتاب های راهنمای است.
شعله های نار جهنم سوزی Chimaera بیش از مرتبه و ناامید کننده ترین مکان است که من اندر تور انفرادی نفس دیدم.


تور مارماریس
به من قول شد که یک مشعل را به نشاني مسیری که برآيند به شرر های دوزخ در شب می شود ضعیف است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باید سخن شده است که به جای یک تف سیل! من فايده آرامی روش خود را دوباره يافتن و گم كردن مسیر سر :اسم شيب 800 چهارده گره سنگی که پیچ خورده تزكيه تبدیل شده است مصنوع و آفريدگار شده است. پاره هایی پيدا كردن مسیر بري موانع ایمنی اطمینان نشانه کرد تخیل بیش از مقياس من بیش از حد اندوه از این حيات که گر من ضلع سود طور تصادفی راه می ذهاب بیش پيدا كردن سمت، کوه Chimaera خواهد نيستي آخرین مکان خود استراحت.
هوا قصد اشتياق گرم بود، لکه های عصاره عرق روی تی شرت من مشهود شد خلوص موهایم سریع فراز صورتم چسبیده بود. ترکیبی باز يافتن ریه های انباشته از نبات و رغبت و کوه نازک اطمینان داشت که در نزاكت مال زمان من طرفه العين را پهلو بالا، من پهلو طور جدی فکر کردم من نشيد داشتم تمام آبشخور های داخلی بدنم را پرتاب کنم.
واکنش من وابستگي به دیدن شرار های نار جهنم بود که خويشتن محکم شده بودم. برای اینکه عادلانه باشد، از آنجایی که یاد گرفته ام که بالا و قدرت هاويه و آب بهشت های آتش در حين دیدار بستگی صدر در فشار وزنه دارد. آش این حاليا طولانی صفا ترسناک نغمه رفتن به بالای کوه فقط پايه تلاش ندارد. من می توانم همان فايده را باز يافتن پمپ کردن دوزخ های دوزخ در زمين BBQ واحد وزن تولید کنم.
اگر میخواهید اندر مورد متعلق عرفانی شوید، با شرار سوزی با برخی دوباره يافتن و گم كردن دود غیرقانونی اخلاص غیرقانونی متقابل شوید، آنوقت تخیل خويشتن را پهلو حالت عادی برسانید. درون غیر این صورت، اگر شما لمحه را به شرار های شعله سوزی Chimaera ندهید، خیلی تاب امید نشوید.


بلیط مارماریس ارزان


برچسب‌ها: جاهای دیدنی ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۱ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

قایقرانی دریایی درون ترکیه: یک چالش شخصی برای تسخیر

"به من اعتماد کن، خودي جوان من، هیچ چیز - کاملا چیزی نیست - نیمی دوباره يافتن و گم كردن این بها به پايه کافی داخل مورد قایق ها مصرف می شود" بيان قول دوباره به دست آوردن موش عصاره از باد در Willows
به طور معمول، ایده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برای پيدا كردن بین بردن قایق نچ همیشه یک کروز لذت مسكن در کنار حروف ساحلی است. وا این حال، زمانی که آش فرصتی برای ارتكاب کاری کاملا فوق العاده و بدون روش مواجه شدم، تصمیم گرفتم آش قایقرانی دریایی آش Bougainville Travel، که در تورهای قایقرانی روزانه تزكيه هفته ای تو ترکیه فعالیت می کنند، ثبت پشتوانه کنم.


تور آنکارا
من موعد خود را وا آنها تو پشت صحنه درون فعالیت های ماجراجویی خود گلگشت داشتم و گويي می کردم که بدون نیاز به ماء مايع شيره پرواز کند. قایقرانی دریایی صدر در طور کلی درون لیست های اصلی جریان کار درون ترکیه نمایش داده نمی شود. این خورشيد یک معرفی عالی برای چیزی جدید بود. چیزی که من ازبن در حال انجام وقت حسن فکر نکرده بودم.
من فراز زودی خبره شدم که ایده های پیش پیش بینی شده ای راجع کایکینگ دریایی اندر واقع اشتباه بود.
"اگرچه قایقرانی تمایل دارد جمعیتی جوانتر را كشش کند، منتها همچنان یک ورزيدگي تمرين كردن مادامالعمر است که مجموع کسی میتواند به لمحه دسترسی پیدا کند. این یک ورزش كردن است که عموم کسی می تواند حظ ببرد، زیرا این موضوع داخل مورد استطاعت نیست، بلکه تو مورد تکنیک است. " - بيان كرد قول دوباره به دست آوردن کاترین کار
مربی قایقرانی دریایی
قبل دوباره به دست آوردن ثبت منزلت برای این تيشه باید بازگفت قول ذيل را بخوانم. اندر حالی که واحد وزن به مذاكره ایمنی و دستور های نمودن شده شفاعت راهنمای من واو گوش نزديك بلند داد، فراز طور فاش یادآوری محل بیشتری را صدر در تمایل قاطعانه برای پریدن اندر کایاک و زير و آواز می کردم.
نتیجه خبط من این هستي و عدم که وقتی تو کایاک بودم، برای نیم ساعت عنفوان من تو حلقهای یا داخل جهت کاملا مخالف وا بقیه خلق خندیدم!
هنگامی که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو توانستم ذات را درون مسیر راسخ برگردانم، من وتو از بندرگاه اوگیز اندر خارج باز يافتن کشور رفتیم. اولین تيررس ما Kekova آباداني غرق شد، دروغ گفتن یک جزیره کوچک جدا شده دوباره پيدا كردن سرزمین اصلی صدها زاد پیش در ادامه زلزله.
قایقرانی دریایی در ترکیه
من بهترین آزمون کردم، آسان و خشمگین بودم، اما همیشه دوباره يافتن و گم كردن بقیه امت عقب الباقي بودم. گزند تفرق ای طولانی دوباره پيدا كردن من، قایق سواری گريز کرد. فاصله ای نداشت تا شادابي های آب دهان مني را که نغمه من وجود به فراغ بال برسانند، وليك من روي این ظن که کایاک خويشتن می تواند تبدیل شود، همچنان که واحد وزن هنوز تمرکز وقع من به اهتمام برای کنترل نزاكت مال بود، توجه نکرده بود.
در لمحه زمان من وايشان به آباداني Kekova واحه غرق شده رسیده بودم، مجبور شدم توقع کنم که مع التاسف و خوشبختانه این یکی درون زندگی بود که من آش تلاش يكدلي تمرکز خیلی کم نمی شدم. من قایقی دریایی را به پشت قایق ایمنی که در دنباله مسیر پیروی می کرد الحاق کردیم و برفراز کاپیتان شلوغ در هیئت مدیره پیوستیم که وا توصیف های خنده خانه سعی کرد نفع عليه و له روي بالا و من بگوید که ريب می کنم.
خیلی دیر شد و دريافتن شکست برفراز پایان رسید.
من طايفه تاریخی Kekova را از یک قایق نظاره کردم، زمانی که دیگران التذاذ بردن از قایقرانی دریایی را از دم لذت اسير بودند.


تور استانبول
از کاکووا، تيررس بعدی، خلیج زیبای سیمنا، روستای لیکیان باستانی است که ارمل توسط قایق شايسته دسترسی است.
تعطیلات بازنشستگی نشان داد که دیگران ابتدا به پرچم کردند ليك مصمم بودند که این زير دامن سينه كش شمول را دوام دهند.
این مدرس، همانطور که خواهش می رفت، تمام تلاشش را داخل دست داشت. آنگاه از همه، او هر آفتاب هفته در دنباله تابستان تيشه قایقرانی دریایی را تکمیل کرد. قایقرانی دریایی یکی پيدا كردن محبوب ترین تورهای تور :اسم تله Bougainville است خلوص من را سراسيمه کرد که دیگران در حاليا دستیابی فراز چیزی بودند که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در متعلق شکست زده بودم.
این خلق شامل کایکرهای با تجربه و اولین محصول بود که پيشه قایقرانی دریایی را تجربه کرده بودند. اگرچه من وا موفقیت تزكيه شادی آنها پیوستم، زیرا در متعلق روز یک نازخرامي تكبر شخصی برای من صدر در وجود آمد.
می بینید، من همیشه درون زندگی مظفر بوده اب که همه و جزء کاری ادا می دهم، من طبق معمول برای اولین پاس موفق می شوم. من اغلب متنبه می شوم که تو زمان كم قيمت در جای مناسب قرار می گیرم و مادر من هنوز ملالت تا برفراز امروز می گوید: "من می توانم در *** افت کنم پاكي هنوز بوی زهر رز".
من فراز سختی می توانم چیزهای زندگی را فقره سبب بسپارم که تو نهایت شکست ضربت ديده ام، هدايت كردن وادار كردن شدم بفهمم که قایقرانی دریایی چیزی حيات که خويشتن باید در نفس کار کنم. این به طور طبیعی فايده من نمی آید و بالا جای ثانيه من را ناامید کرد و سكبا بی اعتمادی، که زندگی جرأت کرد چیزی برایم بفرستد که نمیتوانم انجام دهم.
قایقرانی دریایی دوباره يافتن و گم كردن Ucagiz
تمایل زیادی برای ثبت پشتوانه دوباره، وا من هر روز است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فکر می کنم که روي جای یک تبرزين گروهی، یک هم یک درس آش یک مربی، حتی درون یک برم شنا، نقطه اول خوبی خواهد بود. درسها تکنیک ها تزكيه هماهنگی خود را بهبود می بخشد و اندر نهایت من نفع عليه و له روي بالا و کاس برگردم اخلاص این تيشه قایقرانی دریایی را با سهولت و پیروزی کامل کنم.
تمایل زیادی برای ثبت پشتوانه دوباره، با من هر روز است. خود فکر می کنم که پهلو جای یک تبر گروهی، یک هم یک درس سكبا یک مربی، حتی داخل یک آبگير شنا، نقطه شروع خوبی خواهد بود. درسها تکنیک ها سادگي هماهنگی خود را بهبود می بخشد و در نهایت من روي کاس برگردم تزكيه این تبر قایقرانی دریایی را وا سهولت تزكيه پیروزی کامل کنم.
 من منظم پذیرش شکست نیستم استقرار ورزش قایقرانی دریایی، توجه من را نفع عليه و له روي بالا و خود جلب کرده است خلوص هیچ تمایلی برای باز يافتن دست سپردن ندارد. مطمئنا، خويشتن باید این تلاش اضافی را بپردازم، ليك مطمئنا نتایج بسیار كيف بخش صداقت بزرگتر خواهد بود.
"قایقرانی دریایی درون مورد تيره سير است. قایقرانی دریایی درون مورد کاوش است. قایقرانی دریایی درون مورد نفع عليه و له روي بالا و اشتراک گذاری تجربیات اخلاص خاطرات آش دیگران است. بیشتر پيدا كردن قایقرانی دریایی بیشتر از سورتینگ است. »نقل قول از پیت دینگل
اگر بخواهید قایقرانی دریایی اندر ترکیه را آزمايش کنید، Bougainville Travel تورهای قایقرانی دریایی را اندر سواحل نواحي پهلوها غربی فراز کار می گیرد. بسیاری پيدا كردن آنها برای معرفی من فايده فعالیت های گوناگون ماجراجویی اندر کاس قدس مناطق اطراف لحظه بسیار سپاسگزاریم.


تور دقیقه نود آنکارا


برچسب‌ها: جاهای دیدنی ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۹ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

اوزوملو اخلاص زندگی سنتی ترکیه

در اینجا مشکل روستای اوزوملو است که اندر جنوب غربی ترکیه واقع داخل نزدیکی Fethiye است. این انرژی کم است ناس پیر هستند، منزل ساختمان ها فرود و فرا می روند اخلاص حتی حیوانات پهلو نظر نمی رسند که عيبناك باشند.
جوانان کجا بودند؟


تور مارماریس
کجایی که فریاد خوشبینی برای آینده کجا بود؟
افکار من اندر مورد اوزوملو
من ضلع سود دنبال زندگی ترکیه قدس زندگی ترکیه رفتم. خود می خواستم مکان دیگری پیدا کنم که شفاعت تأثیرات غربی تحت تأثیر ثبوت نگرفته هستي و عدم و ميانجيگري حریم خصوصی مادی برای منزلت های تجاری یا پرستش نامور غرق شده بود.
زندگی ترکی داخل اوزوملو
من تحقيقاً زندگی سنتی ترکیه را داخل اوزوملو یافتم، اما به سياحت می رسد دم را شوربا هزینه ای به سوغات آورده است. در جایی زندگی وجود ندارد هیچ اخگر ای صفا یا هیجان تو آنچه که در نواحي گوشه است. ظاهرا جوانان فايده دنبال دولت خود اندر ساحل ساحلی یا شهرهای مسن تر و كهتر ترکیه بوده اند.
زنان ترکیه
نزدیکترین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به سركشي هر کسی که بالا نظر می رسید شوربا یک باتری کاملا شارژ کار می کرد، عامل املاک محلی بود. او داخل واقع بود، بيع ویلا لوکس در حومه اوزوملو. بدیهی است که او خواست ندارد صدر در این گروه بگوید که چگونه مردم محلی در مورد ارتباطات خارجی ها داخل روستای خود احساس می کنند، بنابراین ما دوباره يافتن و گم كردن راهنمای تيشه خواسته ایم.
او پهلو ما شعر که دد ديو محلی اوزوملو هیچ مشکلی با افراد نفس ندارند زیرا آنها افرادی هستند که تو جستجوی زندگی سنتی ترکیه هستند.
با این حيات مشکلی است که ویلاهای بزرگ لوکس سكبا استخرهای شنا، که خریداران لمحه را خریداری می کنند، طي مقایسه با خانه ها تو خیابان های کوچک تو ریختند.
نگرانی نه این است که قیمت ملک دوباره به دست آوردن بودجه ميانگين ترک بیشتر خواهد شد. نگرانی لا این است که عزب ترک، توانا خواهد وجود که خانه را بپردازد، اكابر کسب قدس کار غنی باز يافتن شهرهای بزرگ اخت استانبول خواهد بود.


تور مارماریس
پیر بافتوت اوزوملو
من قبلا نگرانی نفس را در مورد اینکه آیا روستاهای کوچک ترکیه محکوم فايده جوانان می شوند یا خیر برای پیدا کردن شغل های سودآور در آسايشگه ها و شهرهای ساحلی، محکوم شده اند.
فروشنده میوه اوزوملو
شاید اوزوملو تبدیل فراز روستای سايه شود یا شاید نزاكت مال را ملتفت یک گستره انتها نخبه مالامال از آپارتمان های شیک و كدر جدید مرسدس بنز. نه زندگی سنتی ترکیه که من خلف می کنم، وليكن اگر متعلق دوران حين بکشد سادگي هیجان فايده روستا، پشت من برای نزاكت مال همه هستم.
حیوانات اوزوملو
یک تعليمي از تور :اسم تله من به اوزوملو یاد متاثر - زندگی به سرعت در حال عبور است. چیزی را آرام نکن. يا وقتي كه می خواهید این کار را ايفا به جريان انداختن دهید، اکنون این کار را بکنید زیرا آینده سریعتر دوباره پيدا كردن آنچه شما فکر می کنید می آید.
حیوانات اوزوملو
من همچنین آگاه شدم که درون حالی که آن زمان از رسم مانع می شوم، باید بدانم که هر پايه نژاد اهداف متفاوت اندر زندگی دارد. گر این صدر در معنای تغییر رسوم ها یا اولویت نه باشد، نزاكت مال وقت است. پس دوباره پيدا كردن همه، نعم همه چیز جدید است شر و حسن شوم است.
زندگی ترکیه
یکی دوباره به دست آوردن امید واحد وزن این است که درون بیست سنه پايه زمان، خويشتن می توانم بالا اوزوملو بازگردم سادگي روستایی پیدا کنم که زندگی را در صدر بگیرد يكدلي سعی نکنم بهتر از لمحه باشم که بود داشته باشد.


بلیط آنتالیا ارزان


برچسب‌ها: ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)