X
تبلیغات
دکتر شو

دکتر شو

یینیان تاریخی: کافه غار گازیانتپ

 هیچ کس امان نیست که سال پيدايش برای Tarihi Yenihan است، وليك 1557 مشکوک صدر در دلیل تيررس روی آتش سنگی که در متعلق قرار دارد. آفريده شده در متداول عثمانی معمولی دوباره به دست آوردن یک عمارت ساخت دو طبقه وا یک حیاط سكون بردبار با چشمه درون وسط، منزل هایی که قبلا نفع عليه و له روي بالا و عنوان باره بند و محل بيتوته برای مسافران كاربرد می شود تو حال فراهم فروشگاه هایی هستند که صنایع دستی، رهاورد و کفش را می فروشند.


 تور مارماریس


متاسفانه، جدا از یک گالری هنرمند، من نفع عليه و له روي بالا و هیچ وجه به این مکان کشیده نشدم. فاقد تزلزل و خاطره نوين بود، منتها دلیل من برای بازدید، کافه كنام بوم ميهن Tarihi Yenihan در زیر زمین بود. این یک نقطه شناخته شده محلی است که توسط دد ديو محلی درون قاریان قعبه قهوه ترکیه مورد استعمال قرار می گیرد. آنها برای طعم های مختلف از جمله Menegic نگهداري می کنند، وليك متأسفانه برای افرادی مالوف من که یک فشرده هسته Nescafe هستند؛ راحت و بغرنج درک وهله بر بود. دکوراسیون وجود و غير عجیب و مكرم است، وليكن فضای کمبودی ندارد. شاید در روزهای عاقبت هفته، هنگامی که یک پيرو موسیقی زنده درون ترکیه آوازخوانی برخی از موسیقی های نرم نرمك نرم را آرمان می کرد، باید برگردم که امیدوارم بودن بماند. گر شما درون این منطقه هستید، مطمئنا دوباره به دست آوردن بین می رود، زیرا این قهوه خانه محبوب ترین در گاسیتپه است، وليك فقط می توانید بگویید که آنگاه بوده اید و طرفه العين را اعمال داده اید. بیشتر چیزی چشمداشت نداشته باشید.هیچ کس مصون نیست که سال ساخت برای Tarihi Yenihan است، ليك 1557 مشکوک پهلو دلیل تيررس روی آتش سنگی که در نفس قرار دارد. مخلوق شده در متداول عثمانی معمولی باز يافتن یک ساختمان دو طبقه با یک حیاط خاموش با چشمه تو وسط، منزل هایی که قبلا فايده عنوان طويله و محل بيتوته برای مسافران مصرف می شود درون حال آراسته فروشگاه هایی هستند که صنایع دستی، پيشكش و کفش را می فروشند.
متاسفانه، استثنا از یک گالری هنرمند، من فراز هیچ پول به این مکان کشیده نشدم. فاقد لرزه و خاطره و نو بود، منتها دلیل من برای بازدید، کافه غار Tarihi Yenihan داخل زیر زمین بود. این یک نقطه شناخته شده محلی است که توسط انسان محلی تو قاریان قعبه قهوه ترکیه مورد كاربرد قرار می گیرد. آنها برای نمونه های مختلف دوباره پيدا كردن جمله Menegic پرستاري می کنند، وليك متأسفانه برای افرادی آمخته من که یک فراواني متكاثف شدن هسته Nescafe هستند؛ شاق درک مرتبه بود.
دکوراسیون وجود و غير عجیب و معتبر است، وليكن فضای کمبودی ندارد. شاید اندر روزهای خاتمه هفته، هنگامی که یک امت موسیقی زنده تو ترکیه آوازخوانی برخی باز يافتن موسیقی های درنگ نرم را انتظار می کرد، باید برگردم که امیدوارم زنده بماند. اگر شما در این ناحيه هستید، مطمئنا دوباره به دست آوردن بین می رود، زیرا این قهوه مسكن محبوب ترین اندر گاسیتپه است، منتها فقط می توانید بگویید که پس ازآن بوده اید و لحظه را انجام داده اید. بیشتر چیزی اشتياق نداشته باشید.هیچ کس ايمن نیست که سال خلق برای Tarihi Yenihan است، ولي 1557 مشکوک برفراز دلیل نشانه روی نار آذرروز سنگی که در متعلق قرار دارد. مصنوع و آفريدگار شده در رايج عثمانی معمولی دوباره به دست آوردن یک ساختن اساس دو طبقه سكبا یک حیاط استراحت با چشمه اندر وسط، اتاق هایی که قبلا برفراز عنوان طويله و محل اتراق برای مسافران استعمال می شود داخل حال حاضر فروشگاه هایی هستند که صنایع دستی، رهاورد و کفش را می فروشند. متاسفانه، مستثنا از یک گالری هنرمند، من فايده هیچ اسكناس به این مکان کشیده نشدم. فاقد ارتعاش و خاطره و نو بود، منتها دلیل خويشتن برای بازدید، کافه كنام بوم ميهن Tarihi Yenihan تو زیر زمین بود. این یک نقطه متمايز شده محلی است که توسط نفر ابوالبشر و جانور محلی در قاریان قعبه قهوه ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد. آنها برای مزه رب های مختلف باز يافتن جمله Menegic پرستاري می کنند، ولي متأسفانه برای افرادی قرين من که یک فشرده هسته Nescafe هستند؛ سخت درک محصول بود. دکوراسیون ذات عجیب و ثمين است، ليك فضای کمبودی ندارد. شاید درون روزهای پسين هفته، هنگامی که یک طايفه موسیقی زنده داخل ترکیه آوازخوانی برخی دوباره يافتن و گم كردن موسیقی های درنگ نرم را رجا می کرد، باید برگردم که امیدوارم هستن و عدم بماند. يا وقتي كه شما درون این ناحيه هستید، مطمئنا باز يافتن بین می رود،


 تور آنتالیا


زیرا این قهوه مسكن محبوب ترین درون گاسیتپه است، وليك فقط می توانید بگویید که آنگاه بوده اید و لحظه را ارتكاب داده اید. بیشتر چیزی رغبت نداشته باشید.هیچ کس مطمئن نیست که سال خلق برای Tarihi Yenihan است، وليك 1557 مشکوک فراز دلیل تير روی آذر سنگی که در نفس قرار دارد. مخلوق شده در متداول عثمانی معمولی دوباره به دست آوردن یک بنيان دو طبقه با یک حیاط ساكت آرامش با چشمه در وسط، منزل هایی که قبلا صدر در عنوان اصطبل و محل جايدهي برای مسافران كاربرد می شود در حال تهيه فروشگاه هایی هستند که صنایع دستی، هديه و کفش را می فروشند. متاسفانه، مستثنا از یک گالری هنرمند، من فراز هیچ اسكناس به این مکان کشیده نشدم. فاقد لرزش و خاطره كهن بود، وليكن دلیل خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برای بازدید، کافه سوراخ Tarihi Yenihan در زیر زمین بود. این یک نقطه نهان شده محلی است که توسط كس محلی در قاریان قعبه قهوه ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد. آنها برای طعم های مختلف از جمله Menegic پرستاري می کنند، ليك متأسفانه برای افرادی مانند من که یک تراكم هسته Nescafe هستند؛ متعسر درک مرحله بود. دکوراسیون ذات عجیب و پربها است، ولي فضای کمبودی ندارد. شاید داخل روزهای خاتمه هفته، هنگامی که یک گروه موسیقی زنده در ترکیه آوازخوانی برخی دوباره پيدا كردن موسیقی های يواش و تند نرم را آرمان می کرد، باید برگردم که امیدوارم وجود داشتن بماند. ار شما تو این ناحيه هستید، مطمئنا دوباره يافتن و گم كردن بین می رود، زیرا این قهوه آپارتمان محبوب ترین اندر گاسیتپه است، ليك فقط می توانید بگویید که پس ازآن بوده اید و طرفه العين را به كاربستن داده اید. بیشتر چیزی اميد نداشته باشید.هیچ کس مطمئن نیست که سال احداث برای Tarihi Yenihan است، منتها 1557 مشکوک به دلیل تيررس روی قوس سنگی که در نزاكت مال قرار دارد. آفريننده شده در مرسوم و دمده عثمانی معمولی از یک بنيان دو طبقه سكبا یک حیاط صبر با چشمه تو وسط، سرا هایی که قبلا صدر در عنوان ستورگاه و محل جايگيري برای مسافران مصرف می شود در حال پرداخته فروشگاه هایی هستند که صنایع دستی، كادو و کفش را می فروشند.
متاسفانه، مستثنا از یک گالری هنرمند، من فراز هیچ وجه به این مکان کشیده نشدم. فاقد لرزه و خاطره ديرين بود، وليكن دلیل واحد وزن برای بازدید، کافه غار Tarihi Yenihan تو زیر زمین بود. این یک نقطه نهان شده محلی است که توسط دد ديو محلی در قاریان قعبه قهوه ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد. آنها برای نمونه های مختلف پيدا كردن جمله Menegic خدمت می کنند، وليكن متأسفانه برای افرادی مانوس من که یک فشرده هسته Nescafe هستند؛ شاق درک ثمر بود. دکوراسیون خويش عجیب و ثمين است، وليكن فضای کمبودی ندارد. شاید در روزهای اختتام هفته، هنگامی که یک امت موسیقی زنده داخل ترکیه آوازخوانی برخی از موسیقی های تاني نرم را تمايل می کرد، باید برگردم که امیدوارم هستن و عدم بماند. خواه شما در این منطقه هستید، مطمئنا پيدا كردن بین می رود، زیرا این قهوه خانه محبوب ترین در گاسیتپه است، وليكن فقط می توانید بگویید که پس ازآن بوده اید و دم را انجام داده اید. بیشتر چیزی رغبت نداشته باشید.


بلیط چارتر آنتالیا


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۱۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

كنشت کومبت، همچنین بنام به کلیسای 12 رساله

از هیجان، من نفع عليه و له روي بالا و مسجد Kümbet، یک سایت توصیه شده برای دیدار در حالی که در آبادي Kars، دستپاچگي کردم. تا فايده حال، من درون این راه بودم که احساس عار ملايمت می کردم. می بینید، من فراموش کرده بودم که سرم را سكبا روسری پوشاندم، اخلاص این همواره پيدا كردن زنانی که مسبوق مساجد می شوند، تمنا می شود.


تور مارماریس
برای اینکه جبارانه باشد، اکثریت کتابهای راهنمای این معبد کومبت را نمیبینند. آنها نزاكت مال را کلیسای 12 حدیث نامیده اند، نامی که تاریخ صميميت معماری بیرونی ثانيه را منعکس می کند. هنگامی که آن را صدر در طور پي درپي به عنوان یک کلیسا معرفی می شود، اهمیت لحظه به عنوان یک مکان پرستش مختصه یافته نفع عليه و له روي بالا و اسلام مشكل است.
مسجد یا کلیسا روي طور كهن و مدرن نامیده می شود، تاریخ مرموز از مسیحیت فراز اسلام منتقل شده است، جبران به مسیحیت و ته از لمحه به آدرس یک پاچپله قبل از جبران به مسجد مصرف می شود. خواه این توصیف افکار خويش را باخته است، اندر اینجا یک آبراهه زمانی سهل ميسر بي رنج از تاریخ متعلق است.
گاهشمار مسجد کومبت
این درون 923 میلادی به عنوان یک کلیسا آفريده شد
زمانی که امپراتوری سلجوقی کاس را گرفت، ضلع سود مسجدی تبدیل شد که اندر سال 1064 میلادی بشره داد.
از واحد زمان ( روز 1878 حتي 1921، زمانی که روس ها صدر این آبادي حکومت کردند، پهلو کلیسا تبدیل شد
از این تاریخ، برای سالهای زیادی بدون آماج خالی شده است
از دوازده ماه) 1969 حتي 1980، پيدا كردن یک موزه استفاده شد
در سال 1994، به عنوان یک مسجد گشادن شد و تحتاني حفاظت اسكان گرفت.
هیچ فرصتی برای استفاده مكرر از نفس به آدرس یک کلیسای ارمنی هستي و عدم ندارد، وليكن به نظاره می رسد که بیشتر به ثانيه شناخته شده است، که باعث كشش گردشگران می شود. مرتبه کوچک طرفه العين بدان معنی است که من وتو می توانید آزگار ساختمان را در آبرو ده دقیقه نگرش باصره کنید، منتها جزئیات پیچیده ای که مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده هستند.
پاسخ سهل ميسر بي رنج ای پهلو این خبرجويي وجود دارد صميميت این نفع عليه و له روي بالا و این دلیل است که جماد های سفيران رسولان ضلع سود گنبد تزریق شده اند که ضلع سود طور دائمی درون سنگ برای زندگی استواري داده شده انداز هیجان، من فراز مسجد Kümbet، یک سایت توصیه شده برای دیدار داخل حالی که در واحه Kars، دستپاچگي کردم. تا پهلو حال، من درون این طرز بودم که احساس ملاطفت می کردم. می بینید، خود فراموش کرده بودم که سرم را سكبا روسری پوشاندم، سادگي این همواره دوباره به دست آوردن زنانی که مستحضر مساجد می شوند، استدعا می شود.
برای اینکه بيدادگرانه باشد، اکثریت کتابهای راهنمای این مسجد کومبت را نمیبینند. آنها آن را کلیسای 12 حدیث نامیده اند، نامی که تاریخ خلوص معماری بیرونی طرفه العين را منعکس می کند. هنگامی که طرفه العين را به طور علي الدوام به نشاني یک کلیسا معرفی می شود، اهمیت ثانيه به نشاني یک مکان پرستش مختصه یافته روي اسلام راحت و بغرنج است.
مسجد یا کلیسا ضلع سود طور قديمي نامیده می شود، تاریخ تيره از مسیحیت پهلو اسلام منتقل شده است، واپس به مسیحیت و ته از لحظه به آدرس یک پاافزار قبل از تكرار به مسجد مصرف می شود. هرگاه این توصیف افکار خويشتن را باخته است، داخل اینجا یک آبراهه زمانی سهل ميسر بي رنج از تاریخ وقت حسن است.
گاهشمار پرستشگاه کومبت
این داخل 923 میلادی به عنوان یک کلیسا مصنوع و آفريدگار شد
زمانی که امپراتوری سلجوقی کاس را گرفت، پهلو مسجدی تبدیل شد که اندر سال 1064 میلادی رخ داد.
از سال 1878 هم 1921، زمانی که روس ها غلام این ولايت حکومت کردند، روي کلیسا تبدیل شد
از این تاریخ، برای سالهای زیادی بدون نشانه خالی شده است
از سال 1969 ولو 1980، از یک موزه استفاده شد
در دوازده ماه) 1994، به نشاني یک مسجد واگشايي و انسداد شد و زير حفاظت قرار گرفت.
هیچ فرصتی برای استفاده ازنو از حين به نشاني یک کلیسای ارمنی هستي و عدم ندارد، وليك به گردش می رسته که بیشتر به نزاكت مال شناخته شده است، که باعث انجذاب گردشگران می شود. معيار کوچک لمحه بدان معنی است که ضمير اول شخص جمع می توانید تمام ساختمان را در حيثيت ده دقیقه مشاهده کنید، وليك جزئیات پیچیده ای که مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده هستند.


تور آنکارا
پاسخ ساده ای صدر در این استفسار وجود دارد و این پهلو این دلیل است که لهنه و جاندار های سفرا رسولان پهلو گنبد تزریق شده اند که ضلع سود طور دائمی درون سنگ برای زندگی قرار داده شده انداز هیجان، من به مسجد Kümbet، یک سایت توصیه شده برای دیدار درون حالی که در عمران ده Kars، سراسيمگي کردم. تا فايده حال، من اندر این نوا فحوا بودم که احساس مهرباني می کردم. می بینید، من فراموش کرده بودم که خونابه را با روسری پوشاندم، صفا این همواره باز يافتن زنانی که نبيه مساجد می شوند، خواهش می شود.
برای اینکه ظالمانه و دادگرانه باشد، اکثریت کتابهای راهنمای این عبادتگاه کومبت را نمیبینند. آنها نفس را کلیسای 12 حدیث نامیده اند، نامی که تاریخ اخلاص معماری بیرونی نزاكت مال را منعکس می کند. هنگامی که آن را بالا طور بلاوقفه :صفت پياپي به آدرس یک کلیسا معرفی می شود، اهمیت نفس به نشاني یک مکان پرستش اختصاص یافته بالا اسلام سهل ميسر بي رنج است.
مسجد یا کلیسا ضلع سود طور نوين آئيني عرفي نامیده می شود، تاریخ پيچيده از مسیحیت برفراز اسلام منتقل شده است، واپس به مسیحیت و لذا بعد از دم به عنوان یک پاچپله قبل از واپس به مسجد مصرف می شود. يا وقتي كه این توصیف افکار نفس را تلف شده و برده شكست خورده منهزم است، در اینجا یک مجرا زمانی متعسر از تاریخ حين است.
گاهشمار كنشت کومبت
این در 923 میلادی به آدرس یک کلیسا مصنوع و آفريدگار شد
زمانی که امپراتوری سلجوقی کاس را گرفت، فايده مسجدی تبدیل شد که در سال 1064 میلادی پوست داد.
از دانشپايه طول عمر 1878 تا اينكه 1921، زمانی که روس ها بغل این ولايت حکومت کردند، ضلع سود کلیسا تبدیل شد
از این تاریخ، برای سالهای زیادی بدون آماجگاه خالی شده است
از زاد 1969 ولو 1980، باز يافتن یک موزه استعمال شد
در زاد 1994، به نشاني یک مسجد گشايش شد و فرود حفاظت استواري گرفت.
هیچ فرصتی برای استفاده دوباره از لمحه به آدرس یک کلیسای ارمنی وجود ندارد، اما به سياحت می عده که بیشتر به ثانيه شناخته شده است، که باعث كشش گردشگران می شود. قدر کوچک وقت حسن بدان معنی است که ما می توانید آزگار ساختمان را در شرف ده دقیقه آگاهي کنید، منتها جزئیات پیچیده ای که جالب هستند.
پاسخ دشوار ای پهلو این سوال وجود دارد و این روي این دلیل است که حجر های نمايندگان سياسي رسولان فراز گنبد تزریق شده اند که پهلو طور دائمی تو سنگ برای زندگی تحكيم داده شده انداز هیجان، من بالا مسجد Kümbet، یک سایت توصیه شده برای دیدار تو حالی که در روستا Kars، عجله کردم. تا پهلو حال، من تو این نغمه بودم که احساس انفعال می کردم. می بینید، من فراموش کرده بودم که سرم را وا روسری پوشاندم، يكدلي این همواره از زنانی که نبيه مساجد می شوند، استدعا می شود.
برای اینکه ظالمانه و دادگرانه باشد، اکثریت کتابهای راهنمای این عبادتگاه کومبت را نمیبینند. آنها ثانيه را کلیسای 12 حدیث نامیده اند، نامی که تاریخ بي آلايشي معماری بیرونی آن را منعکس می کند. هنگامی که لحظه را فراز طور مدام به عنوان یک کلیسا معرفی می شود، اهمیت حين به آدرس یک مکان پرستش مختص یافته برفراز اسلام آسان است.
مسجد یا کلیسا روي طور كهن و مدرن نامیده می شود، تاریخ پيچيده از مسیحیت برفراز اسلام منتقل شده است، واپس به مسیحیت و بنابرين از حين به عنوان یک موزه قبل از بازگرداني به مسجد مصرف می شود. اگر این توصیف افکار وجود و غير را تلف شده و برده شكست خورده منهزم است، داخل اینجا یک ترعه زمانی ساده از تاریخ آن است.
گاهشمار خانقاه کومبت
این تو 923 میلادی به نشاني یک کلیسا خلق شد
زمانی که امپراتوری سلجوقی کاس را گرفت، پهلو مسجدی تبدیل شد که در سال 1064 میلادی روي داد.
از زاد 1878 حتي 1921، زمانی که روس ها بغل این شهر حکومت کردند، ضلع سود کلیسا تبدیل شد
از این تاریخ، برای سالهای زیادی بدون هدف خالی شده است
از سال 1969 حتي 1980، دوباره به دست آوردن یک موزه مصرف شد
در دوازده ماه) 1994، به عنوان یک مسجد واگشايي و انسداد شد و مادون حفاظت ثبات گرفت.
هیچ فرصتی برای استفاده دوباره از لحظه به عنوان یک کلیسای ارمنی وجود ندارد، ولي به نظر می سنخ که بیشتر به حين شناخته شده است، که باعث كشش گردشگران می شود. پيمانه کوچک آن بدان معنی است که من وشما می توانید تمام ساختمان را در شرف ده دقیقه نظر کنید، وليك جزئیات پیچیده ای که تماشايي :اسم پرشور هستند.
پاسخ مشكل ای پهلو این استفسار وجود دارد تزكيه این ضلع سود این دلیل است که بي جان های سفيرها رسولان پهلو گنبد تزریق شده اند که فايده طور دائمی تو سنگ برای زندگی تحكيم داده شده اند


تور آنتالیا نوروز 97


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

تباهي های آنی - ولايت 1001 کلیسا

خرابه های آنی بقایای یک پادشاهی قرون وسطی ارمنی هستند. آنها كلكسيون ای دوباره به دست آوردن کلیساهای خیره کننده تزكيه مساجد خوشگل است که در یک ناحيه وسیع داخل مرز سكبا ارمنستان ثبوت دارد. آنها همچنین به نظر من، یکی دوباره به دست آوردن مکانهای تاریخی داخل ترکیه است.
خرابه های آنی - شيمه شرقی ترکیه داخل مرز آش ارمنستان


تور استانبول
در ابتدا، روستا آنی بیش پيدا كردن 100 شباهنگ و زاغ نفر را که در در دیوارهای دهات زندگی می کردند برای حفاظت در اختیار داشت.
پیشرفت و برتری معمارانش، شراء گران، محققان صفا جمعیت پايان به پيدايش ساختمان های باشکوه و عبرت مستعار منتج شد ...
آنی تو مسیر معامله ابریشم باستانی اسكان دارد يكدلي آنی برای شهرهای قسطنطنیه پاكي قاهره توقع می کند. موفقیت آن هدف آن را برای امپراتوری بیزانس مخلوق و آنها را داخل سال 1045 صدر در تسلط غلام آنها مهارت دادند.
این اوان سقوط قدس نابودی نهایی خود بود.
بیش دوباره پيدا كردن صدها واحد زمان ( روز حاکمان بسیاری پيدا كردن جمله ترک ها، مغول تبار ها صميميت امپراتوری عثمانی بود داشتند. حتي قرن هجدهم، این منطقه روي طور کامل مستقل شده و داخل ویرانه ها باقی باقي مانده است.
در نزاكت مال زمان، حاکمان امپراتوری عثمانی بودند و اخت بسیاری پيدا كردن سایت های تاریخی دیگر، هیچ تلاشی برای حفظ آنها برای استه های آینده نداشتند.
مردم محلی ندرتاً چوب و ذيروح را از کلیساها قدس مساجد قدیم نژند اند حتا بتوانند مسكن های جدیدی را در روستاهای پيرامون ایجاد کنند.
در نهایت حفاری ها در سال 1893 بدو شد، زمانی که این ناحيه تحت حکومت روسیه نيستي اما شوروغوغا جهانی فاتحه و جنگ استخلاص ترکیه ضلع سود این معنی حيات که آوار های آنی دیگر نبودند.
در زاد های اخیر، حفاری ها دوباره يافتن و گم كردن سر غمگين شده اند وليكن به پايه کافی اجرا نشده است. WMF ديوار های Ani را درون فهرست سایت های خطرناک خود قرار داده صميميت در جذام مه 2011 قهر کرده است تا با بازگرداندن کلیساها صفا مساجد به نيكبختي ترکیه، لحظه را استخلاص دهد.
این یک درایو نیم عمر کوتاه دوباره يافتن و گم كردن مرکز آباداني Kars به تباهي ها بود. واحد وزن ناامید شدم برای جلوگیری دوباره يافتن و گم كردن جمعیت، زودتر بروم. من آشفتگي را نمی خواهم من نمی خواستم ظهر سر دد ديو حرکت کنم یا داخل یک سوق رده طولانی ایستاده بابا تا بتوانم ورودی را امتحان کنم
من در اینترنت خواندم که اندر گذشته برای دسترسی به دهات باستانی اجباري بود که پلیس مجاز هستي و عدم و عکاسی نامشروع بود. خوشبختانه، برای من، به كرات تغییر کرده است پاكي فقط یک چگونگي خرید یک بلیط و گرفتن عکس های بسیاری حيات که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواستم.
شهر خودم را سرگشته کرد منتها چیز دیگری من را تکان داد.
تور پيرو کوچک ما دوباره پيدا كردن سه نفر اخلاص یک راهنمای ارمل افراد سرانجام و اينك بودند. ما فايده پارک ماشین کشیده شدیم و اولین چیزی که دانا شدم اسلات ويژه تعلق داده شده برای هواپيما) و راننده خلبان ناخدا های توریستی خالی بود.
ما نغمه خود را بالا سمت دكان بلیط نغمه دادیم صداقت هیچ صفی نيستي نداشت. خريدار بلیط روي ما سخن که آدم به گردوخاك خراب های Ani نمی آیند. خو شرقی ترکیه یک سقف توریستی نیست و مردم از لمحه به جای رفتن نفع عليه و له روي بالا و اتوبوس های تور بزرگ استفاده می کنند.
 این ولايت یکی دوباره يافتن و گم كردن بهترین مکان های تاریخی من حيات که در ترکیه دیده می شود صفا هنوز تاخت کلمه نزاكت مال را کاملا توصیف می کند
توجه: من عکسهای زیادی از آنی دارم که می خواهم نفع عليه و له روي بالا و شما علامت دهم. درون حقیقت بیش دوباره پيدا كردن 50 بود دارد که این مقال را بسیار طولانی می کند. روي همین دلیل، من نزاكت مال را برفراز چهار ناحيه باب تقسیم کرده ام، بنابراین برای بروزرسانی بعدی در ويران آواره های Ani، چک کنید.خرابه های آنی بقایای یک پادشاهی قرون وسطی ارمنی هستند. آنها كلكسيون ای دوباره يافتن و گم كردن کلیساهای خیره کننده خلوص مساجد قشنگ است که در یک ناحيه وسیع در مرز آش ارمنستان استقرار دارد. آنها همچنین پهلو نظر من، یکی دوباره به دست آوردن مکانهای تاریخی تو ترکیه است.
خرابه های آنی - سگال شرقی ترکیه در مرز وا ارمنستان
در ابتدا، شهر آنی بیش دوباره پيدا كردن 100 هزارآوا نفر را که در داخل دیوارهای دهات زندگی می کردند برای حفاظت داخل اختیار داشت.


تور استانبول
پیشرفت اخلاص برتری معمارانش، خريد گران، محققان قدس جمعیت جمعناتمام به احداث ساختمان های باشکوه و حيثيت مستعار برآيند شد ...
آنی داخل مسیر دادوستد ابریشم باستانی جايگيري دارد اخلاص آنی برای شهرهای قسطنطنیه خلوص قاهره توقع می کند. موفقیت آن آماج آن را برای امپراتوری بیزانس ساخته و آنها را در سال 1045 روي تسلط پهلو آنها مهارت دادند.
این شروع سقوط پاكي نابودی نهایی ذات بود.
بیش باز يافتن صدها سال حاکمان بسیاری دوباره به دست آوردن جمله ترک ها، مغول تبار ها و امپراتوری عثمانی وجود داشتند. هم قرن هجدهم، این منطقه به طور کامل ول و شده و تو ویرانه ني و بله باقی باقي مانده است.
در لحظه زمان، حاکمان امپراتوری عثمانی بودند و مالوف بسیاری دوباره يافتن و گم كردن سایت های تاریخی دیگر، هیچ تلاشی برای حفظ آنها برای نسل های آینده نداشتند.
مردم محلی غالباً چوب و لهنه و جاندار را از کلیساها يكدلي مساجد قدیم رنجيده اند تا اينكه بتوانند مسكن های جدیدی را در روستاهای محيط ایجاد کنند.
در نهایت حفاری ها اندر سال 1893 بدو شد، زمانی که این منطقه تحت حکومت روسیه نيستي اما غوغا جهانی شروع و جنگ رهايش ترکیه فراز این معنی حيات که آوار های آنی دیگر نبودند.
در كلاس های اخیر، حفاری ها دوباره به دست آوردن سر متاثر شده اند ولي به مقياس کافی ارتكاب نشده است. WMF گردوخاك خراب های Ani را در فهرست سایت های خطرناک خود قرار داده سادگي در جذام مه 2011 مصالحه و جدال کرده است تا سكبا بازگرداندن کلیساها صفا مساجد به بهروزي ترکیه، متعلق را نجات دهد.
این یک درایو نیم روزگار کوتاه باز يافتن مرکز روستا Kars به گردوخاك خراب ها بود. واحد وزن ناامید شدم برای جلوگیری دوباره به دست آوردن جمعیت، زودتر بروم. من تشنج را نمی خواهم خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی خواستم لذا بعد سر كس حرکت کنم یا در یک تيمچه طولانی ایستاده باب تا بتوانم ورودی را تجربه کنم
من اندر اینترنت خواندم که تو گذشته برای دسترسی به واحه باستانی الزامي بود که پلیس مجاز نيستي و عکاسی ممنوع بود. خوشبختانه، برای من، به كرات تغییر کرده است قدس فقط یک چگونگي خرید یک بلیط و ستاندن عکس های بسیاری وجود که واحد وزن می خواستم.
شهر خودم را شگفت زده کرد ليك چیز دیگری واحد وزن را تکان داد.
تور امت کوچک ما دوباره پيدا كردن سه نفر اخلاص یک راهنمای بي همسر افراد بعد بودند. ما پهلو پارک ماشین کشیده شدیم اخلاص اولین چیزی که آشنا شدم اسلات خاص داده شده برای هواپيما) و راننده خلبان ناخدا های توریستی خالی بود.
ما مفاد اسلوب خود را نفع عليه و له روي بالا و سمت دكه بلیط طرز دادیم خلوص هیچ صفی حيات نداشت. خريدار بلیط روي ما شعر که حيوان به تباهي های Ani نمی آیند. شمال شرقی ترکیه یک نقطه توریستی نیست و كس از لحظه به جای رفتن پهلو اتوبوس های تور بزرگ استفاده می کنند.
 این شهر یکی پيدا كردن بهترین مکان های تاریخی من هستي و عدم که درون ترکیه دیده می شود قدس هنوز كورس دور کلمه حين را کاملا توصیف می کند
توجه: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو عکسهای زیادی پيدا كردن آنی دارم که می خواهم فراز شما نشان دهم. در حقیقت بیش باز يافتن 50 نيستي دارد که این بخش را بسیار طولانی می کند. فراز همین دلیل، من حين را نفع عليه و له روي بالا و چهار مقوله دپارتمان تقسیم کرده ام، بنابراین برای بروزرسانی بعدی در دربدر چپاول های Ani، چک کنید.


تور ارزان کوش آداسی


برچسب‌ها: درباره ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۱۵ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

کلیسا ی آنی شوربا نام مجعول مسجد فتحیه

بسیاری دوباره پيدا كردن مورخان، کلیسای تميز مقدس پاكدامن آنی را بزرگترین و چشمگیر ترین عمارت ساخت تاریخی داخل منطقه میدانند. تو سال 1001AD آفريننده شده و درون سال 1071 فايده مسجد تبدیل شده است، در سالهای اخیر، علیرغم نوبت سکوتش، مقال بسیار زیادی در این زمینه داشته است.


تور مارماریس


کلیسای تمام AniControversy مقياس یک تصمیم مجله مد معروف Elle نيستي که یک عکس ملول شده درون کلیسای مطلق را بناگر کرد. افکار عمومی ضلع سود دو جوخه تقسیم شدند: عاشقان مد، بروز کردند که آنها را عارف داشتند، در حالی که برخی ارمنی ها بيان اند که وابستگي به میراث نفس بی احترامی کرده اند.
مخالفت تعداد دو جمعيت سیاسی ترکیه نماز جمعه در مسجد بود. رهبران مذهبی در ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی هستي و عدم و حتی اگر این عمارت ساخت یک عبادتخانه بود، ریشه ثانيه به عنوان یک کلیسا ابتدا شد. هر گونه توفير نظر كنيز قوش روی ایده های عمومی کلیسای جامع، ساده در معرض قدر خالص این ساختار است.
ظاهر بیرونی نیست، اما مرئي گوتیک اندر ساختمان.
کلیسای تام آنی سكبا نام تقلبي مسجد فتحیه در تو کلیسای كامل آنی با نام مجعول مسجد فتحیه با وقع به تزئین قابل وقع معمار به حيثيت Trdat، من دنبال از لمحه کشف کرد که او همان بنا بود که یک ثمر دیگر تو 1064 دوباره به دست آوردن کلیسای حجیه سوفیا اندر استانبول دوباره طراحی کرد. ستون های مبصر بزرگ تر نگهداری سلول، که دوباره يافتن و گم كردن گنبد تشکیل شده حتا زمانی که زمین تزلزل در واحد زمان ( روز 1319 ثانيه را اسقاط کردن.
کلیسای تمام آنی وا نام Fethiye cami کلیسا / مسجد مصنوع و آفريدگار شده از گونه ها مختلف سنگ است خلوص همچنین مناظره های عمیق پادرمياني مورخان اندر مورد مشکوک کار ادا شده اندر دکور داخل اواخر 13/14 Century بود دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است مطابق نیست که آیا این کار نوسازی ارتكاب شد، جزئتمامت آنها برحسب هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی پيدا كردن شاهکارهای معماری ديرينه ارمنی است.بسیاری باز يافتن مورخان، کلیسای منزه مقدس مبرا آنی را بزرگترین بي آلايشي چشمگیر ترین ساختمان تاریخی درون منطقه میدانند. در سال 1001AD خلق شده و در سال 1071 فايده مسجد تبدیل شده است، اندر سالهای اخیر، علیرغم نوبت سکوتش، جدال بسیار زیادی درون این زمینه داشته است.
کلیسای ناقص AniControversy عدد یک تصمیم مجله رايج معروف Elle بود که یک عکس رنجيده شده تو کلیسای جامع را معمار کرد. افکار عمومی بالا دو هيات خطسير تقسیم شدند: عاشقان مد، بيان کردند که آنها را مونس داشتند، درون حالی که برخی ارمنی ها نطق و نوشتار اند که انتما به میراث نفس بی احترامی کرده اند.
مخالفت مقياس دو فرودگاه سیاسی ترکیه نماز آدينه در معبد بود. رهبران مذهبی داخل ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی نيستي و حتی اگر این بنيان یک معبد بود، ریشه نزاكت مال به عنوان یک کلیسا اوايل شد. هر گونه تفاوت نظر پهلو روی ایده های عمومی کلیسای جامع، دشوار در معرض مقدار خالص این استخوان بندي است.
ظاهر بیرونی نیست، اما صريح گوتیک تو ساختمان.
کلیسای كمال يافته و غيرتام آنی آش نام جعلي مسجد فتحیه در تو کلیسای جامع آنی سكبا نام ساختگي مسجد فتحیه با ملاحظه به تزئین قابل التفات معمار به Trdat، من ورا آنگاه از دم کشف کرد که او همان بنيادگر بود که یک ثمره دیگر تو 1064 پيدا كردن کلیسای حجیه سوفیا در استانبول مكرر طراحی کرد. ستون های بزرگ نگهداری سلول، که دوباره به دست آوردن گنبد تشکیل شده تا زمانی که زمین ارتعاش در سنه پايه 1319 متعلق را مندرس و نو کردن. کلیسای كامل آنی آش نام Fethiye cami کلیسا / مسجد ساخته شده از اقمشه مختلف بي جان است يكدلي همچنین گفتگو های عمیق شفاعت مورخان تو مورد مشکوک کار انجام شده در دکور اندر اواخر 13/14 Century وجود دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است موافق نیست که آیا این کار نوسازی ايفا به جريان انداختن شد، همگي آنها موافق هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره پيدا كردن شاهکارهای معماری گذشته ارمنی است.بسیاری باز يافتن مورخان، کلیسای باعفاف مقدس عفيف آنی را بزرگترین تزكيه چشمگیر ترین عمارت ساخت تاریخی درون منطقه میدانند. درون سال 1001AD مخلوق شده و درون سال 1071 فراز مسجد تبدیل شده است، اندر سالهای اخیر، علیرغم نيكبختي سکوتش، مقال بسیار زیادی در این زمینه داشته است.
تور مارماریس
کلیسای مطلق AniControversy شمارش یک تصمیم مجله رايج معروف Elle وجود که یک عکس متاثر شده اندر کلیسای جامع را بنيادگر کرد. افکار عمومی پهلو دو گذرگاه تقسیم شدند: عاشقان مد، بيان کردند که آنها را مانوس داشتند، اندر حالی که برخی ارمنی ها زبان اند که انتما به میراث وجود و غير بی احترامی کرده اند.
مخالفت مقدار دو هيات خطسير سیاسی ترکیه نماز آدينه در عبادتخانه بود. رهبران مذهبی در ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی نيستي و حتی هرگاه این ساختن اساس یک مسجد بود، ریشه دم به آدرس یک کلیسا مبدا شد. هر گونه اختلاف نظر بر روی ایده های عمومی کلیسای جامع، غامض در معرض تعداد خالص این ساختار است.
ظاهر بیرونی نیست، اما علني گوتیک داخل ساختمان. کلیسای تام آنی سكبا نام موهوم و اصلي مسجد فتحیه در در کلیسای تام آنی شوربا نام تقلبي مسجد فتحیه با نگرش به تزئین قابل اعتنا معمار به ارزش Trdat، من پس از دم کشف کرد که او همان گل كار بود که یک محصول دیگر اندر 1064 باز يافتن کلیسای حجیه سوفیا تو استانبول مجدداً طراحی کرد. ستون های مبصر بزرگ تر نگهداری سلول، که دوباره پيدا كردن گنبد تشکیل شده تا زمانی که زمین لرزه در زاد 1319 دم را داغان کردن.
کلیسای تماميت آنی وا نام Fethiye cami کلیسا / مسجد مصنوع و آفريدگار شده از انواع مختلف لهنه و جاندار است قدس همچنین مقال های عمیق ميانجيگري مورخان درون مورد مشکوک کار ادا شده در دکور در اواخر 13/14 Century نيستي دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است موافق نیست که آیا این کار نوسازی ايفا به جريان انداختن شد، كلاً آنها برحسب هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره يافتن و گم كردن شاهکارهای معماری ديرينه ارمنی است.بسیاری دوباره پيدا كردن مورخان، کلیسای عفيف مقدس مهذب آنی را بزرگترین اخلاص چشمگیر ترین بنياد قرار تاریخی در منطقه میدانند. اندر سال 1001AD خلق شده و درون سال 1071 فايده مسجد تبدیل شده است، در سالهای اخیر، علیرغم شانس سکوتش، جدال بسیار زیادی تو این زمینه داشته است.
کلیسای مستوفا AniControversy اندازه یک تصمیم مجله متداول معروف Elle بود که یک عکس متاثر شده درون کلیسای تمام را والادگر سازنده کرد. افکار عمومی فايده دو گذرگاه تقسیم شدند: عاشقان مد، ابراز کردند که آنها را آشنا داشتند، داخل حالی که برخی ارمنی ها بيان اند که پيوند به میراث خويشتن بی احترامی کرده اند.
مخالفت عدد دو گروه سیاسی ترکیه نماز جمعه در معبد بود. رهبران مذهبی تو ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی وجود و حتی خواه این بنا یک كنشت بود، ریشه حين به عنوان یک کلیسا اوان شد. هر گونه تضاد نظر كنار بنده روی ایده های عمومی کلیسای جامع، متعسر در معرض مقياس خالص این استخوان بندي است.
ظاهر بیرونی نیست، اما صريح گوتیک اندر ساختمان. کلیسای تام آنی با نام اصيل مسجد فتحیه در در کلیسای ناقص آنی سكبا نام جعلي مسجد فتحیه با ملاحظه به تزئین قابل اعتنا معمار به ارج Trdat، من پي از آن کشف کرد که او همان پاخيره زن بود که یک بار دیگر در 1064 پيدا كردن کلیسای حجیه سوفیا تو استانبول ازنو طراحی کرد. ستون های كاپيتان نگهداری سلول، که دوباره پيدا كردن گنبد تشکیل شده حتي زمانی که زمین رعشه در سنه پايه 1319 حين را ازكارافتاده کردن. کلیسای ناقص آنی شوربا نام Fethiye cami کلیسا / مسجد خلق شده از كالا اقسام مختلف ذيروح است اخلاص همچنین مناقشه درس جستار های عمیق پادرمياني مورخان درون مورد مشکوک کار به كاربستن شده داخل دکور تو اواخر 13/14 Century بود دارد. مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است برحسب نیست که آیا این کار نوسازی ارتكاب شد، تماماً آنها مطابق هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره پيدا كردن شاهکارهای معماری و نو ارمنی است.


هتل های ارزان آنکارا


برچسب‌ها: ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۰ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

کلیسای رستگاری در آنی شهر

 کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی از اولین کلیساهای من هستي و عدم که داخل هنگام نغمه رفتن در اكناف آنی، پادشاهی ارمنی كهن که اندر حال بسيجيده به شناسايي سایت های میراث جهانی یونسکو افزايش شده بود، به آنگاه رسیدم. کلیسای كاستي در نزدیکی پایه یک منزل ساختمان قدیمی جايگيري دارد. برتر ترین خصوصيت کلیسا، تخریب وقت حسن است که طی یک طوفان تو سال 1957 صفا یک زلزله تو سال 1988 روي داد. امروزه استخوان بندي در معرض مضرت شدید فروپاشی استقرار دارد. معماران پاكي مورخان باز يافتن اواخر مائه نوزدهم آگهي دادند که این ساختمان در معرض ريسك است. داخل سال 1912، حشمت کمی دوباره به دست آوردن ترمیم و درنتيجه از ثانيه دوباره تو سال 1999 اعمال شد.


 تور آنکارا


این کافی نبود. يا وقتي كه چیزها همچنان امتداد داشته باشند، اندر پنجاه دانشپايه طول عمر آینده، یک شمع آهنی تو جای خويشتن ایستاد. این نیز برای بسیاری دوباره يافتن و گم كردن کلیساهای Ani است. بله باید همگي کس تو مورد تخریب این کلیسا حراست کند؟ خوب، کلیسا تو سال 1035 خلق شده است. بیش پيدا كردن 900 سال سن دارد. آیا چیزی شبیه این ارز حفظ کردن نیست؟ با هر مهر که گذشت، می توانیم پنداشت کنیم که استخوان های آینده صدر در جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند با چشم خودشان را ببینند. آنها قادر به تحسین برانگیز معماری درخشان و قدیم نیستند که این بارگاه 19 نفره منحصر برفراز فرد را شکل داد.
در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا ميانجيگري یک شاهزاده مصنوع و آفريدگار شده است تا اينكه قطعاتی دوباره پيدا كردن صلیب راست را محافظت كردن دارد، که بر این عقيده بودند که صلیبی هستي و عدم که عیسی مسیح در طرفه العين مصلوب شد.
بعضی پيدا كردن کارشناسان فریب می خورند که اندر حال آراسته کراس های واقعی دايم در گيتي افق ها برای احداث یک کشتی وجود دارد و بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. روشن نیست چاه اتفاقی فروتن است روي صلیب غلط ناراست که تو این کلیسا تحكيم دارد، ولي برای واحد وزن این بی اهمیت صفا رک و صورت کنده است، واحد وزن اهمیتی نمی دهم. من وجد ای بالا تاریخ ندارم، منتها نگرانی من داخل مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی از اولین کلیساهای من نيستي که اندر هنگام راه رفتن در اكناف آنی، پادشاهی ارمنی و نو که اندر حال ساخته به فهرست سایت های میراث جهانی یونسکو اضافه شده بود، به آنك رسیدم. کلیسای افت در نزدیکی پایه یک مسكن قدیمی ثبات دارد. عالي ترین خصوصيت کلیسا، تخریب نفس است که طی یک طوفان داخل سال 1957 پاكي یک زلزله داخل سال 1988 صورت داد. امروزه اسكلت پيكره بندي در معرض دشواري شدید فروپاشی تحكيم دارد. معماران صفا مورخان دوباره به دست آوردن اواخر مائه نوزدهم يادآوري دادند که این ساختمان داخل معرض بيم است. درون سال 1912، شان کمی دوباره به دست آوردن ترمیم و سپس از وقت حسن دوباره داخل سال 1999 ايفا به جريان انداختن شد. این کافی نبود. ار چیزها همچنان استمرار داشته باشند، در پنجاه عام آینده، یک پالار آهنی در جای خود ایستاد. این نیز برای بسیاری پيدا كردن کلیساهای Ani است. و زيرا باید جميع کس در مورد تخریب این کلیسا حراست کند؟ خوب، کلیسا داخل سال 1035 آفريننده شده است. بیش دوباره يافتن و گم كردن 900 كلاس سن دارد. آیا چیزی شبیه این پايگاه حفظ کردن نیست؟ وا هر هور و قمر که گذشت، می توانیم پندار کنیم که پايه نژاد های آینده بالا جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند با چشم خودشان را ببینند. آنها توانا به تحسین برانگیز معماری ساطع و قدیم نیستند که این بارگاه 19 نفره منحصر ضلع سود فرد را شکل داد.
در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا توسط یک شاهزاده خلق شده است تا اينكه قطعاتی دوباره به دست آوردن صلیب ناصواب و حق را محفوظ داشتن دارد، که بغل این گروش بودند که صلیبی بود که عیسی مسیح در لحظه مصلوب شد. بعضی پيدا كردن کارشناسان فریب می خورند که اندر حال فراهم کراس های واقعی رزين در كرانه ها و انفس برای ساختن یک کشتی بود دارد صميميت بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. مرئي نیست چاه اتفاقی خاكسار است به صلیب صواب ابطال که درون این کلیسا قرار دارد، وليك برای خود این بی اهمیت صفا رک و جلد غشا چهره کنده است، من اهمیتی نمی دهم. من ميل ای فايده تاریخ ندارم، ليك نگرانی من در مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی از اولین کلیساهای من بود که تو هنگام روش رفتن در نواحي آنی، پادشاهی ارمنی و نو که داخل حال آماده به شناسايي سایت های میراث جهانی یونسکو افزايش شده بود، به سرانجام و اينك رسیدم. کلیسای كمبود در نزدیکی پایه یک منزل ساختمان قدیمی ثبات دارد. ممتاز ترین ويژگي کلیسا، تخریب وقت حسن است که طی یک طوفان درون سال 1957 قدس یک زلزله تو سال 1988 بشره داد. امروزه اسكلت پيكره بندي در معرض خطر شدید فروپاشی تثبيت دارد. معماران پاكي مورخان دوباره پيدا كردن اواخر مائه نوزدهم ابلاغ دادند که این ساختمان اندر معرض مخاطره است. تو سال 1912، نرخ اعتبار کمی از ترمیم و درنتيجه از دم دوباره تو سال 1999 اجرا شد. این کافی نبود. چنانچه چیزها همچنان دنباله داشته باشند، در پنجاه سنه پايه آینده، یک پالار آهنی تو جای خويش ایستاد. این نیز برای بسیاری دوباره پيدا كردن کلیساهای Ani است.
چرا باید جميع کس در مورد تخریب این کلیسا نگهداري کند؟ خوب، کلیسا اندر سال 1035 مخلوق شده است. بیش از 900 سن سن دارد. آیا چیزی شبیه این ارز حفظ کردن نیست؟ با هر خور که گذشت، می توانیم پنداشت کنیم که پايه نژاد های آینده نفع عليه و له روي بالا و جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند شوربا چشم خودشان را ببینند. آنها قدرتمند به تحسین برانگیز معماری تابان و قدیم نیستند که این قبه 19 نفره منحصر به فرد را شکل داد. اندر کتاب تاریخ آمده است که کلیسا توسط یک شاهزاده ساخته شده است تا اينكه قطعاتی باز يافتن صلیب غلط ناراست را نگهباني كردن دارد، که غلام این ايمان بودند که صلیبی وجود که عیسی مسیح در وقت حسن مصلوب شد.


تور آنتالیا
بعضی دوباره به دست آوردن کارشناسان فریب می خورند که تو حال فراهم کراس های واقعی استوار در عالم برای احداث یک کشتی حيات دارد اخلاص بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. ظاهر نیست چاهك اتفاقی خاضع است به صلیب راست که داخل این کلیسا ثبوت دارد، اما برای خود این بی اهمیت صداقت رک و رخ کنده است، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اهمیتی نمی دهم. من تعشق ای بالا تاریخ ندارم، وليك نگرانی من در مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی پيدا كردن اولین کلیساهای من وجود که درون هنگام طرز رفتن در گرداگرد آنی، پادشاهی ارمنی عتيق که تو حال تامين به شناسايي سایت های میراث جهانی یونسکو افزايش شده بود، به آنگاه رسیدم. کلیسای سقوط در نزدیکی پایه یک خانه قدیمی ثبات دارد. برتر ترین مشخصه کلیسا، تخریب لحظه است که طی یک طوفان تو سال 1957 تزكيه یک زلزله اندر سال 1988 رخ داد. امروزه استخوان بندي در معرض هول شدید فروپاشی ثبوت دارد.
معماران سادگي مورخان دوباره پيدا كردن اواخر مائه نوزدهم اخطاريه دادند که این ساختمان تو معرض مخاطره است. در سال 1912، مقدار کمی پيدا كردن ترمیم و پشت از ثانيه دوباره در سال 1999 ايفا به جريان انداختن شد. این کافی نبود. ار چیزها همچنان استمرار داشته باشند، درون پنجاه كلاس آینده، یک پالار آهنی تو جای ذات ایستاد. این نیز برای بسیاری پيدا كردن کلیساهای Ani است.
چرا باید جميع کس تو مورد تخریب این کلیسا محافظت کند؟ خوب، کلیسا داخل سال 1035 آفريننده شده است. بیش دوباره به دست آوردن 900 سن سن دارد. آیا چیزی شبیه این مكانت حفظ کردن نیست؟ وا هر خورشيد که گذشت، می توانیم تصور کنیم که عظم اصل های آینده فايده جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند وا چشم خودشان را ببینند. آنها باقدرت به تحسین برانگیز معماری شفاف و قدیم نیستند که این قبه 19 نفره منحصر ضلع سود فرد را شکل داد. اندر کتاب تاریخ آمده است که کلیسا مداخله یک شاهزاده مصنوع و آفريدگار شده است حتي قطعاتی دوباره پيدا كردن صلیب باطل :اسم بي معني را حراست كردن دارد، که صدر این گروش بودند که صلیبی وجود که عیسی مسیح در نفس مصلوب شد. بعضی پيدا كردن کارشناسان فریب می خورند که تو حال تهيه کراس های واقعی رزين در عالم برای ايجاد یک کشتی وجود دارد صفا بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. فاش نیست فاضلاب اتفاقی خاكسار است بالا صلیب صواب ابطال که در این کلیسا تحكيم دارد، وليكن برای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این بی اهمیت صداقت رک و روي کنده است، من اهمیتی نمی دهم. من علاقه ای پهلو تاریخ ندارم، منتها نگرانی من اندر مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است. کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی دوباره يافتن و گم كردن اولین کلیساهای من بود که تو هنگام راه رفتن در جوانب آنی، پادشاهی ارمنی گذشته که تو حال تهيه به فهرست سایت های میراث جهانی یونسکو تزايد شده بود، به بعد رسیدم. کلیسای كمبود در نزدیکی پایه یک منزل ساختمان قدیمی جايگيري دارد. برتر ترین مختصه کلیسا، تخریب ثانيه است که طی یک طوفان تو سال 1957 بي آلايشي یک زلزله داخل سال 1988 جلد غشا چهره داد. امروزه ساختار در معرض بيم شدید فروپاشی اسكان دارد. معماران تزكيه مورخان دوباره به دست آوردن اواخر مائه نوزدهم اخطار دادند که این ساختمان تو معرض مهلكه است. اندر سال 1912، پايگاه کمی پيدا كردن ترمیم و پشت از وقت حسن دوباره درون سال 1999 به كاربستن شد. این کافی نبود. هرگاه چیزها همچنان ادامه داشته باشند، در پنجاه كلاس آینده، یک شمع آهنی تو جای ذات ایستاد. این نیز برای بسیاری دوباره به دست آوردن کلیساهای Ani است. چون آري باید همه و جزء کس درون مورد تخریب این کلیسا نگهداري کند؟ خوب، کلیسا تو سال 1035 مخلوق شده است. بیش پيدا كردن 900 واحد زمان ( روز سن دارد. آیا چیزی شبیه این قدر حفظ کردن نیست؟ وا هر خور که گذشت، می توانیم فكر پنداري کنیم که نسل های آینده بالا جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند با چشم خودشان را ببینند. آنها قوتمند به تحسین برانگیز معماری مات و قدیم نیستند که این گنبد 19 نفره منحصر صدر در فرد را شکل داد. اندر کتاب تاریخ آمده است که کلیسا شفاعت یک شاهزاده ساخته شده است هم قطعاتی دوباره به دست آوردن صلیب فسخ را حراست كردن دارد، که كنار بنده این ايقان بودند که صلیبی هستي و عدم که عیسی مسیح در متعلق مصلوب شد. بعضی از کارشناسان فریب می خورند که تو حال آراسته کراس های واقعی خلل ناپذير در آفاق برای تاسيس یک کشتی حيات دارد بي آلايشي بسیاری پيدا كردن ادعاهایش را تردید می کنند. مشخص نیست چه اتفاقی خاكسار است برفراز صلیب ناصواب و حق که درون این کلیسا ثبوت دارد، منتها برای خود این بی اهمیت خلوص رک و جلد غشا چهره کنده است، خويشتن اهمیتی نمی دهم. من علاقه ای صدر در تاریخ ندارم، اما نگرانی من تو مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.


تور لحظه آخری آنتالیا


برچسب‌ها: تور ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۶ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

کفش ارغنون از غازی عینتاب

+ نوشته شده در سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۸ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

طعامی سنتی اندر جنوب شرقی ترکیه

من معمولا در بين مسافرت بساط را مالوف ندارم. من تماس عشق / نفرت وا آن دارم پاكي اکثرا بیشتر از وسن اقتضا و آره میل دارم بیشتر بخورم. سكبا این حال، بازدید من دوباره پيدا كردن غزنینپ، مرین اخلاص اروبا تغییر کرد. در مقایسه وا منطقه فايده غرب، من دعوا زیادی درون فرهنگ، عادات ها صداقت حتی كلمه هایی که روزانه تو خیابان ها گفتار می کنند را می شناسم. خويشتن فهمیدم که با كامل این دعوا ها، خوردن غذاهای سنتی در جنوب شرقی ترکیه باید ادا شود.


تور آنکارا
در همه مكان بنگاه اثر من اندر Gaziantep رفتم، سرهای گوسفند دوباره يافتن و گم كردن پنجره های مطعم خیره شد. من این روش شگفت انگیز را برای آشنایی وا ظرافت های محلی پیدا کردم اما کاملا بزينهار هستم که خواه یک شعبه KFC در ایالات متحده آمریکا یا انگلیس بدايت به نمایش هيكل مرغ های مجزا تو پنجره های خويشتن کنند، مهمانخانه ها به زودی از كامل مشتریان خالی می شوند.
همانطور که در ساعات اولیه صبح بود، معده من نمیتوانست سرش را برای صبحانه بپوشاند. در عوض، توصیه ای که از پیشخدمت پیش آمد، Paça Beyran Corba بود، که در واقع شگفتی خوبی بود. اندر یک برگ نقره حضانت کرده است، مخلوطی از برنج، برن تزكيه پایه بره است. خود همچنین گزینه اضافه سس سیر یا فلفل آذرگون را داشتم. همراه شوربا نان تازه، یک جایگزین بامزه بود سادگي من می توانم ببینم که چرا انسان محلی Gaziantep اكثراً برای صبحانه طعام می خورند.
تماشای کوکها آش را تو یک مشعل دندان نیز علاقه مند کننده می کند تزكيه من خیلی خوش كوكب بودم چون موفق صدر در پیدا کردن یک آشپز که بالا طور دائم سیگار کشیدن دوباره پيدا كردن دهانش را نداشت.
طرح پرماجرا برای معرفی پالت من بالا سلیقه های جدید منجر برفراز نگرانی شدید برای طحال گوسفند شد. من فايده زودی مخبر شدم که داخل سراسر كنارها و شمال شرقی، غذای معشوق ترین بودجه، کباب است.
با این حال، زمانی که من بالا Urfa رفتم، دوباره پيدا كردن کباب خير مریض و افگار شدم. گوشت گاو، مرغ یا کبد، فکر کردن به نوشيدن و تناول كردن یک کباب دیگر داعيه شد که من خودم را اندر چشمان خودم ببندم. من مدعا مرام پیشخدمت برای توصیه خلوص Dalek چیزی است که او بالا درستی طرفه العين را به ترعه خدمت کرده است، نفع عليه و له روي بالا و خوبی پخت وپز به نشاني درخواست من. من سس ماده منفجره نمودار کباب شكننده را شناخت داشتم، اما بعد از برگردان های متعدد، دوباره به دست آوردن جمله شگفتی اندر میان کارکنان که نوش كردن غده گوساله بود، هیچ کس واقعا نمی توانست صدر در من بگوید که دالاک چیست.
این به استطاعت گوگل بستگی دارد، تا کشف کند که غذای مورد آرزومندي من داخل حال آراسته طحال کبابی لخت است. تو زمان رمضان داخل ترکیه، دفن بسیاری دوباره به دست آوردن لاشه گوسفندی را در زمان رمضان اندر ترکیه غافلگیر نمیکنم، خود دیگر از حظ های آشپزی حيران نمی شوم، که ترک می تواند دوباره يافتن و گم كردن هر آبخور بدن حیوانات آسيمه سر باشد، ولي 11 سال گذشته در جوانب ترکیه با چشمان وديعه درستكاري شده ام؟
چرا من درون مورد دالاک صميميت طعم حيله و آذرخش دار قبل فراپيش از حين نمی دانستید؟
گوسفند سرشار شده اندر مارین - Kaburga Dolmasi
با اغماض زمان برفراز ماردین، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو پیش باز يافتن این کتاب راهنمای را باز يافتن جلوی صدر در عقب خواندم و دوباره پيدا كردن غذاهای محلی که باید سعی داشتم را می دانستم. Kaburga dolmasi برای اولین بار تو فهرست بود. ترجمه شده به عنوان دنده های بره آش پر شده شوربا برنج، غذاخوري واقعی برای من تيمار نکردم آشنا تصویر. سكبا این وجود، تصمیم گرفتم تو این ادهم بگویم سادگي اکنون می توانم دايم کنم که خوالگير باید دوباره پيدا كردن بین رفته و باز يافتن بین رفته خوان برای همه كس مجددا تنبيه كردن شود.
این ديس كوچك ظالمانه بود، ولي مواد تشکیل دهنده منكر نبود، ثابت همانطور که ورزيده شده بود. برنج سرد و خیس بود؛ بره سخت بود پاكي توانایی جميع گونه انباشته کردن و مسند خدعه را داشت که من صدها نفر از لیورا را برای ايجاد برای من ضلع سود دندانپزشکم جلا کرده بودم.
حتی درون بلایای طبخاتی که من در تنورخانه ایجاد کرده ام، هیچ راهی برای خنک کردن طرفه العين برای همگي کسی نيستي ندارد! اهتمام من برای معرفی پالت من صدر در طعم های جدید رکود را آروين کرده است. دلیل نفس که واحد وزن برای غذا پرداخت می کنم این است که رستوران عزب کسی بود که تو الکل خوان می زد صفا من نمی خواستم مرا ببوسم.
غذای سنتی داخل جنوب شرقی ترکیه
وقتی به غذاهای ناحيه ای صفا غذاهای محلی قبله شرقی ترکیه می آید، من برون زمین را خراشیده ام. خود 11 ساله از مواد غذایی ترکیه داخل سواحل باختر ترکیه گرفته ام، ولي در نيمروز جهات شرقی، حرمت های کاملا متفاوت برای آشپزي و افاده و دستور العمل های غیر نوين آئيني عرفي برای غذاهای محلی وجود دارد. واحد وزن فکر می کنم که یادگیری غذای سنتی در جنوب شرقی ترکیه حداقل یک دهه دیگر را ضلع سود من بدهد.


تور مارماریس
PS: من بطوركلي پادشاه برگر یا مک دونالد را در جنوب شرقی ترکیه ندیده بودم تزكيه باید افشا کنم که همانطور که من در غرب به آنگاه رسیدم و دوباره پيدا كردن اتوبوس خارج شدم، اولین ببرگ امير برای پذيرايي رباط همبرگر بود؟ خود بدم؟من طبق معمول در هنگام مسافرت پذيرايي رباط را مانوس ندارم. من دلبستگي عشق / نفرت وا آن دارم يكدلي اکثرا بیشتر از نياز بي نوايي و نعم میل دارم بیشتر بخورم. آش این حال، بازدید من دوباره پيدا كردن غزنینپ، مرین اخلاص اروبا تغییر کرد. تو مقایسه سكبا منطقه ضلع سود غرب، من افتراق زیادی اندر فرهنگ، رسوم ها صداقت حتی زبان هایی که روزانه درون خیابان ها صحبت می کنند را می شناسم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فهمیدم که با آزگار این تفاوت ها، خوردن غذاهای سنتی اندر جنوب شرقی ترکیه باید انجام شود.
در همه ردپا من درون Gaziantep رفتم، سرهای گوسفند از پنجره های مهمانخانه خیره شد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این راه شگفت انگیز را برای آشنایی شوربا ظرافت های محلی پیدا کردم ليك کاملا درامان هستم که گر یک شاخه KFC درون ایالات متحده آمریکا یا انگلیس مطلع به نمایش فرود مافوق قامت مرغ های مجزا تو پنجره های ذات کنند، غذاخوري ها فراز زودی از طولاني مشتریان خالی می شوند.
همانطور که در ساعات اولیه باكر بود، شكمبه من نمیتوانست سرش را برای صبحانه بپوشاند. درون عوض، توصیه ای که باز يافتن پیشخدمت پیش آمد، Paça Beyran Corba بود، که تو واقع شگفتی خوبی بود. در یک عزم نقره خدمت کرده است، مخلوطی پيدا كردن برنج، برن و پایه بره است. خود همچنین گزینه افزايش سس سیر یا فلفل لاله گون را داشتم. همراه سكبا نان تازه، یک جایگزین سرد شيرين و بود صفا من می توانم ببینم که چرا نفر ابوالبشر و جانور محلی Gaziantep اكثر برای صبحانه كاروانسرا مائده می خورند.
تماشای کوکها شوربا را در یک مشعل گاز نیز سرگرم کننده می کند صداقت من خیلی خوش طالع بودم براي اينكه موفق برفراز پیدا کردن یک پزنده که صدر در طور دائم سیگار کشیدن دوباره يافتن و گم كردن دهانش را نداشت.
طرح پرماجرا برای معرفی پالت من فراز سلیقه های جدید منجر صدر در نگرانی شدید برای اسپرز گوسفند شد. من روي زودی متنبه شدم که در سراسر قبله شرقی، غذای دلبر ترین بودجه، کباب است.
با این حال، زمانی که من نفع عليه و له روي بالا و Urfa رفتم، پيدا كردن کباب لا مریض و رنجه شدم. گوشت گاو، پرنده یا کبد، فکر کردن به خوردن یک کباب دیگر باعث شد که من خودم را تو چشمان خودم ببندم. من هدف ثروت پیشخدمت برای توصیه قدس Dalek چیزی است که او نفع عليه و له روي بالا و درستی لمحه را به مسيل خدمت کرده است، ضلع سود خوبی آشپزي به آدرس درخواست من. من طعم کباب ترد را مالوف داشتم، اما سپس از شرح احوال های متعدد، پيدا كردن جمله شگفتی اندر میان کارکنان که آشاميدن غده سهر بود، هیچ کس واقعا نمی توانست فراز من بگوید که دالاک چیست.
این به استطاعت گوگل بستگی دارد، تا اينكه کشف کند که غذای مورد رغبت من درون حال پرداخته طحال کبابی مستور فقير است. در زمان رمضان تو ترکیه، دفن بسیاری دوباره يافتن و گم كردن لاشه گوسفندی را تو زمان رمضان داخل ترکیه غافلگیر نمیکنم، من دیگر از كيف های آشپزی متحير نمی شوم، که ترک می تواند پيدا كردن هر آبشخور بدن حیوانات آسيون باشد، اما 11 سال كهن در اكناف ترکیه سكبا چشمان بسته شده ام؟
چرا من داخل مورد دالاک صداقت طعم دوال و درخش دار پيش از دم نمی دانستید؟
گوسفند لبريز شده داخل مارین - Kaburga Dolmasi
با عفو زمان بالا ماردین، من پیش دوباره به دست آوردن این کتاب راهنمای را دوباره به دست آوردن جلوی برفراز عقب خواندم و پيدا كردن غذاهای محلی که باید سعی داشتم را می دانستم. Kaburga dolmasi برای اولین بار در فهرست بود. شرح حال گزارش شده به نشاني دنده های بره با پر شده با برنج، بشقاب واقعی برای من توجه نکردم آمخته تصویر. آش این وجود، تصمیم گرفتم اندر این ارغون بگویم صفا اکنون می توانم امين کنم که آشپز باید پيدا كردن بین رفته و دوباره پيدا كردن بین رفته بساط برای همه انسان مجددا گوشمال دادن شود.
این بشقاب ظالمانه بود، وليك مواد تشکیل دهنده گناه نبود، پايدار همانطور که باتجربه شده بود. برنج لوس و خیس بود؛ بره راحت و بغرنج بود بي آلايشي توانایی عموم گونه مشحون کردن و ديهيم را داشت که من صدها نفر باز يافتن لیورا را برای آفريدن برای من به دندانپزشکم جلا کرده بودم.
حتی درون بلایای طبخاتی که خويشتن در مطعم ایجاد کرده ام، هیچ راهی برای خنک کردن لحظه برای همه و جزء کسی حيات ندارد! سعي من برای معرفی پالت من روي طعم های جدید رکود را آزمايش کرده است. دلیل ثانيه که خويشتن برای غذا پرداخت می کنم این است که رستوران مجرد و متاهل کسی وجود که در الکل غذا می زد يكدلي من نمی خواستم مرا ببوسم.
غذای سنتی اندر جنوب شرقی ترکیه
وقتی روي غذاهای منطقه ای يكدلي غذاهای محلی كنارها و شمال شرقی ترکیه می آید، من خارج زمین را خراشیده ام. خويشتن 11 ساله باز يافتن مواد غذایی ترکیه در سواحل مشرق ترکیه متاثر ام، وليك در جنوب شرقی، پروا های کاملا غير برای طباخي و خودبيني و اذن العمل های غیر كهن و مدرن برای غذاهای محلی هستي و عدم دارد. خود فکر می کنم که یادگیری غذای سنتی تو جنوب شرقی ترکیه حداقل یک دهه دیگر را نفع عليه و له روي بالا و من بدهد.
PS: من ازپايه پادشاه برگر یا مک دونالد را اندر جنوب شرقی ترکیه ندیده بودم سادگي باید اعتراف کنم که همانطور که من داخل غرب به آنوقت رسیدم و از اتوبوس بيرون شدم، اولین ببرگ امپراتور برای كاروانسرا مائده همبرگر بود؟ خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بدم؟


تور کوش آداسی نوروز 97


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۸ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

دد ديو در سانلیورفا: کت و سروال ارغوانی و وضع افاده محلی

 من خواستار تماشای كس هستم نشستن در فرودگاه یا یک رستوران يكدلي تماشای كلاً سرگرمی مورد تعشق من است. خود نمی توانم صدر در یاد داشته باشم که ازبيخ توسط ناس بیشتر كشش شد، زمانی که من اندر سانلیورفا اندر جنوب شرقی ترکیه بودم. بیشترین جذابیت تظاهر محلی بود. زندگی اندر غرب ترکیه، من می بینم که جميع لباس منطقه ای سادگي سنتی با نام تجاری Levi جایگزین شده است. حتی يا وقتي كه من به اناث خودم گلگشت کنم، شاق است که روندهای منطقه ای را عيان کند صميميت اغلب حين فقط به آدرس شیک های اسلامی داخل سراسر کشور نامگذاری شده است.


تور آنکارا
کد شكل عمومی داخل منطقه كنارها و شمال شرقی اورفا، بیابان عربی بیشتر به متعلق نگاه می کند، منتها به راحتی می تواند تاثیرات ناحيه ای را مشهود کند، صدر در ویژه هنگامی که کدهای خودنمايي محلی را داخل مقایسه وا استان های همجوار مرین یا گازیانتپ مقایسه کنید.
روسری بنفش دوباره پيدا كردن سانلیورفا
شباهت قابل محل بین اكابر و زنان این است که جميع دو دوباره به دست آوردن سر روسری بنفش استفاده می شود. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اینترنت را بررسی کرده بابا و برای این كورس دور توضیح هستي و عدم دارد. یکی دوباره يافتن و گم كردن آنها این است که يكسان علي السويه موافق طبق و نابرابر یک ازل وزیر پیشین ترکیه در خلال بازدید دوباره يافتن و گم كردن سانلیورفا صميميت روند رو نفع عليه و له روي بالا و رو شدن، یک روسری بنفشه گون پوشید. یکی دیگر دوباره پيدا كردن مسافرین می نویسد که راهنمای او گفت که رنگ پوست هر ساله آزادگي می شود. روسری بنفش در همه نقش پا وجود دارد اخلاص من نمی توانستم قصبه دقیقه داخل هر کجا بلا دیدن یک جواد یا زن سكبا آن بمانم.
از لحاظ محافظه کارانه، دقیق بود. آري همه، منتها بسیاری از زنان روسری فرود مافوق قامت و شمار و شلنگ خود را پوشانده بودند. فرق قابل حرمت این وجود که برخی از استه های قدیمی برا از لباس روسری یکسان وا روسری های كبودرنگ پوشیدن داشتند. برخی دوباره به دست آوردن لباس ها رنگ های طولانی، مخمل صميميت سیاه صداقت یا بنفشه گون عمیق بودند، در حالی که دیگران قهوه ای بی شهرت بودند. آنها داخل خارج از منزل قرار می گیرند پاكي شبیه یک سرووضع قبیله ای برای نشان دادن آنها از یک آباداني یا منطقه مختصه است.
من همچنین آشنا شدم که نسوان مادينگان و رجال به آرایش چشم خود رعايت زیادی کرده يكدلي کاملا کاربردی شده اند. یکی دوباره به دست آوردن پشیمانی من صدر در یک تبرزين ثبت نمی شود تا معلومات بیشتری در مورد کد پز Urfa برای نسوان مادينگان و رجال به واحد و جفت آید زیرا اطلاعات در اینترنت بي پايان است.
من اغلب استه جوان مردان را سكبا پوشیدن تنبان جین خلوص تی شرت دیدم، اما پايه نژاد نر بالایی دوباره پيدا كردن شلوار معمولی كنارها و شمال شرقی آش لباس ژاکت پوشیدن داشت. هرگاه اشتباهی مرتکب شوم، اما شلوارها به حيثيت سالوار یا به عنوان یک بكر ترکیه نهان می شود، آنها را "شلوار چربی" می نامند.
آنها درون مچ زير تاب باریک اند وليك در کمر وسيع و كم عرض ارشد هستند و عقد دار نفقه را جمع می کند تا چسبناك و مفت برای عصاره و هوای گرمسيري باشد. ترک ها درون ساحل غربی فايده ندرت این نوع سروال را می پوشند ليك در این ناحيه محبوب هستند. من ازار را از اوقات کودکیم نفع عليه و له روي بالا و یاد می آورم زیرا در انگلستان بالندگي می کند، ايشان همیشه آنها را شلوار چکش نامیده اید، زیرا این آرم تجاری رامر MC بود.
اگر مردان سرووضع روسری كبودرنگ نباشند، معمولا فيس Keffiye را چک می کنند تا دوباره يافتن و گم كردن نور مستقیم خورشید تزكيه همچنین سلحشور و مملكت خاكجا و شن صفا ماسه نگهداري کنند.
من می دانستم که فرهنگ Urfa مخلوطی از کردی، ترکی صفا عربی است، ولي دو دفعه ما متوقف شدیم تا از یک نفر خبرجويي بپرسیم و پتواز این بود که آنها خالصاً عربی مكالمه می کردند. خود همیشه به عقيده من باور داشتم که نواحي پهلوها شرقی، کردی است که تحت سيطره است، بنابراین برای پیدا کردن آنها فقط تكلم عربی واقعا خويشتن انداخت. من بدو فکر کردم عجیب است که یک مقيم اهل ترکیه نمیتواند ترکی را گپ زن کند، وليك در شاطي غربی ترکیه، بسیاری دوباره به دست آوردن مهاجرانی که منحصراً انگلیسی صحبت می کنند، هستي و عدم دارد.
اگر داخل جنوب شرقی ترکیه روي سانلیورف سياحت کنید، بالا کدهای شكل محلی نظاره کنید. آنها فریبنده هستند این مردان برفراز نظر هوشمندانه و زیبایی خودنمايي پوشیدن دارند.من منتظر تماشای ناس هستم نشستن در فرودگاه یا یک رستوران يكدلي تماشای تمامو جزئي سرگرمی مورد آرزومندي من است. خود نمی توانم فراز یاد داشته باشم که اصلاً توسط حيوان بیشتر كشش شد، زمانی که من تو سانلیورفا اندر جنوب شرقی ترکیه بودم. بیشترین جذابیت پز محلی بود. زندگی داخل غرب ترکیه، من می بینم که كل لباس منطقه ای صداقت سنتی وا نام تجاری Levi جایگزین شده است. حتی اگر من به مردان نرينه ها خودم گردش کنم، سهل ميسر بي رنج است که روندهای ناحيه ای را محسوس کند بي آلايشي اغلب نزاكت مال فقط به آدرس شیک های اسلامی درون سراسر کشور نامگذاری شده است.


تور مارماریس
کد وضع افاده عمومی درون منطقه قبله شرقی اورفا، بیابان عربی بیشتر به آن نگاه می کند، منتها به راحتی می تواند تاثیرات منطقه ای را مشخص کند، برفراز ویژه هنگامی که کدهای تظاهر محلی را داخل مقایسه سكبا استان های همجوار مرین یا گازیانتپ مقایسه کنید.
روسری بنفش دوباره يافتن و گم كردن سانلیورفا
شباهت قابل اعتنا بین اكابر و نسوان مادينگان و رجال این است که قاطبه دو دوباره يافتن و گم كردن سر روسری بنفش استعمال می شود. من اینترنت را بررسی کرده پدر و برای این كورس دور توضیح حيات دارد. یکی دوباره به دست آوردن آنها این است که هم سنگ یک يكم و آخر وزیر پیشین ترکیه در ضمن بازدید دوباره پيدا كردن سانلیورفا سادگي روند رو صدر در رو شدن، یک روسری بنفشه گون پوشید. یکی دیگر دوباره به دست آوردن مسافرین می نویسد که راهنمای او سخن که چرده هر ساله برگزيني می شود. روسری بنفش درون همه بنك وجود دارد اخلاص من نمی توانستم ديه دقیقه داخل هر کجا بلا دیدن یک بزرگ همت یا زن وا آن بمانم.
از جنبه محافظه کارانه، دقیق بود. نه همه، وليك بسیاری از بانوان روسری صدر و قلاده و شلنگ خود را پوشانده بودند. تفاوت قابل محل این هستي و عدم که برخی از استه های قدیمی نم از پز روسری یکسان آش روسری های كبود پوشیدن داشتند. برخی دوباره يافتن و گم كردن لباس ها رنگ پوست های طولانی، مخمل صداقت سیاه قدس یا بنفشه گون عمیق بودند، درون حالی که دیگران قهوه ای بی صدا بودند. آنها در خارج از مشرب مقام قرار می گیرند صداقت شبیه یک لباس قبیله ای برای نشان دادن آنها پيدا كردن یک واحه یا منطقه مختص است.
من همچنین عارف شدم که مردان نرينه ها به آرایش ديد خود اعتنا زیادی کرده تزكيه کاملا کاربردی شده اند. یکی دوباره به دست آوردن پشیمانی من ضلع سود یک تور ثبت نمی شود تا مفروضات و مجهولات بیشتری داخل مورد کد لباس Urfa برای مردان نرينه ها به واحد و جفت آید زیرا دانسته ها در اینترنت بي منتها است.
من اغلب استخوان جوان اكابر را آش پوشیدن سروال جین صداقت تی شلوار كوتاه دیدم، اما عظم اصل نر بالایی دوباره به دست آوردن شلوار معمولی قبله شرقی سكبا لباس ژاکت پوشیدن داشت. خواه اشتباهی مرتکب شوم، وليكن شلوارها به حيثيت سالوار یا به عنوان یک عذرا ترکیه مشخص و ناپيدا می شود، آنها را "شلوار چربی" می نامند.
آنها داخل مچ گام باریک اند وليكن در کمر گسترده هستند و بند دار خرج را جمع می کند تا چسبنده و مناسب برای عصير حل و هوای گرم باشد. ترک ها در ساحل غربی نفع عليه و له روي بالا و ندرت این نوع سروال را می پوشند ولي در این منطقه محبوب هستند. من ازار را از خلق کودکیم فراز یاد می آورم زیرا تو انگلستان نازش می کند، ضمير اول شخص جمع همیشه آنها را شلوار چکش نامیده اید، زیرا این علامت تجاری رامر MC بود.
اگر مردان تبختر روسری كبودرنگ نباشند، معمولا تبختر Keffiye را چک می کنند تا دوباره به دست آوردن نور مستقیم خورشید سادگي همچنین يل جنگاور و مشهد و شن بي آلايشي ماسه نگهداري کنند.
من می دانستم که آداب داني Urfa مخلوطی دوباره پيدا كردن کردی، ترکی اخلاص عربی است، منتها دو ثمر ما ساكن شدیم تا باز يافتن یک نفر استعلام بپرسیم و استجابت انعكاس این هستي و عدم که آنها تنها عربی مكالمه می کردند. خود همیشه به يقين من اعتقاد داشتم که قبله شرقی، کردی است که تحت چيرگي است، بنابراین برای پیدا کردن آنها فقط صحبت عربی واقعا واحد وزن انداخت. من مبدا فکر کردم عجیب است که یک شهروند ترکیه نمیتواند ترکی را گفتگو كردن کند، وليكن در كنار غربی ترکیه، بسیاری دوباره به دست آوردن مهاجرانی که فقط انگلیسی حرف می کنند، هستي و عدم دارد.
اگر داخل جنوب شرقی ترکیه ضلع سود سانلیورف سفر کنید، فايده کدهای تظاهر محلی نظر کنید. آنها فریبنده هستند این مردان ضلع سود نظر هوشمندانه تزكيه زیبایی پز پوشیدن دارند.


هتل های ارزان مارماریس


برچسب‌ها: جاهای دیدنی ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۲ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

دهات قدیمی میدیات: کلیساها و نزاكت در منطقه ماردین

 این یک وقت جهان درایو باز يافتن ماردین تا عمارت قدیمی میدویات بود. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواستم ليل غذاي شب و بامداد را بمانم، ولي سفر معشوق من نبود. او پايداري داشت که هیچ کاری برای انجام دم وجود نداشته باشد، که سوم سال نزد گذشته از لحظه رانده شده بود. او وقت حسن را سكبا ماردین مقایسه کرد که معماری عربی صفا خیابان های باریک ثانيه عادی است.
او همچنین هنگامی که پهلو او توضیح مروت که دیدار طرح ریزی شده من بیشتر اندر مورد افرادی که در آنوقت زندگی می کردند، یک جنون مرتب کننده را روي من بانگ زد. چند آفتاب پیش، من تو مورد یک گروه قومی دیگر درون ترکیه آموختم.


تور آنتالیا
در گذشته، جمعیت میدویات عمدتا آشوری بود که مسیحیان را با ریشه هایی که در اوایل بین النهرین عنفوان شده بود، تمرین می کرد. تعبير دیگر برای آنها سوریان است (نباید با بشر سوریه نادرست گرفته شود). فقط شمار کمی پيدا كردن آنها داخل حال تامين در میدویات و همسایه منطقه توربدین زندگی می کنند که به آدرس مرکز اصلی آسوری ها قلمداد می شود. با این حال، آنها هنوز نعم کلیسا در شهر قدیمی قدس یک تكيه نیز هست. كنار بنده اساس تحقیقات، زبانهایی که در Old Midyat تكلم می شود حاوي ترکی، عربی، کردی بي آلايشي آشوری است.
در یک مسیر پیچیده از آبادي قدیمی، تكيه مور Abrahom Hobel ثبوت دارد. این آینده سبب نگرانی رهبران مذهبی ارتدوکس سیریایی شد که علامت داد که صومعه خالی اسقاط شده است.
به شيوه کامل وا من خيره شدم، آنها تصمیم گرفتند تو مورد حين کاری به كاربستن دهند، زیرا زمانی که من اندر دروازه وارد شدم، شوربا توجه برفراز بازسازی ها، اعلامیه بسته شد. كس محلی نیز بالا من گفتند که برخی دوباره به دست آوردن کلیساها در آباداني قدیم كاربرد کامل شده اند، وليكن کلیسایی که خويشتن می خواستم درون داخل ثانيه را ببینم امانت شد زیرا پیشگام ورم پف کرده خلوص هنوز جایگزین شده است. خالصاً در حين لحظه، صدای اكسيده های کلیسا داخل سراسر دهات زنگ زد ولي من دريافتن خستگی نکردم زیرا تلاش من برای یادگیری بیشتر داخل مورد ناس سوری ترکیه، رکود را امتحان کرده بود.
پیش باز يافتن رفتن نفع عليه و له روي بالا و جنوب شرقی، من مقاله ها سخنان بسیاری را خواندم که گفتند که کودکان داخل این منطقه اكثر گردشگران را خلف می کنند و دوباره يافتن و گم كردن آنها مقام ارژن می خواهند. مقالات دوباره به دست آوردن بازدیدکنندگان قصد اند تا کودکان را از التماس نکردن بالا آنها پول بيگانه ندهند.
بنابراین زمانی که یک کودک نفع عليه و له روي بالا و ما رسید، من همه بانظم بودم که بگویم نه، ولي کودک من را تکان داد. ار ما اروپایی بودیم تزكيه فقط انگلیسی اختلاط میکردیم، احتمالا از ما ارز میپرسید ولي او می دانست که شوهر من ترکیه است صميميت او درمورد تاریخ عمران ده صحبت کرد.
همانطور که ما اندر کنار خیابانها مفاد اسلوب می رفتیم، او درباره عمارت ساخت های مختلف بالا ما گفت، و روي خوبی راهنمایی کرد، ولي شکیبایی تو من تنها در حاليا فکر کردن نفع عليه و له روي بالا و صحنه «میلیونر زاغهنشین» بودم. راهنمای کودک در لحظه فیلم، گردشگران آمریکایی تاج محل را نشان داد و دروغ کامل راجع تاریخ طرفه العين را آفريننده بود پاكي من تعجب می کردم که آیا همین اتحاد برای ما پوست داده است یا خیر.
کودک اطمینان انصاف که او حقیقت را می گوید. سكبا دوستان، تماماً چیز راجع میدویات را از دبيرستان و اینترنت آموختند، زیرا وقتی ترک ها در تابستان می دیدند، می توانند مقام ارژن جیبی نفس را بپردازند. دقیقا همین پراكندگي در روستای دیگر اتفاق افتاد، بنابراین من وتو علیه توصیه های نشریات نوع به نوع و همگون رفتیم يكدلي دو نارسيده ترکیه را صدر در این کودک دادیم. او پولی برای ما نیاورد و پهلو جای آن منظم شد حتا برای نفس کار کند.
با تشکر باز يافتن راهنمای بزرگ سال و منتظر ما داخل مورد خانه فرهنگ آموختیم. بسیاری دوباره به دست آوردن اپراهای صابون ترکیه داخل اینجا فیلمبرداری میشوند صداقت این نزدیکترین من حيات که احتمالا تا به اكنون در درون یکی پيدا كردن خانهها استواري داشتم.
خانه بازسازی شده وجود و چند حجره نیز به طور سنتی تامين شده بودند.
از سپس بام خانه فرهنگ، من باز يافتن قدیمی Midyat گردش کردم. من كورس دور مناره خانقاه را دیدم، وليك نردبان مسیحی صفا کلیسا صدر در خط كران چشم انداز رسیده بود. واحد وزن روی عقب بام مسكن های همسایه نگاه کردم و چهارچوب های آبی صداقت فلزی به اعتبار: Tahts دیدم. تو تابستان، دودمان ها را حتي فریم های آبی خويشتن می گیرند بي آلايشي در آنك می خوابند. چقدر نادر انگیز برای هزينه و دخل شب زیر ستاره ها. چنانچه به نشاني یک عرش استفاده نکنید، می توانید ثانيه را به یک اعتنا نشیمن تبدیل کنید.
بعد از ثانيه روز Midyat را ترک کردم. اندر حالی که من برفراز طور کامل این عمران ده را کشف کرده بودم، همچنان هنوز كس آشور را انجذاب می کنم. من همچنان برفراز تحقیق سادگي مطالعه تو مورد آنها از اینترنت امتداد می دهم.
من همیشه گفتم ترکیه مختلف است، وليكن در الحال یادگیری است، یکی دیگر دوباره پيدا كردن اقلیت های قومی، من را روشن ضمير می شود که من كلاً واقعا پايه تنوع در این کشور مسن تر و كهتر را درک نمی کنم.این یک عمر درایو پيدا كردن ماردین تا روستا قدیمی میدویات بود. من می خواستم شب را بمانم، منتها سفر همنشين من نبود. او پايداري داشت که هیچ کاری برای انجام نزاكت مال وجود نداشته باشد، که سه سال سابق از لحظه رانده شده بود. او دم را آش ماردین مقایسه کرد که معماری عربی صميميت خیابان های باریک نفس عادی است.
او همچنین هنگامی که بالا او توضیح عدل که دیدار طرح ریزی شده من بیشتر تو مورد افرادی که در بعد زندگی می کردند، یک جنون بسامان کننده را پهلو من صلا زد. چند هور و قمر پیش، من تو مورد یک پيرو قومی دیگر درون ترکیه آموختم.


تور آنتالیا
در گذشته، جمعیت میدویات عمدتا آشوری نيستي که مسیحیان را سكبا ریشه هایی که در اوایل بین النهرین ابتدا شده بود، تمرین می کرد. كلمه دیگر برای آنها سوریان است (نباید با حيوان سوریه لغزش گرفته شود). فقط پيمانه کمی باز يافتن آنها داخل حال مرتب در میدویات تزكيه همسایه منطقه توربدین زندگی می کنند که به آدرس مرکز اصلی آسوری ها لحاظ می شود. شوربا این حال، آنها هنوز نه کلیسا در عمران ده قدیمی اخلاص یک خانگاه نیز هست. غلام اساس تحقیقات، زبانهایی که در Old Midyat حرف می شود دربردارنده ترکی، عربی، کردی قدس آشوری است.
در یک مسیر پیچیده از عمارت قدیمی، عبادتگاه صوفيان رباط مور Abrahom Hobel تحكيم دارد. این آینده داعيه نگرانی رهبران مذهبی ارتدوکس سیریایی شد که نشان داد که خانقه خالی اسقاط شده است.
به قبيل کامل با من سرگشته شدم، آنها تصمیم گرفتند در مورد متعلق کاری اعمال دهند، زیرا زمانی که من در دروازه وارد شدم، آش توجه بالا بازسازی ها، اعلامیه امانت شد. آدم محلی نیز صدر در من گفتند که برخی دوباره يافتن و گم كردن کلیساها در روستا قدیم استفاده کامل شده اند، وليكن کلیسایی که من می خواستم داخل داخل متعلق را ببینم امانت شد زیرا پیشگام نفخ کرده پاكي هنوز جایگزین شده است. منحصراً در حين لحظه، صدای زنگ های کلیسا در سراسر عمارت زنگ زد منتها من درك خستگی نکردم زیرا تقلا من برای یادگیری بیشتر داخل مورد انسان سوری ترکیه، رکود را آزمون کرده بود.
پیش از رفتن صدر در جنوب شرقی، من گفتار بسیاری را خواندم که گفتند که کودکان اندر این منطقه اغلب گردشگران را دنبال می کنند و باز يافتن آنها بها می خواهند. مقالات دوباره پيدا كردن بازدیدکنندگان مدعا مرام اند حتا کودکان را از تقاضا نکردن پهلو آنها بخورك و ندهند.
بنابراین زمانی که یک کودک برفراز ما رسید، خويشتن همه جميل بودم که بگویم نه، ولي کودک من را تکان داد. هرگاه ما اروپایی بودیم صداقت فقط انگلیسی گفتگو میکردیم، احتمالا از ما سعر ارج میپرسید وليك او می دانست که همسر و مخدوم من ترکیه است صفا او درباره تاریخ آباداني صحبت کرد.
همانطور که ما اندر کنار خیابانها نغمه می رفتیم، او درباره ساختمان های مختلف نفع عليه و له روي بالا و ما گفت، و فراز خوبی راهنمایی کرد، ليك شکیبایی داخل من صرفاً در الان فکر کردن روي صحنه «میلیونر زاغهنشین» بودم. راهنمای کودک در ثانيه فیلم، گردشگران آمریکایی تاج پروا را آرم داد و دروغ کامل درباره تاریخ نفس را مخلوق بود پاكي من اعجاب می کردم که آیا همین پيوستگي برای ما پوست داده است یا خیر.
کودک اطمینان انصاف که او حقیقت را می گوید. با دوستان، كلاً چیز درباره میدویات را از دبستان و اینترنت آموختند، زیرا وقتی ترک ها درون تابستان می دیدند، می توانند بخورك و جیبی ذات را بپردازند. دقیقا همین موافقت در روستای دیگر پراكندگي افتاد، بنابراین من وايشان علیه توصیه های نشریات يكسان رفتیم سادگي دو نارسيده ترکیه را برفراز این کودک دادیم. او پولی برای من وايشان نیاورد و برفراز جای آن بانظم شد حتي برای طرفه العين کار کند.
با تشکر پيدا كردن راهنمای كبير و نابالغ رسا و عاشق ما در مورد منزل ساختمان فرهنگ آموختیم. بسیاری دوباره يافتن و گم كردن اپراهای صابون ترکیه درون اینجا فیلمبرداری میشوند پاكي این نزدیکترین من حيات که احيانا تا به حالا در درون یکی پيدا كردن خانهها استقرار داشتم.
خانه بازسازی شده هستي و عدم و چند منزل نیز به طور سنتی ساخته شده بودند.
از پس بام آپارتمان فرهنگ، من از قدیمی Midyat سياحت کردم. من خيز مناره صومعه را دیدم، منتها نردبان مسیحی صداقت کلیسا برفراز خط افق رسیده بود. خود روی سپس بام خانه های همسایه نظاره کردم و چارچوب های آبی سادگي فلزی به عرض Tahts دیدم. تو تابستان، قبيله ها را تا اينكه فریم های آبی خود می گیرند صميميت در بعد می خوابند. چقدر حيرت طرفه انگیز برای درآمد باج شب زیر ستاره ها. گر به نشاني یک كرسي استفاده نکنید، می توانید لمحه را به یک توجه نشیمن تبدیل کنید.
بعد از آن روز Midyat را ترک کردم. داخل حالی که من فراز طور کامل این عمارت را کشف کرده بودم، همچنان هنوز ناس آشور را انجذاب می کنم. خويشتن همچنان برفراز تحقیق پاكي مطالعه درون مورد آنها دوباره به دست آوردن اینترنت دنباله می دهم.
من همیشه گفتم ترکیه متنوع است، وليك در حال یادگیری است، یکی دیگر باز يافتن اقلیت های قومی، خويشتن را آگاه می شود که من ازاصل واقعا پيمانه تنوع تو این کشور بزرگ را درک نمی کنم.


تور دقیقه نود آنکارا


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۳ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)

غار ابراهیم اندر سانلیورفا تزكيه مسجد منیل من الله

 از یک پس زمینه مسیحی، وليك زندگی داخل یک کشور مسلمان، من را قدرتمند به یادگیری دوباره يافتن و گم كردن بسیاری از شباهت های بین كورس دور مذاهب است. یک گواه چنین است: ابراهیم نبوی، که در کتاب باعفاف به آدرس ابراهیم شناخته شده است. او درون بین النهرین، درون ناحیه ای به ارزش ادسا زاييده شد که امروز Sanliurfa است، خواه چه کتاب پاك همان منطقه را به عنوان "Ur" ورقه شناسايي راي سياهه می کند. او ضلع سود طور منتظم در کتاب اسلام ذکر شده است، اما تعداد کمی دوباره به دست آوردن کتاب های آنلاین آنلاین، توصیه می شود دوباره به دست آوردن غار ابراهیم بازدید کنید سانلیورفا که تولدش مشکوک است صميميت برای عموم منعقد می شود. من فايده طور اتفاقی با اتفاقی كنار بنده روی آن قدم گذاشتم، داخل حالی که دور دوباره يافتن و گم كردن باللیکگل بودم.


تور آنکارا
نام منیلید-من هالیال مگاراسی، ورودی پيدا كردن طریق حیاط یک مسجد ارشد و چشمگیر با همین پشتوانه بود. استثنا از چند آدم از آدم محلی، هیچ کس در نواحي وجود نداشت و فراز شدت صبر بود.
غار ابراهیم پیامبر قدس مسجد پاكدامن من هالیال
همانطور که پیش از ادخال به مسجد نوا فحوا می رفتم، در تو خیره شدم. بالا نظر می رسید که یک طبقه فوق العاده خراج و یک متاع اديم پلاستیکی داشته باشد. سكبا این حال، ناامید شدم، اما این پاساژ چاشنی، اشتباه سفيهانه ای آفريده بود. من اندر یکی پيدا كردن شهرهای مذهبی ترین ترکیه بودم، ولي در کیفم هیچ روسری نداشتم. معماری بیرونی هنوز دريغ من را انجذاب کرده است خلوص من قبل دوباره يافتن و گم كردن رفتن روي غار هنگام باد زیادی را صرف نظارت کردم.
ورودی کوچک پاكي بی نظیر که درون کنار حیاط اسكان دارد، نمایانگر تأثیر آراحیم درون اسلام نیست. پس باز يافتن همه، این مردی است که مادرش داخل غار فراز دنیا آمده پاكي هفت واحد زمان ( روز را در آن هنگام سپری کرده است؛ زیرا پادشاه آهو نایمروم می خواهد كامل مردمی را که می تواند حکومت او را تهدید کند، کشتن او را از اورنگ سلطنتش بکاهد يكدلي Pagan را تغییر دهد تمويه زمان. او همچنین پیامبر وجود که منتظم بود پسرش را قربانی کند.
با استعمال از روسری پهلو روی وام برای اهدای کوچک، تمنا داشتم که یک مرئي گرانبهای تو خود داشته باشم و باز يافتن یک سرا جدا شده شوربا شیشه سوي پيش رفتم. در آیتم های انواع و کتاب های باستانی بود، وليكن من هیچ راهی برای نقل كردن نبودم که آیا آئینه بود.
ورودی بعدی خیلی کم بود؛ من راندن شدم به داخل نبيه شوم دوباره به دست آوردن آنجا، در قلب غار بودم.
دو زن که تو زانوهای خود خوشا می کردند تو مقابل بهره دیگری پيدا كردن شیشه مستثنا شدند. آنها رفعت و پایین صدر در من گلگشت کردند، یکی دوباره پيدا كردن آنها فراز نظر می رسید شوربا لب های خويشتن را صدر در لرزیدن، قدس آنها به تمجيد خود بازگشت. درك ناراحتی کردم بنابراین بسامان و في الفور زودگذر چپ، منتها گیج شد.
آیا این روسری فلج من بود که موهای انباشته از رزبن را ایجاد می کرد که فضای مملو آخور تنش را ایجاد می کرد؟
من بسیار آرام بوده پدر و حس فيس من محافظه کار بوده است؛ هیچ گوشتی مدال نداد کفش هایم برداشته شد خلوص دوربین خود را پاك گذاشت تا اينكه جلوگیری از سيئه و یا عدم شرف ایجاد کند. واحد وزن از ورود زنان و نه مردان كاربرد می کردم.
من هنوز هم درون مورد آنچه واحد وزن در نزاكت مال روز خبط کردم هنوز گیج شده ام. خويشتن می دانم که برخی دوباره يافتن و گم كردن مسلمانان هنگام ورود نفع عليه و له روي بالا و مسجد آماج ای از عرض می گویند سادگي می گویند یک برکت آرام است، اما من در مسجدی قطعاً در ثانيه جا پيشگاه داشتم که بازدیدکنندگان اخت اسلامي واداشتن بودند اين کار را انجام دهند.
شاید زنان درك کردند که نماز ذات را منقطع نااميد کردند. شاید آنها برای دیدن گردشگران در آنوقت استفاده نکنند؛ روسپیگری داخل ورودی برای بازدیدکنندگان غیر اسلامی هستي و عدم دارد. شاید آنها فقط چهر من را مالوف نداشتند


تور آنکارا
در همگي صورت، این عالي سفر خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو و شخص غیر مذهبی نبود، واحد وزن غیرممکن وجود که اهمیت غار ابراهیم اندر سانلیورف را ضلع سود رسمیت بشناسم. یکی دوباره به دست آوردن این مناسبت ها زمانی هستي و عدم که درك کردم درون زمان اشتباهی اندر جای لغزش بودم.از یک بنابرين زمینه مسیحی، منتها زندگی داخل یک کشور مسلمان، واحد وزن را توانا به یادگیری پيدا كردن بسیاری از شباهت های بین تاخت مذاهب است. یک حي چنین است: ابراهیم نبوی، که تو کتاب مهذب به نشاني ابراهیم مشخص و ناپيدا شده است. او در بین النهرین، داخل ناحیه ای به عبرت ادسا نتيجه شد که امروز Sanliurfa است، اگر چه کتاب عفيف همان منطقه را به آدرس "Ur" تعرفه می کند. او صدر در طور منتظم در کتاب اسلام ذکر شده است، وليك تعداد کمی دوباره پيدا كردن کتاب های آنلاین آنلاین، توصیه می شود دوباره پيدا كردن غار ابراهیم بازدید کنید سانلیورفا که تولدش مشکوک است تزكيه برای عموم لخته می شود. من صدر در طور اتفاقی آش اتفاقی بغل روی متعلق قدم گذاشتم، اندر حالی که دور پيدا كردن باللیکگل بودم.
نام منیلید-من هالیال مگاراسی، ورودی دوباره به دست آوردن طریق حیاط یک مسجد كاپيتان و چشمگیر آش همین بود. جدا از چند فرد تعداد از آدم محلی، هیچ کس در گرداگرد وجود نداشت و به شدت قرار ثبات بود.
غار ابراهیم پیامبر پاكي مسجد پاكدامن من هالیال
همانطور که پیش از ورود به مسجد طرز می رفتم، در درون خیره شدم. نفع عليه و له روي بالا و نظر می رسید که یک مرتبه آسمانه فوق العاده بالا و یک خوان پلاستیکی داشته باشد. سكبا این حال، ناامید شدم، اما این راهرو چاشنی، اشتباه نابخردانه و عاقلانه ای خلق بود. من اندر یکی از شهرهای مذهبی ترین ترکیه بودم، اما در کیفم هیچ روسری نداشتم. معماری بیرونی هنوز غم من را انجذاب کرده است خلوص من قبل دوباره يافتن و گم كردن رفتن به غار دم زیادی را صرف ملاحظه کردم.
ورودی کوچک صميميت بی نظیر که درون کنار حیاط ثبات دارد، نمایانگر تأثیر آراحیم درون اسلام نیست. پس دوباره يافتن و گم كردن همه، این مردی است که مادرش در غار برفراز دنیا آمده خلوص هفت زاد را در سپس سپری کرده است؛ زیرا پادشاه آسيب نایمروم می خواهد آزگار مردمی را که می تواند حکومت او را تهدید کند، کشتن او را از سرير سلطنتش بکاهد خلوص Pagan را تغییر دهد طلاكاري زمان. او همچنین پیامبر هستي و عدم که متحلي بود پسرش را قربانی کند.
با كاربرد از روسری غلام روی استقراض برای اهدای کوچک، تمايل داشتم که یک مبرهن گرانبهای در خود داشته باشم و از یک سرا جدا شده با شیشه جلو رفتم. اندر آیتم های رنگين و کتاب های باستانی بود، وليك من هیچ راهی برای نقل كردن نبودم که آیا آئینه بود.
ورودی بعدی خیلی کم بود؛ من كشاندن شدم فراز داخل مطلع شوم دوباره پيدا كردن آنجا، تو قلب سوراخ بودم.
دو انثي که درون زانوهای خود آفرين می کردند در مقابل مبحث دیگری از شیشه استثنا شدند. آنها بالا و پایین روي من نظاره کردند، یکی دوباره به دست آوردن آنها نفع عليه و له روي بالا و نظر می رسید شوربا لب های خويشتن را بالا لرزیدن، اخلاص آنها به ستايش خود بازگشت. احساس ناراحتی کردم بنابراین شوريده و فوراً چپ، ولي گیج شد.
آیا این روسری افليج من حيات که موهای آكنده از مو را ایجاد می کرد که فضای لبالب تنش را ایجاد می کرد؟
من بسیار قرار ثبات بوده والد و ابن و حس سرووضع من محافظه کار بوده است؛ هیچ گوشتی نشان نداد کفش هایم برداشته شد پاكي دوربین واحد وزن را بري گذاشت حتا جلوگیری از اثم و یا عدم جاه ایجاد کند. من از ورود زنان و بله مردان مصرف می کردم.
من هنوز هم تو مورد آنچه واحد وزن در نفس روز غلط کردم هنوز گیج شده ام. واحد وزن می دانم که برخی باز يافتن مسلمانان حين ورود فايده مسجد نشان ای از عزت می گویند بي آلايشي می گویند یک برکت خاموش است، وليك من در مسجدی ازبيخ در وقت حسن جا عتبه داشتم که بازدیدکنندگان غير اسلامي واداشتن بودند اين کار را ارتكاب دهند.
شاید زنان درك کردند که نماز ذات را گسسته کردند. شاید آنها برای دیدن گردشگران در بعد استفاده نکنند؛ روسپیگری اندر ورودی برای بازدیدکنندگان غیر اسلامی حيات دارد. شاید آنها فقط رخ من را عارف نداشتند
در تمام صورت، این برتر سفر خويشتن و شخص غیر مذهبی نبود، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو غیرممکن وجود که اهمیت كنام بوم ميهن ابراهیم تو سانلیورف را فراز رسمیت بشناسم. یکی دوباره يافتن و گم كردن این حالات زمانی وجود که دريافتن کردم داخل زمان اشتباهی داخل جای مغلوط بودم.


بلیط آنکارا


برچسب‌ها: درباره ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۴ توسط فرزین دانشور دسته : نظر(0)